(ภาษาไทย) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) แตกต่างกันอย่างไร?

คำถามยอดฮิตอีกหนึ่งคำถาม ที่มักถูกถามเสมอๆคือ RMF กับ LTF แตกต่างกันอย่างไร ดังนั้นจึงขอเปรียบเทียบการลงทุนใน LTF กับ RMF ให้เห็นชัดเจน ดังตารางต่อไปนี้  

         ประเด็น

RMF

LTF

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออมเงินอย่างสม่ำเสมอ และระยะยาว สำหรับไว้ใช้ในยามเกษียณ   เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพของตลาดหลักทรัพย์โดยสนับสนุนให้ผู้ลงทุนรายย่อยเพิ่มการลงทุนระยะยาวในหุ้นผ่านทางนักลงทุนสถาบัน  
นโยบายการลงทุน มีนโยบายการลงทุนให้เลือกตามระดับความเสี่ยง และผลตอบแทนที่คาดหวัง ซึ่งแตกต่างกันตามนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน นโยบายการลงทุนค่อนข้างเสี่ยง เพราะต้องลงทุนในหุ้นไม่ต่ำกว่า 65 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เงินที่นำมาลงทุนได้   เงินได้ทุกประเภท   เงินได้ทุกประเภท
จำนวนเงินขั้นต่ำในการลงทุน ต้องลงทุนไม่น้อยกว่า 3 % ของ เงินได้แต่ละปี หรือไม่น้อยกว่า 5,000 บาทแล้วแต่จำนวนใดจะ ต่ำกว่า กฎหมายไม่กำหนด แต่ บลจ.ที่ออกกองทุนอาจกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำที่ซื้อได้ ตัวอย่างเช่น 5,000 บาท เป็นต้น
จำนวนเงินสูงสุดในการลงทุนที่ได้รับการลดหย่อนภาษี 15 % ของเงินได้ และเมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ กบข.แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท/ปี 15 % ของเงินได้ และไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี โดยไม่ต้องนำไปรวมกับ RMF  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ กบข.  
การซื้อหน่วยลงทุน ต้องซื้อหน่วยลงทุนทุกปี แต่สามารถว่างเว้นการลงทุนได้ไม่เกิน 1 ปีติดต่อกัน ยกเว้นไม่มีรายได้หรือทุพลภาพ หรือ เสียชีวิต ไม่ต้องซื้อหน่วยลงทุนทุกปี แต่ปีใดมีการลงทุน เงินลงทุนก้อนนั้นจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
 

 ประเด็น

RMF LTF
การขายคืนหน่วยลงทุนและการผิดเงื่อนไขการลงทุน -ขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวัน ทำการ -การขายคืนหน่วยลงทุนเมื่อถือ หน่วยลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุน ครั้งแรก แต่หากผู้ถือหน่วยลงทุน อายุไม่ถึง 55 ปี กรณีนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องคืนสิทธิประโยชน์ทาง ภาษีย้อนหลัง 5 ปีปฏิทินที่เคยได้รับลดหย่อนไปแล้ว ภายในปีถัด จากปีที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการลงทุน  ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนยื่น แบบชำระเพิ่มเติมเกินกว่าเวลาที่กำหนด  ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้อง เสียเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือน  หรือเศษของเดือน โดยนับจาก วันที่ 1 เมษายนของปีถัดจากปีที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขจนถึงวันที่ยื่น แบบชำระเพิ่มเติม -ขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ -การขายคืนหน่วยลงทุนเมื่อถือหน่วยลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทินจะไม่เสียภาษี Capital Gain -หากขายคืนก่อน 5 ปีปฏิทินจะต้องเสียภาษี Capital Gain และ ต้องคืนภาษีที่เคยได้รับการลดหย่อนไปแล้วของก้อนเงินที่ลงทุน แต่ละก้อน -จำนวนเงินที่ถอนออกก่อนครบอายุ 5 ปีปฏิทิน จะต้องเสียเงินเพิ่ม ให้สรรพากร  ในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน โดย นับจากวันที่ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีที่ต้องคืนสิทธิ ประโยชน์ จนถึงวันที่ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อคืนสิทธิ ประโยชน์ทางภาษีของก้อนเงินที่ขายคืนนั้น  
การนับจำนวนปีที่ลงทุน นับวันชนวันที่ลงทุน  โดยนับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก เช่น ซื้อหน่วยลงทุน RMFในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เมื่อผู้ลงทุนมีอายุ 51 ปี และลงทุนต่อเนื่องทุกปี จะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อผู้ลงทุนมีอายุครบ 55 ปี และต้องเป็นวันตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป นับปีปฏิทิน เช่นถ้าซื้อหน่วยลงทุน LTF ในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 จะนับเป็นปีการลงทุนจำนวน 1 ปี ซึ่งผู้ลงทุนจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2561
 

254 total views, 1 views today

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.