ประวัติผลงานทางวิชาการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุลนิพันธ์เห็นโชคชัยชนะ  ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์

ตำแหน่ง 1) อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (พ.ศ. 2554-2558) บัญชีบัณฑิต (พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน)

ตำแหน่ง 2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  บัญชีบัณฑิต (พ.ศ. 2554-2558) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (พ.ศ. 2559- ปัจจุบัน)

ตำแหน่ง 3) อาจารย์ผู้สอน  ในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบบ APA)
ปีที่เผยแพร่
ปีที่คาดว่าจะเผยแพร่
* วิธีการเผยแพร่
หลักฐาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
1
เอกสารประกอบการสอน
 1. …………………………. ………………. …….
 2. ………………………………………….. ……………………..
 3. ………………………………………….. ……………………..
 
 
 
 
 
 
2
เอกสารคำสอน
 1. นิพันธ์  เห็นโชคชัยชนะ(2562) หน่วยที่ 11 ตอนที่ 11.2 ตัวแบบแผนการใช้งานเชิงเส้นในเอกสารการสอนชุดวิชาคณิตศาสตร์ สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 2. นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ. (2562) 
  หน่วยที่ 14 การควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงองค์กร ใ
  เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการเงิน.  สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 3. นิพันธ์  เห็นโชคชัยชนะ. (2562) หน่วยที่ 15 การควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยงและการกำกับดูแล.  ในแนวการศึกษาชุดการจัดการการตลาดและการบัญชีเพื่อการจัดการ.  นนทบุรี:  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 4. นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ. (2562) หน่วยงานที่ 10 การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนในการศึกษาการจัดการด้านการตลาดและการจัดการบัญชี. นนทบุรี : สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 5. นิพนธ์  เห็นโชคชัยชนะ. (2562) หน่วยงานที่ 5 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท. ในเอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีขั้นตอนที่ 2 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ทางการเงิน   : สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 6. นิพนธ์  เห็นโชคชัยชนะ. (2562) หน่วยที่ 6 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ มูลค่าหุ้นทุน และการบัญชีบริษัทที่มีปัญหาทางการเงิน.  ในเอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์การเงิน.  นนทบุรี : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 7. นิพนธ์ เห็นโชคชัยชนะ.  (2562) หน่วยงานที่ 1 สัมมนาการบัญชีและการประกอบวิชาชีพบัญชีในเอกสารการสอนชุดวิชาการสัมมนาการบัญชีและการสัมมนาการบัญชีสำหรับการจัดการ   นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัย –
  ธรรมาธิราช
 8. นิพนธ์ เห็นโชคชัยชนะ.  (2561) หน่วยที่ 1 กรอบปรัชญาและมาตรฐานการรายงานทางการเงินในเอกสารการสอนชุดวิชาการขั้นตอนที่ 1 และระบบสารสนเทศการบัญชีหน่วยที่ 1-8 นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
 9. นิพันธ์  เห็นโชคชัยชนะ. (2561) หน่วยงานที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินในเอกสารการชุดวิชาการการจัดการทางการเงินการตลาดและการดำเนินงานหน่วยที่ 1-8 นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มาธิราชมาธิราช
 10. นิพันธ์  เห็นโชคชัยชนะ.  (2561) หน่วยที่ 4 ค่าเงินตามเวลาและผลตอบแทนในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการเงินการตลาดและการดำเนินงานหน่วยที่ 1-8 นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัย-
  ธรรมาธิราช
 11. นิพันธ์  เห็นโชคชัยชนะ. (2561) หน่วยงานที่ 5 การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมและหน่วยงานในการประมวลผลชุดวิชาและแนวการศึกษาชุดนักวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการและการจัดการทางการเงินหน่วยที่ 1-8 นนทบุรี: สาขา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 12. นิพันธ์  เห็นโชคชัยชนะ. (2561) หน่วยงานที่ 1 ความรู้เบื้องต้นทางการบัญชีและวิชาชีพในการสอนชุดวิชาการบัญชีและการจัดการบัญชีเพื่อการปรับปรุงครั้งที่ 1 หน่วยที่ 1-7 นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา ธิราช
 13. นิพันธ์  เห็นโชคชัยชนะ. (2561) หน่วยงานที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีในเอกสารการสอนชุดเอกสารวิชาการการบัญชีและการวางแผนการรับเงินครั้งที่ 2 หน่วยที่ 1-8 นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
 14. นิพนธ์  เห็นโชคชัยชนะ.  (2561) หน่วยงานที่ 9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารการสอนชุดเอกสารทางวิชาการและการวางแผนการจัดทำเอกสารวิชาการครั้งที่ 2 หน่วยที่ 9-15 นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชอาณาจักร
 15. ดลพรบุญพารอด และนิพันธ์
  เห็นโชคชัยชนะ. 
  (2559) หน่วยที่ 6 การวางแผนระยะยาวและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับการก่อสร้างในเอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีและการเงินสำหรับการก่อสร้างหน่วยที่ 1-8 นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวข้องจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 16. นิพนธ์ เห็นโชคชัยชนะ และขวัญสกุลเต็งอำนวย. (2558) หน่วยที่ 1 การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีในเอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2 หน่วยที่ 1-8 นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการสื่อสาร สื่อสารจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 17. นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ. (2558) 
