(ภาษาไทย) องค์ความรู้ด้านการจัดการโครงการก่อสร้าง

สำหรับการจัดการโครงการก่อสร้างเป็นโครงการที่มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากโครงการประเภทอื่น ดังนั้นนอกจากการจัดการ 9 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย การจัดการเชิงบูรณาการ การจัดการขอบเขตงาน การจัดการเวลา การจัดการต้นทุน การจัดการคุณภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการการติดต่อสื่อสาร การจัดการความเสี่ยง และการจัดการงานจัดซื้อจัดจ้างแล้วยังจำเป็นต้องเพิ่มการจัดการอีก 4 ด้าน (PMBOK Guide -2000 Edition, p5) ซึ่งประกอบด้วย  การจัดการความปลอดภัย (Safety Management) การจัดการสภาพแวดล้อม (Environmantal Management) การจัดการการเงิน (Financial Management) และการจัดการข้อโต้แย้ง (Claim Management) 1511246858456   ภาพที่ 1  ภาพรวมขององค์ความรู้เฉพาะทางในกระบวนการจัดการโครงการก่อสร้าง ที่มา: Project Management Institute (PMI). (2003). Construction Extention to A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) – 2000 Edition. Pennsylvania: PMI Publishing.   การจัดการความปลอดภัย (Safety Management) เป็นกระบวนการที่สร้างความแน่ใจว่าโครงการก่อสร้างนั้นดำเนินการได้โดยมีการเตรียมการเรื่องการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยจะประกอบด้วย การวางแผนความปลอดภัย (Safety Planning) การดำเนินการตามแผนความปลอดภัย (Safety Plan Execution) และการบริหารจัดการและบันทึกความปลอดภัย (Administration and Reporting) การจัดการสภาพแวดล้อม (Environmantal Management) เป็นกระบวนการที่สร้างความมั่นใจว่าผลกระทบจากการดำเนินโครงการที่มีต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบที่ตั้งโครงการนั้น จะอยู่ในขอบเขตที่ระเบียบและข้อบังคับทางกฎหมายกำหนด โดยจะประกอบด้วย การวางแผนสภาพแวดล้อม (Environmental Planning) การประกันด้านสภาพแวดล้อม (Environmental Assurance) และการควบคุมด้านสภาพแวดล้อม (Environmental Control)  การจัดการการเงิน (Financial Management) เป็นกระบวนการที่ใช้นำมาจัดการทรัพยากรทางการเงินสำหรับโครงการ โดยจะเกี่ยวข้องกับการพิจารณาแหล่งรายได้ การวิเคราะห์และปรับปรุงกระแสเงินสดของโครงการ มากกว่ากระบวนการจัดการต้นทุน โดยจะประกอบด้วย การวางแผนทางการเงิน (Financial Planning) การควบคุมทางการเงิน (Financial Control) และการบริหารจัดการและบันทึกทางการเงิน (Administration and Reporting) การจัดการข้อเรียกร้อง (Claim Management) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการลดและป้องกันการเกิดข้อเรียกร้องในงานก่อสร้าง โดยให้จัดการตั้งแต่เริ่มต้นและให้เรียบร้อยอย่างรวดเร็ว โดยจะประกอบด้วย การระบุข้อเรียกร้อง (Claim Identification) การรวบรวมข้อเรียกร้อง (Claim Quantification) การป้องกันการเกิดข้อเรียกร้อง (Claim Prevention) การแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้อง (Claim Resolution)  

312 total views, 1 views today

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.