(ภาษาไทย) การประยุกต์ใช้ Traveling Salesman Problem ในการหาเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ตอนที่ 3

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้ทำการศึกษางานวิจัยของนคร ไชยวงค์ศักดา และคณะ(2558) เรื่องการจัดเส้นทางการขนส่งโดยใช้เซฟวิ่งอัลกอริทึมและตัวแบบปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย กรณีศึกษาโรงานน้ำดื่ม พบว่างานวิจัยนี้มีการศึกษาเสนอการจัดเส้นทางขนส่งน้ำดื่ม โดยการแบ่งพื้นที่ในการให้บริการและนำลูกค้าในแต่ละพื้นที่มาจัดเส้นทางโดยวิธี เซฟวิ่งอัลกอริทึมหลังจากนั้นนำเส้นทางที่ได้มาจัดลำดับในการขนส่งโดยใช้โปรแกรมเชิงเส้นตรงตัวแบบปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้ปัญหามีขนาดเล็กลง สามารถแก้ปัญหาโดยใช้ Solver ใน Microsoft Excel ได้โดยตัวแบบปัญหาการเดินทางของพนักงานขายจะให้คำตอบที่ดีที่สุดคือระยะทางที่สั้นที่สุดในแต่ละเส้นทาง ซึ่งผลจากการศึกษาเส้นทางตัวอย่างจากโซนพื้นที่ที่ 1 จำนาน 6 เส้นทาง การจัดเส้นทางโดยตัวแบบปัญหาของพนักงานขายทำให้ระยะทางลดลงกว่าวิธี เซฟวิ่งอัลกอริทึม 4.16 % นอกจากนี้ยังได้ศึกษางานวิจัยของพัชรลักษณ์ รักธรรมจิรสุข (2557) เรื่องการศึกษารูปแบบการจัดเส้นทางเพื่อทำการวางแผนการเดินทางของพนักงานขาย (Routes with Local Search for planning Salesman Traveling) โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย (1) เพื่อศึกษาเส้นทางการเดินทางของพนักงานขายโดยได้ระยะทางการเดินทางรวมน้อยที่สุด (2)เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาการเดินทางแบบเดิม ได้เส้นทางการเดินทางแบบใหม่ทำให้มีการจัดลำดับเส้นทางการเดินทางได้ระยะทางที่ลดลง โดยใช้วิธี Traveling Salesman Problem พบว่า การนำเอาทฤษฎีปัญหาการเดินทางของพนักงานขายมาใช้ก็ทำให้ภาระค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางลดลงและระยะทางในการเดินทางที่ลดลง สุดท้ายผู้วิจัยได้ศึกษางานของสิรินทร์ ตันตรวงศ์ (2553) เรื่องการลดต้นทุนการผลิตด้วยโปรแกรมเชิงเส้น กรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิตกระดาษแห่งหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย (1) เพื่อศึกษาเส้นทางที่ผลต่อการผลิตในด้านความต้องการของลูกค้า ข้อจำกัดในด้านการผลิต ข้อจำกัดของเครื่องจักรและสัดส่วนการผลิต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการผลิตบนพื้นฐานของกำลังการผลิตและปริมาณวัตถุดิบที่มีอยู่ (2) สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนการผลิตดังกล่าวประกอบไปด้วย กำลังการผลิตของเครื่องจักร,ปริมาณการสูญเสียในกระบวนการผลิต และปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า ซึ่งตัวแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากแนวคิดการปรับลดต้นทุนการผลิตรวมปริมาณการผลิตสินค้าที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงเข้าด้วยกันนั้นสามารถเพิ่มรายได้กับองค์กรสูงขึ้น 16,533,330 บาทต่อเดือน จากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องทำให้ทางผู้วิจัยได้นำทฤษฏี Traveling Salesman Problem มาใช้ในการเลือกเส้นทางที่มีระยะทางที่สั้นที่สุด และใช้ Linear Programming Model ในการหาค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่ำที่สุด

433 total views, 1 views today

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.