(ภาษาไทย) 5. ทำความรู้จักกับ Big Data

5. ทำความรู้จักกับ Big Data

Big Data คือ “ข้อมูลที่มากมายมหาศาล” ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อันได้รับผลจากพัฒนาการของเทคโนโลยีและระบบต่างๆ ที่มีมากมายในปัจจุบัน ทำให้องค์การมีการเก็บข้อมูลต่างๆ อย่างมากมายมหาศาล จากข้อมูลที่ได้ในแหล่งต่างๆ เช่น ข้อมูลที่ได้จากลูกค้าผ่านการรีวิวผลิตภัณฑ์ ข้อมูลด้านสินค้าจากผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ ข้อมูลเศรษฐกิจสังคมการเมืองของประเทศต่างๆรอบโลก เป็นต้น ซึ่งผู้เป็นแหล่งข้อมูลเหล่านี้ปรากฏให้เห็นมากมายบนโลกออนไลน์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน 5.1 แนวทางการใช้ Big Data ในธุรกิจ ในปัจจุบันมีกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการประยุกต์ใช้ Big Data ในองค์การ เช่น อุตสาหกรรมด้านการเงินการธนาคาร ด้านโทรคมนาคม ด้านค้าปลีกและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และด้านสุขภาพ โดยประเทศที่มีการประยุกต์ใช้ Big Data อย่างมาก คือ สหรัฐอเมริกา และ สหราชอาณาจักร เป็นต้น  โดยองค์การธุรกิจสามารถนำ Big Data มาใช้เพื่อตอบสนองเป้าหมายพื้นฐานของธุรกิจในหลายๆด้าน ดังนี้
  • ด้านการลดต้นทุนและยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน
บริษัท General Electric (GE) ได้ติดตั้งเซ็นเซอร์หลากหลายรูปแบบในเครื่องยนต์ แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาจุดที่สามารถลดค่าใช้จ่ายได้  โดย GE ประมาณการณ์ว่า หากลดอัตราการใช้เชื้อเพลิงเครื่องบินลงเพียง 1% จะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 30 พันล้านเหรียญ ในช่วงระยะเวลา 15 ปี บริษัท United Parcel Service (UPS) ได้ทำการติดตั้งระบบ GPS ในยานพาหนะขนส่งของบริษัท และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบที่ชื่อว่า ORION (On-Road Integrated Optimization and Navigation) ที่มีการบันทึกข้อมูลลูกค้า คนขับรถ เส้นทาง ยานพาหนะชนิดต่างๆของบริษัท เป็นต้น   โดยประโยชน์ของ Big data ในระบบ ORIONนั้น ทำให้บริษัทเข้าใจปัญหาหลายด้านเช่น ปัญหาของเส้นทางการขนส่ง ปัญหาพฤติกรรมการขับรถพนักงาน ปัญหาการสินเปลืองเชื้อเพลิง เป็นต้น โดยปัญหาใหญ่ที่บริษัทค้นพบคือ ปัญหาจากการที่รถเลี้ยวซ้าย (the inefficiency of left turns) ซึ่งการเลี้ยวซ้ายในการเดินรถขนส่งตากแยกต่างๆจำเป็นต้องมีการหยุดรอซึ่งทำให้เสียทรัพยากรทั้งด้านเวลา และ เชื้อเพลิง ซึ่งทางบริษัทจึงได้นำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์เส้นทางเพื่อกำหนดเส้นทางให้มีการขนส่งโดยผ่านช่องทางที่ใช้การเลี้ยวขวาเป็นหลัก และคำนวณหาเส้นทางที่ดีที่สุด ซึ่งได้ช่วยให้บริษัทลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงและระยะทางที่ใช้ในการเดินทางได้ โดยระหว่างปีค.ศ. 2002 ถึง 2012  บริษัทสามารถประหยัดน้ำมันได้ถึง 10 ล้านแกลลอน ประหยัดเวลาการทำงานทั้งสิ้น 98ล้านนาที หรือประมาณ 25 ล้านเหรียญเมื่อเทียบเป็นค่าจ้างในแต่ละปี (Businessintelligence, 2015; United Parcel Service, 2015) ด้วยเหตุนี้เอง Big Data สามารถช่วยบริษัท UPS ในการลดต้นทุนการดำเนินงานและยกระดับกิจกรรมหลักในการดำเนินงานขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  • ด้านการเพิ่มรายได้ให้แก่ธุรกิจ
