(ภาษาไทย) การประยุกต์ใช้ Traveling Salesman Problem ในการหาเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ตอนที่ 4

ระเบียบวิธีการวิจัย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจโดยสำรวจพื้นที่การท่องเที่ยวใน เมืองพัทยา จำนวน 4 แหล่ง ได้แก่ Art in Paradise ตลาดน้ำ 4 ภาค สวนนงนุช และไร่องุ่นซิลเวอร์เลค โดยมีจุดเริ่มต้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สาเหตุที่เลือกอนุสาวรีย์เป็นจุดเริ่มต้นเพราะอนุสาวรีย์เป็นจุดศูนย์กลางเปลี่ยนผ่านของบริการรถตู้ โดยผู้วิจัยได้ทำการจำลองการเดินทางท่องเที่ยวเสมือนจริง และเนื่องจากแต่ละวันมีความคับคั่งของจำนวนรถไม่เท่ากัน จึงเดินทางสำรวจเป็นเวลา 3 สัปดาห์ โดยเริ่มออกเดินทางในเวลา 7:30 ของทุกวันมีจุดเริ่มต้นที่รถตู้จากอนุสาวรีย์ไปยังพัทยา จากการสำรวจพื้นที่พร้อมกับศึกษาเส้นทางผ่าน Google Map พบว่า จากอนุสาวรีย์ไปยังพัทยา มีเส้นทางทั้งหมด 3 เส้นทาง ซึ่งทางทีมวิจัยได้ใช้ทุกเส้นทาง โดยแต่ละเส้นทางจะทดลองวิ่ง เป็นเวลา 7 วัน แล้วนำเวลาเดินทางทั้ง 7 วันมาหาค่าเฉลี่ย ต่อจากนั้นนำมาทำการคัดเลือกเส้นทางโดยใช้เงื่อนไขระยะทาง และระยะเวลามาเป็นเงื่อนไขในการตัดสินใจ ดังตารางที่ 1 สุดท้ายจึงใช้ทฤษฎี Traveling Salesman Problem : Nearest Neighbor Algorithms มาใช้ในการจัดลำดับการเที่ยวในพัทยาเพื่อหาเส้นทางที่สั้นที่สุด

T1

ตารางที่ 1 : เส้นทาง การท่องเที่ยวทั้งหมดของแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 4 แห่ง

P3

รูปที่ 3  แสดงเส้นทางการท่องเที่ยวทั้งหมดของแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 4 แห่ง

โดยมีจุดเริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ผลการวิจัย เส้นทางการท่องเที่ยวในเมืองพัทยา           นำข้อมูลเส้นทางทั้งหมดมาทำการวิเคราะห์ตามทฤษฎี Traveling Salesman Problem โดยเลือกเส้นทางที่สั้นที่สุดของแต่ละแหล่งการท่องเที่ยว คือ จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเลือกเดินทางไป Art in Paradise ซึ่งมีระยะทางสั้นที่สุดคือ 142 กิโลเมตร จาก Art in Paradise ไปตลาดน้ำ 4 ภาค มีระยะทางสั้นที่สุด คือ 11.4 กิโลเมตร จากตลาดน้ำ 4 ภาคไปสวนนงนุชมีระยะทางสั้นที่สุด คือ 11.2 กิโลเมตร จากสวนนงนุชไปไร่องุ่นซิลเวอร์เลค มีระยะทางสั้นที่สุด คือ 6.7 กิโลเมตร และเมื่อเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวครบแล้ว จึงเดินทางจากไร่องุ่นซิลเวอร์เลคกลับไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ มีระยะทาง 141 กิโลเมตร ซึ่งจะเห็นว่า ระยะทางไป-กลับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไม่เท่ากัน เนื่องจากขาไปเป็นการเดินทางจากอนุสาวรีย์ไปยัง Art in Paradise และขากลับเป็นการเดินทางจากไร่องุ่นกลับไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแสดงผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 2 ตารางที่ 2: แสดงผลการวิเคราะห์เส้นทางตามทฤษฎี Traveling Salesman Problem
  อนุสาวรีชัยฯ Art in Paradise ตลาดน้ำ 4 ภาค สวนนงนุช ไร่องุ่น
อนุสาวรีย์ชัยฯ 0 142 148 159 161
ART 141 0 11.4 22.6 26.2
ตลาดน้ำ 4 ภาค 149 12.6 0 11.2 14.8
สวนนงนุช 159 21.5 14.5 0 6.7
ไร่องุ่น 141 25.1 18.1 22.6 0
ผลรวม (กม) 312.3
จากตารางที่ 2 พบว่า การวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎี Traveling Salesman Problem ทำให้ได้เส้นทางท่องเที่ยวที่มีระยะทางสั้นที่สุด คือ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไป Art in Paradise มีระยะทาง 142 กิโลเมตร จาก Art in Paradise ไป ตลาดน้ำ 4 ภาค มีระยะทาง 11.4 กิโลเมตร จาก ตลาดน้ำ 4 ภาค ไป สวนนงนุชมีระยะทาง 11.2 กิโลเมตร จากสวนนงนุชไป ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค มีระยะทาง 6.7 กิโลเมตร และจากไร่องุ่นซิลเวอร์เลค กลับ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ รวมระยะทางทั้งหมด 312.3 กิโลเมตร  การสร้างตัวแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ นำข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยวที่ได้จากทฤษฎี Traveling Salesman Problem มาวิเคราะห์หาสมการค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง โดยใช้ทฤษฎี Linear Programming ทำให้ได้สมการค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุดในการเดินทาง คือ Min Cost = 535+1.88 (X1+X2+X3+X4+X5) โดย ค่าคงที่ 535 เป็นค่าผ่านทางด่วน 135 บาทและค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 400 บาท ค่าคงที่ 1.88 เป็นอัตราค่าใช้จ่ายของเชื้อเพลิงในการเดินทาง 1 กิโลเมตร X1, X2, X3, X4, X5 เป็นระยะทางจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง โดย       X1         =          142 กิโลเมตร X2            =          11.4 กิโลเมตร X3         =          11.2 กิโลเมตร X4            =          6.7 กิโลเมตร                 X5         =          141 กิโลเมตร เมื่อทำการคำนวณจะได้ค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุด เท่ากับ 1,122.124 บาท สมการในการเดินทางที่มีระยะเวลาสั้นที่สุด คือ Min Time = 12.23+1.123(X1+X2+X3+X4+X5) โดย ค่าคงที่ 12.23 เป็นเวลาที่ติดไฟแดงโดยเฉลี่ย หาได้จากการการนำข้อมูลการติดไฟแดงตั้งแต่วันจันทร์-อาทิตย์มาหาค่าเฉลี่ย มีหน่วยเป็นนาที ค่าคงที่ 1.123 เป็นเวลาเฉลี่ยที่รถยนต์ใช้วิ่งในระยะทาง 1 กิโลเมตร มีหน่วยเป็นนาที X1, X2, X3, X4, X5 เป็นระยะทางจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง โดย       X1         =          142 กิโลเมตร X2            =          11.4 กิโลเมตร X3         =          11.2 กิโลเมตร X4            =          6.7 กิโลเมตร                 X5         =          141 กิโลเมตร เมื่อทำการคำนวณจะได้ระยะเวลาในการเดินทางไป – กลับที่สั้นที่สุดประมาณ 6 ชั่วโมง 3 นาที

302 total views, 1 views today

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.