(ภาษาไทย) กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) คืออะไร?

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) เป็นกองทุนที่รัฐบาลสนับสนุนให้มีการจัดตั้งขึ้น เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพของตลาดหลักทรัพย์ผ่านกองทุนรวมที่จะลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้สนใจมาลงทุนในกองทุน  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว  นิยมกำหนดเป็นกองทุนเปิด  ตัวอย่างเช่น กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นระยะยาว  กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นระยะยาวปันผล  เป็นต้น             สิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อลงทุนใน LTF           สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ลงทุนจะได้เมื่อลงทุนในกองทุนหุ้นระยะยาว มีดังนี้ 1.เงินลงทุนที่ซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว   จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  โดยสามารถนำเงินลงทุนนั้นไปหักจากเงินได้พึงประเมินก่อนที่จะนำไปคำนวณภาษี  ทั้งนี้เงินลงทุนนั้นต้องไม่เกิน 15 % ของเงินได้ทุกชนิดในปีภาษีนั้น ๆ และไม่เกินปีภาษีละ 500,000 บาท โดยไม่ต้องไปรวมกับ RMF หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและ กบข.  ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนสามารถประหยัดภาษีได้มากขึ้นไปอีก โดยเฉพาะผู้ลงทุนมีฐานเงินเดือนสูง 2.สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับจาก LTF ไม่ต้องนำไปรวมกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก RMF 3.เงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจาก LTF ที่ลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า  5 ปีปฏิทิน นับตามหลักการเข้าก่อน-ออกก่อน(First-in, First-out :FIFO) จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี 4.สิทธิในการหักลดหย่อนภาษีของการลงทุนใน LTF จะมีถึงปี 2559 เท่านั้น  และในการลดหย่อนภาษีในแต่ละปี  ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแสดงหลักฐานการซื้อหน่วยลงทุนที่ออกโดยบริษัทจัดการเพื่อการนั้น               จุดเด่นและจุดด้อยของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF)  
            จุดเด่น                          จุดด้อย
1.ไม่ต้องลงทุนติดต่อกันทุกปี จะลงทุนปีไหนก็ได้ จนถึงปี 2559 ปีใดลงทุนก็ได้รับสิทธิประโยชน์ ทางภาษีในปีนั้น ๆ 2.ถือครองหน่วยลงทุนในแต่ละก้อนที่ลงทุนเพียง 5 ปีปฏิทิน ก็สามารถขายคืนได้โดยไม่ต้องเสีย ภาษีจาก Capital Gain และไม่ต้องคืนสิทธิ ประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีที่เคยได้รับจาก เงินก้อนนั้น ๆ 3.ผู้ลงทุนมีฐานเงินเดือนสูง ซึ่งอาจลงทุนใน RMF ได้ไม่เต็มที่ (ไม่เต็ม 500,000 บาท เพราะหักเงิน สะสมที่ส่งเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วลงทุน ใน RMF ได้น้อย)จะสามารถลงทุนอย่างเต็มที่ ในกองทุนนี้ได้สูงสุดถึง 500,000 บาทต่อปีภาษี 4.ผลตอบแทนที่คาดหวังในระยะยาวสูงกว่า กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ เนื่องจากเป็น กองทุนที่ลงทุนในหุ้นไม่ต่ำกว่า 65 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1.มีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมตราสารหนี้ เนื่องจากต้องลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 65 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2.ก้อนเงินที่ถอนออกก่อนครบอายุ 5 ปีปฏิทิน และมีการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ใช้ไป พร้อมเสียเงินเพิ่มให้สรรพากรในอัตรา 1.5 % ต่อเดือนหรือเศษของเดือน โดยนับจากวันที่ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีของก้อนเงินที่ขายคืนนั้น
     

233 total views, 1 views today

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.