(ภาษาไทย) Blog 2 (8 กุมภาพันธ์ 2559) ต้นทุนในการผลิตสินค้า ของกิจการผลิต มีอะไรบ้าง

Blog 2 (8 กุมภาพันธ์ 2559) ต้นทุนในการผลิตสินค้า ของกิจการผลิต มีอะไรบ้าง ในกิจการผลิตกรรม การผลิตสินค้าเป็นกิจกรรมที่สำคัญของกิจการประเภทนี้ การผลิต คือกระบวนการแปรสภาพวัตถุดิบให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป องค์ประกอบสำคัญของต้นทุนการผลิต (Manufacturing Cost or Production Cost) คือ 1. ค่าวัตถุทางตรง (Direct Materials Cost) เป็นส่วนประกอบหลักหรือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของสินค้าสำเร็จรูป วัตถุทางตรงชนิดนี้สามารถวัดได้และคำนวณได้ว่าอยู่ในสินค้าสำเร็จรูปจำนวนเท่าใด เช่น กิจการที่ผลิตเก้าอี้หวาย วัตถุทางตรง คือ หวายที่นำใช้ในการผลิตเก้าอี้นั้น เป็นต้น อย่างไรก็ตามวัตถุดิบบางส่วนถูกนำไปใช้ประกอบในการผลิตสินค้าสำเร็จรูปเพียงเล็กน้อย เรียกว่าค่าวัตถุทางอ้อม (Indirect Materials Cost) หรือค่าวัสดุโรงงาน (Factory Supplies Usage) ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายการผลิต 2. ค่าแรงงานทางตรง (Direct Labor Cost) เป็นส่วนประกอบหลักของสินค้าสำเร็จรูปเช่นเดียวกันกับค่าวัตถุทางตรงทางตรง ค่าแรงงานทางตรงสามารถวัดได้และคำนวณได้ว่าอยู่ในสินค้าสำเร็จรูปจำนวนเท่าใด เช่น ค่าแรงงานประกอบเก้าอี้หวาย เป็นต้น ค่าแรงงานบางส่วนที่เกิดขึ้นและไม่สามารถกำหนดว่าเกิดขึ้นกับสินค้าสำเร็จรูปจำนวนเท่าใด เรียกว่า ค่าแรงงานทางอ้อม (Indirect Labor Cost) เช่น ค่าแรงงานของหัวหน้าผู้ควบคุมงานของกิจการ เป็นต้น ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายการผลิต 3. ค่าใช้จ่ายการผลิตหรือค่าใช้จ่ายโรงงาน (Manufacturing Overhead or Factory Overhead Cost) เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นในการผลิตนอกเหนือจากค่าวัตถุทางตรงและค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายการผลิตเป็นต้นทุนที่ไม่สามารถวัดและคำนวณได้ว่าเกิดขึ้นในสินค้าสำเร็จรูปเท่าใด จัดเป็นต้นทุนทางอ้อม (Indirect Cost) การคำนวณหาต้นทุนประเภทนี้ต้องใช้วิธีการประมาณหรือวิธีจัดสรร โดยต้องคำนวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิต ตัวอย่างของค่าใช้จ่ายการผลิต เช่น ค่าวัตถุทางอ้อม ค่าแรงงานทางอ้อม ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ค่าไฟฟ้าโรงงาน ค่าภาษีโรงเรือนของอาคารโรงงาน ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร เป็นต้น การคำนวณหาอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความผันผวนของต้นทุนผลิตภัณฑ์ และเพื่อให้ฝ่ายบริหารทราบต้นทุนการผลิตต่อหน่วย ได้ทันเวลาที่จะนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจ นักบัญชีจึงได้คิดวิธีการที่จะช่วยให้ทราบต้นทุนได้เร็วและเหมาะสมใกล้เคียงความจริงมากที่สุด โดยใช้วิธีการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตที่กำหนดล่วงหน้า (Predetermined Overhead Rate) ซึ่งอาจจะเรียกในชื่ออื่นว่าอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างาน หรืออัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร (Applied Factory Overhead Rate) ซึ่งอัตราดังกล่าวจะกำหนดขึ้นจากข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในอดีตและนำมาปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรนี้เป็นวิธีการที่กำหนดขึ้นเพื่อช่วยให้ฝ่ายจัดการได้ทราบต้นทุนผลิตภัณฑ์ในทันทีที่ต้องการ และช่วยปรับลดความผันผวนของต้นทุนผลิตภัณฑ์แต่ละเดือนที่เกิดขึ้นจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือจากความผันผวนของการผลิตในแต่ละเดือน การคำนวณหาอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร กระทำโดยการประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตประจำปี ณ ระดับกำลังการผลิตปกติ เละเลือกเกณฑ์การจัดสรร โดยอาจใช้เกณฑ์ค่าแรงงานทางตรง ชั่วโมงแรงงานทางตรง หรือชั่วโมงเครื่องจักร ณ ระดับกำลังการผลิตปกติ ตัวอย่าง บริษัทไทยปลื้มอุตสาหกรรม จำกัด ประมาณการค่าใช้จ่ายการผลิตสำหรับปี 25×5 จำนวน 800,000 บาท และประมาณการชั่วโมงแรงงานทางตรง ณ ระดับกำลังการผลิตปกติ 10,000 ชั่วโมง ดังนั้น อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรต่อชั่วโมงเป็น 80 บาท คำนวณดังนี้ อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร = ประมาณการค่าใช้จ่ายการผลิต ชั่วโมงแรงงานทางตรง = 800,000 ÷ 10,000 = 80 บาทต่อชั่วโมงแรงงานทางตรง ในกรณีที่มีการคิดค่าใช้จ่ายการผลิตเข้างานล่วงหน้า อาจมีค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริงไม่เท่ากับค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานล่วงหน้า ผลต่างที่เกิดขึ้นนี้ ถ้าค่าใช้จ่ายการผลิตสูงกว่าเรียกว่า “คิดค่าใช้จ่ายการผลิตเข้างานต่ำไป” หรือค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรต่ำไป แต่ถ้าค่าใช้จ่ายการผลิตจริงต่ำกว่า เรียกว่า “คิดค่าใช้จ่ายการผลิตเข้างานสูงไป” หรือค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรรสูงไป ผลต่างนี้ให้โอนไปเข้าบัญชีต้นทุนขายประจำงวดเพื่อเป็นการเพิ่มต้นทุนขายในกรณีที่ค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานต่ำกว่า และช่วยลดต้นทุนขายในกรณีที่ค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานสูงกว่า เอกสารอ้างอิง Hart ,Jill and Wilson ,Clive, Management Accounting, Prentice Hall Ltd. 2013. Horngren ,Charles T., Sundem, Gary L. and . Stratton ,William O, Introduction to Management Accounting, Prentice Hall International, Inc., 2012.

173 total views, 1 views today

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.