ประวัติผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล ปิยะดา พิศาลบุตร ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง 1)       อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต

ตำแหน่ง2)       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต

ตำแหน่ง3)       อาจารย์ผู้สอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบบ APA)
ปีที่เผยแพร่
ปีที่คาดว่าจะเผยแพร่
*วิธีการเผยแพร่
หลักฐาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
1
เอกสารประกอบการสอน
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
2
เอกสารคำสอน
 1. พิศาลบุตร, ป. (2557). หน่วยที่ 10 การวางแผนและการควบคุมทางการเงินของสหกรณ์. เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชี การเงิน และการภาษีอากรสำหรับสหกรณ์. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 2. พิศาลบุตร, ป. (2557). หน่วยที่ 11 การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนของสหกรณ์ (ฉบับปรับปรุง). เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชี การเงิน และการภาษีอากรสำหรับสหกรณ์. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 3. พิศาลบุตร, ป. (2557). หน่วยที่ 9 การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การวิจัยทางสหกรณ์. เอกสารการสอนชุดวิชาวิธีการวิจัยทางสหกรณ์. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 4. พิศาลบุตร, ป. (2557). หน่วยที่ 10 การวัดความสัมพันธ์และการพยากรณ์สำหรับการวิจัยทางสหกรณ์. เอกสารการสอนชุดวิชาวิธีการวิจัยทางสหกรณ์. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 5. พิศาลบุตร, ป. (2556). หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ. เอกสารการสอนชุดวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดระหว่างประเทศ. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 6. พิศาลบุตร, ป. (2556). หน่วยที่ 7 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจระหว่างประเทศ. เอกสารการสอนชุดวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดระหว่างประเทศ. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 7. พิศาลบุตร, ป. (2555). หน่วยที่ 12 กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก. เอกสารการสอนชุดวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการจัดการธุรกิจนำเข้าส่งออก. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 8. พิศาลบุตร, ป. (2555). หน่วยที่ 13 ขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออก. เอกสารการสอนชุดวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการจัดการธุรกิจนำเข้าส่งออก. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 9. พิศาลบุตร, ป. (2554). หน่วยที่ 6 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์. เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 10. พิศาลบุตร, ป. (2554). หน่วยที่ 4 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี.เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสารสนเทศทางการเงิน และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
2557
2557
2557
2557
2556
2556
2555
2555
2554
2554
 
รูปเล่ม
รูปเล่ม
รูปเล่ม
รูปเล่ม
รูปเล่ม
รูปเล่ม
รูปเล่ม
รูปเล่ม
รูปเล่ม
รูปเล่ม
 
 
 
3
บทความทางวิชาการ
 1. พิศาลบุตร, ป. (2559). แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถขององค์การด้านการพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์. ฉบับภาษาไทย สาขามนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ และฉบับ International Humanities, Social Sciences and arts, 9(1)
 2. ปิยะดา พิศาลบุตร. (2559). กลยุทธ์การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรี. ฉบับภาษาไทย สาขามนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ และฉบับ International Humanities, Social Sciences and arts,
 3. พิศาลบุตร, ป. (2558). รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ, 8(1) มกราคม-มิถุนายน 2558, 84-96
 4. พิศาลบุตร, ป. (2558). การเตรียมตัวเพื่อการเกษียณอายุของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ฉบับภาษาไทย สาขามนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ และฉบับ International Humanities, Social Sciences and arts, 8(3) 202-216. Retrieved from https://www.tci-thaijo/index.php/ Veridian-E-Journal/article/view/43673
2559

2559
25582558
 
Online Journals
Online JournalsOnline Journals


รูปเล่ม
 
 
 
4
ตำรา
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
5
หนังสือ
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
6
งานวิจัย
 1. การเตรียมตัวเพื่อการเกษียณอายุของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 2. กลยุทธ์การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรี
 3. ประเมินชุดวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้
2558


2557

2555
 
 
 
 
 
7
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 1. โครงการอบรมการทำแผนธุรกิจขององค์กรประชาชนในชุมชน ในจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดลพบุรี (งานบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย)
 2. โครงการอบรมการทำแผนธุรกิจขององค์กรประชาชนในชุมชน ในจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลพบุรี (งานบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย)ปีที่เผยแพร่
2556


2555
 
 
 
 
 
8
ผลงานทางวิชการในลักษณะอื่น
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
9
งานแปล
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
10
งานอบรม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 

* ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ.พ.ศ.2558

วิธีเผยแพร่

 1. รูปเล่ม
 2. รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)
 3. CD-ROM
 4. วารสาร
 5. โครงการ / ชิ้นงาน
 6. นิทรรศการ
 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Blog , e-leaning
 8. อื่นๆ…………………………………………………..

 

1,345 total views, 3 views today