(ภาษาไทย) การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล

Blog 1: การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
  1. ความหมายของการวางแผนทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน เป็นเครื่องมือที่ช่วยเตรียมความพร้อมและนำชีวิตไปสู่ความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งควรเริ่มจากการปลูกฝังนิสัยการออมและการใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลตั้งแต่วัยเด็กเพื่อบ่มเพาะวินัยทางการเงินไว้ก่อน เมื่อเข้าสู่วัยทำงานก็จำเป็นต้องรู้วิธีการวางแผนการจัดสรรรายได้ให้เพียงพอกับการออมเงินตามเป้าหมายและรายจ่ายต่างๆอย่างเหมาะสม เมื่อมีครอบครัวก็จำเป็นต้องดูแลทั้งตนเองและคนในครอบครัว ทำให้ความรับผิดชอบและภาระทางการเงินยิ่งเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้การวางแผนทางการเงินมีความสำคัญมากขึ้น แม้กระทั่งเมื่อเกษียณอายุ ก็ยังต้องวางแผนทางการเงิน เพราะเป็นวัยที่มีรายได้ลดลง แต่ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ยังคงอยู่ หรืออาจสูงขึ้นในบางหมวด เช่น การรักษาพยาบาล ซึ่งหากไม่มีการวางแผนที่ดีก็อาจเกิดปัญหาได้( ศูนย์คุมครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย,www.1213.or.th) 2. ขั้นตอนในการวางแผนทางการเงิน การวางแผนทางการเงินประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 การประเมินสถานะทางการเงิน คือการประเมิน “ความมั่งคั่งสุทธิ” ซึ่งหาได้จากการประเมินสินทรัพย์และหนี้สินที่มีอยู่ ณ วันใดวันหนึ่ง แล้วนำมาหาส่วนต่าง เขียนได้ดังสมการต่อไปนี้ สินทรัพย์ – หนี้สิน = ความมั่งคั่งสุทธิ ขั้นตอนที่ 2 การตั้งเป้าหมายทางการเงิน เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับการวางแผนทางการเงิน เพราะหากละเลยการตั้งเป้าหมายทางการเงิน จะทำให้ขาดการกำหนดทิศทางที่ชัดเจนและแนวทางของการออมและการลงทุน เพื่อเดินทางสู่เป้าหมายทางการเงินดังกล่าว ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำแผนการบริหารเงินและทรัพย์สิน เป็นการวางแผนว่าจะใช้จ่ายเงินอย่างไร หารายได้เพิ่มเติมจากแหล่งไหน หรือนำไปลงทุนอย่างไร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยในขั้นตอนนี้จะต้องจัดสรรระยะเวลาของแผนให้สัมพันธ์กับรายได้และภาระทางการเงิน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ได้

​            ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการตามแผน เป็นขั้นตอนการนำแผนที่วางไว้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบและปรับแผนตามสถานการณ์ การตรวจสอบควรต้องทำอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยทุก ๆ 6 เดือนว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือไม่ ซึ่งหากไม่ก็ต้องหาสาเหตุว่า เกิดจากอะไรที่ทำให้ไม่เป็นไปตามแผน แล้วปรับวิธีการดำเนินงานหรือปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากทำเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ ก็จะทำให้เกิดวินัยทางการเงินและมีความมั่นคงทางการเงินในที่สุด

220 total views, 1 views today

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.