(ภาษาไทย) ความสุขจากการทำงาน

ความสุขจากการทำงาน             โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร  ทองใบ          คนทำงานทุกคนย่อมต้องการความสำเร็จ  กล่าวได้ว่า  “ความสำเร็จ”เป็นเป้าหมายข้างหน้าที่คนทำงานคาดหวังว่าเมื่อทำงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือทำตามแผนท่วางไว้แล้ว ย่อมได้ผลงานตามที่วางไว้ คนทำงานที่ประสบผลสำเร็จย่อมมีความสุข นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์ ( 2551 ) ได้สรุปข้อคิดแนวทางในเรื่องงานได้ผลคนเป็นสุขไว้ 3 ส่วน คือ
 1. งานได้ผล/ ความสำเร็จในการทำงาน
 2. จริยธรรมในการทำงาน
 3. การทำงานอย่างมีความสุข
องค์ประกอบทั้งสามนี้ต้องเกื้อหนุนและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน โดยมีแนวทางปฏิบัติในแต่ละส่วนดังนี้ งานได้ผล/ ความสำเร็จในการทำงาน การทำงานให้ประสบผลสำร็จ ควรยึดกฏแห่งความสำเร็จ 15  ประการ ได้แก่
 • มีเป้าหมายที่สำคัญและแน่นอน
 • มีความเชื่อมั่นในตนเองว่าจะบรรลุเป้าหมายนั้นได้
 • มีนิสัยประหยัดอดออม
 • มีความคิดริเริ่มและมีความเป็นผู้นำ
 • มีจินตนาการ
 • มีความกระตือรือล้น
 • มีความฉลาดทางอารมณื ควบคุมตนเองได้ดี
 • มีอุปนิสัยทำงานเกินเงินเดือน
 • มีบุคลิกภาพต้องตาต้องใจ
 • มีความคิดถูกต้องเที่ยวตรง
 • มีความมุ่งมั่นใจจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
 • มีความสามัคคี
 • การเอาประโยชน์จากความล้มเหลวผิดพลาด/ผิดเป็นครู
 • มีความใจกว้างยอมรับผู้อื่น
 • มีการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่อยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อตน
กฏ 15 ประการนี้ ค่อยปฏิบัติฝึกฝนไปย่อมทำให้เกิดความสำเร็จในงานที่ทำ เมื่องานได้ผลคนก็เป็นสุข   จริยธรรมในการทำงาน จริยธรรม เป็นแนวการประพฤติปฏิบัติเพื่อความดีงาม และเจริญก้าวหน้า หน่วยงานหรือองค์การแต่ละแห่งย่อมมีการกำหนดจริยธรรมในการทำงาน เพื่อให้คนในหน่วยงานหรือองค์การของตนนำไปประพฤติปฏิบัติสู่ความสำเร็จในงาน ขอยกตัวอย่างจริยธรรมในการทำงานของบริษัท ซี พี ออล ( มหาชน) จำกัดที่ได้กำหนดข้อปฏิบัติทางจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานของบรัทไว้ 9 ประการ ดังนี้ 2.1 มีภาวะผู้นำ 2.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต 2.3 ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 2.4 รักษาทรัพย์สิน 2.5 ปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา 2.6 เป็นพลเมืองดี 2.7 ไม่รับผลประดยชน์ตอบแทนที่เกินกว่าปกติวิสัย 2.8 ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 2.9 ไม่ใช้ข้อมูลจำเพาะเพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ การทำงานอย่างมีความสุข ความสุข หมายถึง การมีชีวิตที่ดี มีความสำเร็จ เจริญก้าวหน้า เคล็ดลับ 10 ประการทำงานอย่างมีความสุข ได้แก่ ( โพสต์ทูเดย์)
 • ออกจากบ้านให้เร็วที่สุด
 • กล่าวคำทักทายตอนเช้า
 • สร้างมิตรผูกพัน
 • ตั้งคำถามตัวเอง
 • อย่าต่อว่าองค์การ
 • อย่าดูถูกเพื่อนร่วมงาน
 • ถ้างานผิดพลาด อย่าคิดหาแต่คนรับผิดชอบ
 • คิดบวก
 • สร้างความสุขในการทำงาน
3.10 สร้างความกระตือรือล้น บรรณานุกรม นงลักษณ์  สุทธิวัฒนพันธ์ บริษัทซีพี ออล ( มหาชน) จำกัด จริยธรรมทางธุรกิจและข้อปฏิบัติในการทำงาน สืบค้นจาก              https://www.cpall.co.th/images/FckUpload/file/…/Ethics_Bounden_Work_TH_.pdf. โพสต์ทูเดย์ เคล็ดลับ10 ประการทำงานอย่างเป็นสุข สืบค้นจากwww.posttoday.com/life/life/435926

276 total views, 1 views today

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.