การวิจัยที่น่าสนใจจากการประชุม SYSSARM2018

Active Learning for Higher Education with LEGO® SERIOUS PLAY® Dr. Manissaward Jintapitak ตำแหน่ง Assistant Dean for Educational Innovation ของ CAMT Digital School มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอผลการวิจัยการใช้อุปกรณ์ LEGO® SERIOUS PLAY® ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ และการเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรี เนื่องจากนักศึกษาประเทศไทยค่อนข้างมีส่วนร่วมในชั้นเรียนน้อย การใช้อุปกรณ์ LEGO® SERIOUS PLAY® ส่งเสริมให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุก และนักศึกษากระตือรือร้นในการแสดงความคิดเห็นของตนเอง เพิ่มบทบาทผู้เรียนมากยิ่งขึ้น Analysis of Advertising Effectiveness on Social Media โดย Nur Utami จาก Budi Luhur University, Indonesia เป็นการศึกษาประสิทธิภาพของการโฆษณาบนสื่อสังคม โดยอาศัยผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคมาประกอบการวิจัย พบว่าสื่อสังคมมีอิทธิพลในการโฆษณาในช่วงการค้นหาข้อมูล ทำให้ผู้บริโภคเกิดการประมวลการตัดสินใจ โดยอ้างอิงข้อมูลที่ได้จากสื่อสังคมออนไลน์อย่างมาก จึงถือว่าสื่อสังคมมีประสิทธิภาพในการโฆษณาอย่างยิ่งในปัจจุบัน The Development Need of Thailand  SMEs toward ASEAN Economic Integration : the Case Study of Construction and Healthcare SMEs โดย  Anothai Ngamvichaikit,  Nattasit Chaisaard School of Management Science, Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi 11120, Thailand เป็นการศึกษาความต้องการของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใน 2 ธุรกิจคือ ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจสุขภาพและความงาม การวิจัยเป็นรูปแบบสำรวจด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 400 กิจการ แบ่งเป็นธุรกิจก่อสร้าง 200 แห่ง และธุรกิจสุขภาพและความงาม 200 แห่ง พบว่า ธุรกิจก่อสร้างต้องการพัฒนาความรู้และทักษะการก่อสร้าง ขณะที่ธุรกิจสุขภาพและความงามต้องการพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาและการจัดการ โดยที่ธุรกิจสุขภาพและความงามมีความพร้อมต่อการขยายกิจการไปยังประเทศเพื่อนบ้านมากกว่า สนใจศึกษาจากวีดีโอคลิป https://youtu.be/144GZ7hj8UE

491 total views, 1 views today

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.