(ภาษาไทย) การจัดการทั่วไป จัดการอะไร

การจัดการทั่วไป จัดการอะไร                                 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. กิ่งพร  ทองใบ             การจัดการทั่วไป ในฐานะที่เป็นวิชาเอกหนึ่งในหลักสูตรบริหารธุรกิจนั้น ในปัจจุบันที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปลี่ยนเป็นวิชาเอกการจัดการ อันเป็นวิชาเอกที่เป็นที่นิยมเรียนของนักศึกษาเป็นจำนวนมากผู้เขียนเองก็สำเร็จการศึกษา พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต ( การจัดการทั่วไป ) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพ.ศ. 2525 และมาสมัครเป้นอาจารย์สาขาวิชาวิทยาการจัดการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถูกเจ้าหน้าที่รับสมัครปฏิเสธการรับสมัครเนื่องจากทางสาขาวิชาฯ กำหนดวุฒิที่รับสมัครเป็นปริญญาโททางบริหารธุรกิจ จึงได้ชี้แจงว่าที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขณะนั้นยังไม่มีการสอนในวุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ทางเจ้าหน้าที่จึงให้ไปขอหนังสือรับรองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเป็นหลักฐาน ทำให้สามารถสมัครและผ่านการคัดเลือกมาเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการได้             แม้ว่าทางสาขาวิชาวิทยาการจัดการจะเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  วิชาการเอกการจัดการทั่วไปมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 และเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเมื่อปี พ.ศ.2542  ผู้เขียนก็มิได้รับผิดชอบสอนในชุดวิชาตรงตามที่สำเร็จการศึกษานี้เลย จนกระทั่งในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ที่ได้รีบผิดชอบเป็นประธานคณะกรรมการบริหารชุดวิชา 32727 สัมมนาการจัดการทั่วไป ในการสัมมนาเสริมของชุดวิชานี้ซึ่งในปัจจุบันมีการจัดสัมมนาเสริมเพียงครั้งเดียว 2 วัน ( 12 ชั่วโมง )  ในเวลาที่จำกัดนี้มีกิจกรรมปฏิสัมพันธ์หลายอย่างที่ต้องดำเนินการ ทำให้ผู้เขียนต้องขบคิดพิจารณาว่าจะต้องสรุปเนื้อหาในวิชานี้อย่างไร จึงจะเป็นประโยชน์มากที่สุดแก่นักศึกษาที่เลือกเรียนชุดวิชานี้ ก็มาตกผลึกได้ว่าน่าจะได้สรุปถึงประเด็นที่นักศึกษาว่าที่มหาบัณฑิตจะได้แก่นของวิชานี้ไปตอบคำถามเมื่อมีผู้สงสัยยสอบถามว่า การจัดการทั่วไป มีจุดเน้นอะไรและผู้จัดการทั่วไป ควรมีคุณสมบัติอะไรบ้าง             จุดเน้นของวิชาเอกทั่วไปนั้นกว้างและพื้น ๆ ขาดเอกลักษณ์ต่างจากวิชาเอกอื่น อันได้แก่ การเงิน การตลาด ทรัพยากรมนุษย์  และการท่องเที่ยว ทั้งนี้การจัดการทั่วไป ( General Management ) หมายถึง หมายถึงกระบวนการในการทำให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้  และ Wikipedia     ได้ให้ความหมายของ General Manager หรือผู้จัดการทั่วไปว่า เป็นผู้บริหารที่รับผิดชอบทั้งด้านรายรับและรายจ่ายขององค์การ โดยจะมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลด้านการตลาด การขาย การดำเนินการแบบวันต่อวันของุรกิจ รวมทั้ง การวางแผน การจัดองค์การ บุคลาการ การมอบหมายงาน การประสานงานและการตัดสินใจอื่น ๆ ในอันที่จะทำให้องค์การมีผลกำไรตามที่กำหนดไว้ จากความหมายของการจัดการทั่วไป และผู้จัดการทั่วไปตามที่ยกมานี้จะเห็นได้ว่าการจัดการทั่วไปเป็นหน้าที่พื้นฐานของการบริหารนั่นเอง สำหรับมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจที่ได้ศึกษาวิชาสัมมนาการจัดการทั่วไปและมุ่งที่จะหาความหมายเพื่อแสดงคุณค่าของวิชานี้ สามารถแสดงจุดเน้นของการจัดการทั่วไปให้มีคุณค่าและเอกลักษณ์สูงกว่าวิชาเอกด้านอื่นได้ ตามที่ David R. Hampton ( 1985 , p.8 – 9 ) ได้สรุปไว้ในเรื่อง Manager’s Job : A General Model ว่า การจัดการทั่วไปเป็น กระบวนการบริหารจัดการใน 3 ด้านต่อไปนี้ คือ
  1. การจัดการความต้องการ ( demands ) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การ ทั้งผู้ที่อยู่ในและนอกองค์การ กล่าวคือ ความต้องการของพนักงาน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้ขายวัตถุดิบ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ โดยต้องรับผิดชอบดำเนินงานให้ตอบสนองความต้องการของฝ่ายต่าง ๆดังกล่าว
  2. การจัดการข้อจำกัด ( constraints ) ปัจจัยที่เป้นข้อจำกัด หรืออุปสรรคขัดขวางที่จะทำให้การดำเนินงานขององค์การไม่ประสบผลสำเร็จ เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องขจัดพร้อมทั้งพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
  3. การจัดการทางเลือก ( choices ) ทางเลือกที่เกิดจากการตัดสินใจโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมขององค์การอย่างเหมาะสม จะกลายเป็นวิธีอันชาญฉลาดในการดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จที่ตั้งไว้ได้
สำหรับคุณสมบัติของผู้จัดการยุคปัจจุบัน Jacob Morgan ( www.forbes.com,2013 ) ได้เสนอว่า ควรมี คุณสมบัติ 5 ประการ ดังนี้
  1. Follow from the front ติดตามจากด้านหน้าหมายถึง ผู้จัดการยุคปัจจุบันควรมอบอำนาจให้พนักงานมีส่วนร่วมในอำนาจ ( Empowering )สร้างแรงจูงใจด้วยความผูกพันในงาน
  2. Understand Technology เข้าใจเทคโนโลยี เนื่องจากเทคโนโลยี เป้นเครื่องมือที่สร้างขึ้นใช้แทนแรงงานมนุษย์และช่วยลดต้นทุน (จัดการจึงควรเข้าใจในเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของตน
  3. Lead by example ทำตนเป็นแบบอย่าง หมายถึงสไตล์ผู้นำที่ผู้จัดการควรนำด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างต่อผุ้ใต้บังคับบัญชา
  4. Embrace vulnerability เอาใจใส่ความเสี่ยง หมายถึง การเอาใส่ในสถานการณ์แวดล้อมที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต้องมีการวิเคราะห์และหาทางแก้ไขตลอดเวลาอย่างใกล้ชิด
  5. Belief in sharing ศรัทธาการแบ่งปัน หมายถึง ความเชื่อในการบริหารแบบมีส่วนร่วม
  บรรณานุกรม  สารานุกรมเสรี “General Management” ค้นคืนจาก www.wikipedia.com Hampton, R. David  ( 1985 ) Management  Third Edition  McGraw Hills  Morgan, J.  (  2013 ) “5 Must – Have Qualities of the Modern Manager” สืบค้นจาก www.forbes.com

331 total views, 1 views today

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.