(ภาษาไทย) การตัดสินใจผลิตหรือซื้อของกิจการ

การตัดสินใจผลิตหรือซื้อของกิจการ สำหรับกิจการนั้น การตัดสินใจที่จะผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในงานการกิจการเองหรือซื้อจากบุคคลภายนอก ถือเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับต้นทุนที่ฝ่ายบริหารต้องทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำการตัดสินใจ เพราะบางครั้งกิจการที่ทำการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมมีโอกาสที่จะทำการตัดสินใจระหว่างการใช้กำลังการผลิตและความสามารถในการผลิตที่มีอยู่ผลิตชิ้นส่วนเองแทนการสั่งซื้อจากบุคคลภายนอก การที่กิจการทำการผลิตเองนั้น อาจจะเป็นเพราะต้องการใช้กำลังการผลิตและเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีอยู่ทำการผลิตอย่างเต็มที่และต้องการควบคุมคุณภาพของผลิตก็ได้ อย่างไรก็ตามกิจการต้องพิจารณาถึงต้นทุนที่เกิดจากการผลิตเองว่าเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนซื้อมาวิธีใดจะประหยัดกว่ากัน ในการพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการผลิตเองหรือซื้อจากบุคคลภายนอกนั้น มีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 2 วิธีคือ 1. วิธีวิเคราะห์ต้นทุนส่วนต่าง (Differrential Cost Method) ของกิจการ 2. วิธีวิเคราะห์ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost Method) ของกิจการ 1. วิธีวิเคราะห์ต้นทุนส่วนต่างของกิจการ วิธีวิเคราะห์ต้นทุนส่วนต่างของกิจการ เป็นการวิเคราะห์ถึงต้นทุนส่วนที่แตกต่างกันในแต่ละทางเลือกของการตัดสินใจ ซึ่งฝ่ายบริหารจะตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่กิจการ เช่น เสียค่าใช้จ่ายต่ำสุด หรือได้ผลตอบแทนที่สูงที่สุด เป็นต้น ดังนั้น วิธีวิเคราะห์นี้กิจการจะไม่นำข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือข้อมูลที่มีลักษณะเป็นต้นทุนจม ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันในแต่ละทางเลือกมาพิจารณาในการวิเคราะห์แต่อย่างใด ตัวอย่างที่ 1 บริษัทเจริญยิ่ง จำกัด เป็นกิจการผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าม่อฮ่อมสำเร็จรูป กิจการกำลังพิจารณาว่า กิจการควรผลิตเสื้อผ้าม่อฮ่อมสตรีเอง หรือสั่งซื้อจากผู้ผลิตและจำหน่ายภายนอก ปัจจุบันกิจการสามารถซื้อเสื้อผ้าม่อฮ่อมสตรีนี้ได้ในราคาตัวละ 210 บาท จากผู้ผลิตและจำหน่ายภายนอก ในแต่ละปีกิจการมีความต้องการการใช้เสื้อผ้าม่อฮ่อมสตรีจำนวน 1,000 ตัว กิจการคิดว่าถ้าทำการผลิตเองจะมีต้นทุนต่ำกว่าที่จะซื้อจากผู้ผลิตและจำหน่ายภายนอก เพราะกิจการมีจักรเย็บผ้าที่มีกำลังการผลิตเหลืออยู่เพียงพอที่จะใช้ในการผลิต โดยที่ไม่ต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์ตัดเย็บเพิ่มเลย การผลิตเสื้อผ้าม่อฮ่อมสตรี นี้ กิจการมีต้นทุนคงที่ต่อเดือน 20,000 บาท และมีต้นทุนการผลิตผันแปรต่อหน่วย ดังนี้ ซึ่งตัวอย่างในการวิเคราะห์คำนวณนั้น โปรด ตามไปที่ link นี้ค่ะ blog การตัดสินใจผลิตหรือซื้อของกิจการ สรุป เกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินใจผลิตเองหรือซื้อจากบุคคลภายนอกของกิจการ 1.วิธีวิเคราะห์ส่วนต่างของกิจการ • เปรียบเทียบต้นทุนทั้งหมดของกิจการ ระหว่างการผลิตเองกับการซื้อว่าอย่างใดที่มีต้นทุนต่ำที่สุดโดยไม่นำต้นทุนคงที่เหมือนกันระหว่างทางเลือกมาพิจารณา กิจการก็ควรจะตัดสินใจเลือกกรณีนั้น เพราะทำให้กิจการเสียต้นทุนต่ำ และมีกำไรเพิ่มขึ้น นั่นเอง 2.วิธีวิเคราะห์ต้นทุนค่าเสียโอกาสของกิจการ • เปรียบเทียบต้นทุนทั้งหมดของกิจการ ซึ่งรวมต้นทุนค่าเสียโอกาสต่างๆที่เกิดขึ้นด้วย ระหว่างการผลิตเองกับการซื้อว่าอย่างใดที่มีต้นทุนต่ำที่สุด กิจการก็ควรจะตัดสินใจเลือกกรณีนั้น เพราะทำให้กิจการเสียต้นทุนต่ำและมีกำไรเพิ่มขึ้น นั่นเอง

186 total views, 1 views today

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.