(ภาษาไทย) การประเมินสถานะทางการเงิน

Blog 2.การประเมินสถานะทางการเงิน           การประเมินสถานะทางการเงิน คือการประเมิน “ความมั่งคั่งสุทธิ” ซึ่งหาได้จากการประเมินสินทรัพย์และหนี้สินที่มีอยู่ ณ วันใดวันหนึ่ง เพื่อดูว่าสถานะทางการเงินของบุคคลนั้นเป็นอย่างไร? รวยหรือมั่งคั่งแล้วหรือยัง? ซึ่งสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำการตรวจสอบได้ ดังนี้           ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่ http://www.set.or.th/education/th/education.html ขั้นตอนที่ 2 เลือกรายการ “เครื่องมือการเงินออนไลน์” ขั้นตอนที่ 3 เลือกโปรแกรมคำนวณ “ตรวจสอบสถานะการเงินของคุณ” ขั้นตอนที่ 4 จะเข้าสู่ Step 1 : สำรวจสินทรัพย์และหนี้สินของคุณ ซึ่งจะมีรายการสินทรัพย์และหนี้สินให้กรอก โดยในส่วนสินทรัพย์จะแบ่งเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง สินทรัพย์ส่วนตัว และสินทรัพย์เพื่อการลงทุน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ เมื่อใส่ข้อมูลทางด้านสินทรัพย์เสร็จแล้ว ก็ให้คลิก”ถัดไป” จากนั้นก็จะพบรายการที่ให้กรอกข้อมูลทางด้านหนี้สิน ซึ่งจะแบ่งเป็น หนี้สินระยะสั้น และหนี้สินระยะยาว ก็ให้ใส่ข้อมูลลงไปดังตัวอย่างต่อไปนี้ หลังจากที่ได้ใส่ตัวเลขในรายการสินทรัพย์ และหนี้สินตามที่มีอยู่จริง ณ วันที่สำรวจแล้ว โปรแกรมก็จะคำนวณ “ความมั่งคั่งสุทธิ(Net worth)”ให้ทราบด้วย จากนั้นให้คลิกถัดไป เพื่อเข้าสู่ Step 2 : สำรวจรายได้และค่าใช้จ่ายต่อเดือนของคุณ ให้กรอกตัวเลขลงในช่องซึ่งจะบ่งเป็นรายได้จากการทำงาน กับรายได้จากสินทรัพย์ ที่เป็นต่อเดือน จากนั้นโปรแกรมจะคำนวณรายได้ต่อปีให้เอง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ ส่วนด้านค่าใช้จ่ายนั้น จะแบ่งออกเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการออมและการลงทุน ค่าใช้จ่ายคงที่ และค่าใช้จ่ายผันแปร ที่เป็นต่อเดือน จากนั้นโปรแกรมจะคำนวณค่าใช้จ่ายต่อปีให้เองเช่นกัน นอกจากนี้โปรแกรมก็ยังคำนวณเงินสดคงเหลือในแต่ละปีให้ด้วย ว่าขาดหรือเกิน โดยจะนำรายได้ต่อปีกับค่าใช้จ่ายต่อปีมาเปรียบเทียบกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ จากนั้นให้คลิก “ประมวลผล” ระบบจะประเมินสถานะการเงินให้ทราบ โดยแสดงผลออกมาเป็นภาพรวม ความมั่งคั่งในปัจจุบัน สภาพคล่อง หนี้สินและความสามารถในการชำระหนี้ และโอกาสในการสร้างความมั่งคั่ง ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

259 total views, 1 views today

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.