Netflix ผู้ให้บริการ VDO Streaming ใหญ่ที่สุดในสหรัฐ เก็บข้อมูลในการรับชมของผู้บริโภคเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเพื่อสร้างรายได้จากการซีรีย์ภาพยนตร์ที่ตรงใจผู้บริโภค Netflix ใช้ประโยชน์จาก Big Data โดยการบันทึกข้อมูลทุกสิ่ง เช่น รายการหนัง เวลา สถานที่ อุปกรณ์ที่ใช้การรับชม พฤติกรรมผู้บริโภคว่ามีการหยุด กดเร่งเวลา หรือ ย้อนกลับเพื่อไปดูรายการในช่วงใดบ้าง(Infomobius, 2015) ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้บริโภคนิยมชมรายการในช่อง BBC  และนิยมชมชอบนักแสดงที่ชื่อ Kevin Spacey และ รายการที่กำกับโดยผู้กำกับ David Fincher (Bond & Clarke, 2017) ซึ่งทั้ง 3 เรื่องนี้เป็นจุดที่ Netflix นำผลการวิเคราะห์มาสร้างซีรี่ย์ “House of Cards” โดยได้มีการกำหนดผู้แสดงนำและผู้กำกับตามข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ในฐานข้อมูล  ผลที่ได้คือซีรี่ย์ House of Cards ประสบความสำเร็จมาก กลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ Netflix สร้างรายได้อย่างมหาศาลจากประโยชน์ของ Big Data  
  • ด้านการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
บริษัท Southwest Airlines เป็นสายการบินราคาประหยัด ที่ได้นำเทคโนโลยีที่สามารถบันทึกเสียงการสนทนากับลูกค้าและแปลงเป็นข้อมูลตัวอักษร(Speech analytics)มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการ โดยบริษัทนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์บทสนทนาที่เกิดขึ้นในเชิงลึกและการตีความหมายของบทสนทนาที่เกิดขึ้นระหว่างลูกค้าและพนักงานผู้ให้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ call center ในขณะเดียวกันก็พนักงานของบริษัทยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย (social media analytics) แบบเรียลไทม์(Rijmenam, 2013) ซึ่งทำให้สามารถบริการลูกค้าด้วยข้อเสนอพิเศษ ผ่านช่องทางการสื่อสารที่ตรงเป้าหมาย และสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ได้ตรงกลุ่มลูกค้าในช่วงเวลาที่ทำการตลาดได้สัมฤทธิ์ผลมากที่สุด  ผลจากการใช้Big data ทำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการกับทางบริษัทเกิดความพึงพอใจมากขึ้น (Infomobius, 2015) บรรณานุกรม Bond, J., & Clarke, B. (2017). House Of Creativity: Netflix Casts Big Data In Transformation Role. Retrieved from http://www.cmo.com/opinion/articles/2017/1/30/no-house-of-cards-big-data-fuels-big-creativity-at-netflix-.html#gs.6xUXPUs Businessintelligence. (2015). How UPS Uses Big Data With Every Delivery. Retrieved from https://businessintelligence.com/big-data-case-studies/ups-uses-big-data-every-delivery/ Infomobius. (2015). BIG DATA ช่วยเพิ่มคุณค่าให้ธุรกิจได้อย่างไร? Retrieved from http://www.infomobius.com/2015/03/how-big-data-delivers-business-values/

342 total views, 1 views today

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.