  หน่วยที่ 6 การบัญชีเฉพาะกรณี. ในเอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2 หน่วยที่ 1 – 8 นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 18. นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ. (2558) หน่วยที่ 4, 5, 7 ในเอกสารการสอนชุดวิชาการขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2. หน่วยที่ 1-8 นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 19. นิพนธ์ เห็นโชคชัยชนะ. (2558) หน่วยที่ 13 การตรวจสอบรายได้และการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในเอกสารการสอนชุดวิชาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์และการตรวจสอบหน่วยงานที่ 9-15 นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
 20. นิพนธ์ เห็นโชคชัยชนะ.  (2558) หน่วยที่ 14 การตรวจสอบการตลาดระบบการจ่ายเงินค่าแรงและการบัญชีในเอกสารการสอนชุดวิชาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์การบัญชีและการตรวจสอบหน่วยงานที่ 9-15 นนทบุรี: สาขาวิชา วิทยาการสื่อสารการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 21. นิพนธ์  เห็นโชคชัยชนะ. (2558) หน่วยที่ 5 เอกสารทางการบัญชีและสมุดบัญชีในการสอนชุดวิชาการบัญชีขั้นตอนและขั้นตอนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศหน่วยที่ 1-8 นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 22. นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ. (2558) หน่วยที่ 5 ในเอกสารการสอนชุดขั้นตอนและขั้นตอนเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศหน่วยที่ 1-8 นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 23. นิพนธ์  เห็นโชคชัยชนะ. (2558) หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการเอกสารขั้นสูงในเอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงหน่วยที่ 1-8 นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 24. นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ. (2558) หน่วยที่ 14 ระบบการจัดการดุลยพินิจและการเทียบเคียงสิ่งที่เหมาะสมในเอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงหน่วยที่ 9-15 นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 25. นิพนธ์ เห็นโชคชัยชนะ. (2558) หน่วยที่ 1, 14 ในเอกสารการสอนชุดการจัดการขั้นสูงหน่วยที่ 1-8 และ 9-15 นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 26. นิพนธ์เห็นโชคชัยชนะ(2558) หน่วยที่ 15 การจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการควบคุมเอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยทางธุรกิจการวางแผนและควบคุมทางการเงินหน่วยที่ 9-15 นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช
 27. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะ(2557) หน่วยที่ 6 การรับงานของผู้สอบบัญชีในเอกสารการสอนชุดวิชาการสอบบัญชีการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในหน่วยที่ 1-7. นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 28. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะ(2557) หน่วยที่ 7 สำนักงานตรวจสอบบัญชีงานบริการอื่น ๆ ของผู้สอบบัญชีและการควบคุมคุณภาพงานของผู้ตรวจสอบบัญชีในเอกสารการสอนชุดวิชาการตรวจสอบบัญชีการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในหน่วยงาน ที่ 1-7 นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 29. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะ(2557) หน่วยที่ 6, 7, 14. ในเอกสารการสอนชุดวิชาการสอบบัญชีการตรวจสอบภายในและการควบคุมหน่วยที่ 1-7 และ 8-15 นทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มาธิราชมาธิราช
 30. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะ(2557) หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการบัญชีในแนวตั้งการศึกษาชุดนักวิชาการด้านการจัดการและการวางแผนภาษีหน่วยที่ 1-7 นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
 31. นิพนธ์เห็นโชคชัยชนะ(2557) หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทางการเงินในแนวตั้งการศึกษาชุดการจัดการบัญชีและการวางแผนภาษีหน่วยที่ 1-7 นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
 32. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะ(2557) หน่วยที่ 7 การใช้ข้อมูลทางการศึกษาเพื่อการจัดการระยะยาวในแนวตั้งนนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 33. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะ(2557) หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารสำคัญและการศึกษาชุดวิชาการบัญชีและการเงินสำหรับหน่วยงานที่ 1-8 นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา ธิราช
 34. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะ(2557) หน่วยงานที่ 7 การบริหารและการควบคุมภายในองค์กรในสาขาวิชาและการศึกษาบัญชีและการเงินสำหรับหน่วยงานที่ 1-8 นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 35. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะ(2557) หน่วยที่ 1-3, 7-9 ในการประมวลผลชุดวิชาการบัญชีและการจัดเก็บภาษีสำหรับสหกรณ์หน่วยที่ 1-8 และ 9-15 นนทบุรี: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา มามาธิราช
 36. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะ(2556) หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศการบัญชีในชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบัญชีและการจัดการหน่วยที่ 1-7 นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 37. นิพนธ์เห็นโชคชัยชนะ(2556) หน่วยที่ 1 แม่สายการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินในเอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีขั้นตอนที่ 1 และระบบสารสนเทศการบัญชีหน่วยที่ 1-8 นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร มาธิราช
 38. นิพนธ์เห็นโชคชัยชนะ(2556) หน่วยที่ 1-8 ภาพรวมของขั้นตอนที่ 1 ในเอกสารการสอนชุดวิชาการขั้นตอนที่ 1 และระบบสารสนเทศทางการพยาบาลหน่วยที่ 1-8 นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา ธิราชรมาธิราช
 39. นิพนธ์เห็นโชคชัยชนะและเยาวชาติชาติบัญชาชัย (2556) หน่วยงานที่ 10 จรรยาบรรณและการควบคุมระบบสารสนเทศการพยาบาลในเอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีขั้นตอนที่ 1 และระบบสารสนเทศงานบัญชีที่ 9-15 นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยศาสตร์