(ภาษาไทย) การประยุกต์ใช้ Traveling Salesman Problem ในการหาเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ตอนที่ 5

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่างๆและข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมทั้งลงสำรวจพื้นที่เก็บระยะทาง ของเส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละแห่งและนำมาวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎี Traveling Salesman Problem ทำให้ได้เส้นทางการท่องเที่ยวที่มีระยะทางสั้นที่สุด ได้แก่ เส้นทางจาก อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไป Art in Paradise มีระยะทาง 142 กิโลเมตร จาก Art in Paradise ไป ตลาดน้ำ 4 ภาค มีระยะทาง 11.4 กิโลเมตร จาก ตลาดน้ำ 4 ภาค ไป สวนนงนุชมีระยะทาง 11.2 กิโลเมตร จากสวนนงนุชไป ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค มีระยะทาง 6.7 กิโลเมตร และจากไร่องุ่นซิลเวอร์เลค กลับมายัง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ระยะทาง 141 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งหมด 312.3 กิโลเมตร จากเส้นทางดังกล่าวนำมาวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎี Linear Programming ทำให้ได้สมการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง คือ Min Cost = 535+1.88 (X1+X2+X3+X4+X5) เมื่อทำการคำนวณจะได้ค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุด เท่ากับ 1,122.124 บาท นอกจากนี้ยังได้สมการในการเดินทางที่สั้นที่สุดคือ Min Time = 12.23+1.123(X1+X2+X3+X4+X5) เมื่อทำการคำนวณจะได้ระยะเวลาในการเดินทางไป – กลับที่สั้นที่สุดประมาณ 6 ชั่วโมง 3นาที ผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรลักษณ์ รักธรรมจิรสุข (2557) และสิรินทร์ ตันตรวงศ์ (2553) กล่าวคือ การนำทฤษฎี Traveling Salesman Problem มาใช้ในการกำหนดเส้นทาง สามารถลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายได้อย่างแท้จริง ภาคธุรกิจต่างๆ สามารถนำทฤษฎีนี้ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตนเองได้   รายการอ้างอิง/References กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. 2554.แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559. สืบค้นวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 จาก www.tica.or.th/images/plan_tourism2555-2559/2555-2559.pdf. จุฑาทิพย์ พุธพ้นภัย. 2557. อัลกอริทึมสําหรับปัญหาการจัดการเส้นทางการเดินรถของพนักงานขายของแบบไม่สมมาตร. วิทยานิพนธวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น. เถกิงศักดิ์ ชัยชาญ.2555.การจัดการโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวในอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. นคร ไชยวงค์ศักดา และคณะ. 2558. การจัดเส้นทางการขนส่งโดยใช้เซฟวิ่งอัลกอริทึมและตัวแบบปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย กรณีศึกษาโรงานน้ำดื่ม.วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน, ปีที่ 3 เล่มที่ 1. นคร ไชยวงศ์ศักดา.2557.การประยุกต์ตัวแบบปัญหาการเดินทางของเซลล์แมน กรณีศึกษาการจัดเส้นทางรถรางนำเที่ยวของเทศบาลนครเชียงราย.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. ประชาชาติธุรกิจออนไลน์.2558.พัทยา…เร่งกู้ท่องเที่ยวหด (6) ตรึงตลาดหลัก “รัสเซีย-จีน”. สืบค้นวันที่ 20กุมภาพันธ์ 2559 จาก http://www.prachachat.net/. พัชรลักษณ์ รักธรรมจิรสุข. 2557. การศึกษารูปแบบการจัดเส้นทางเพื่อทำการวางแผนการ           เดินทางของพนักงานขาย. การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7. ราชการ ปรึกษาดี.2547.การเปรียบเทียบหาเส้นทางที่เหมาะสมโดยวิธีระบบมด.มหาวิทยาลัย       เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. สิรินทร์ ตันตรวงศ์. 2553. การลดต้นทุนการผลิตด้วยโปรแกรมเชิงเส้น กรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิตกระดาษ. วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. อรประไพ จำรุพัฒน.2556.ฮิวริสติกสำหรับการจัดเส้นทางเดินรถแบบเปิดเพื่อลด ต้นทุนการขนส่ง.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. PatayaCity. 2550. สถิติเมืองพัทยา.สืบค้นวันที่ 20  กุมภาพันธ์ 2559 จาก http://www.pattaya.go.th Vmaster. 2007. โปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming). สืบค้นวันที่ 20  กุมภาพันธ์ 2559 จาก http://www.vcharkarn.com/varticle/18966.

313 total views, 1 views today

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.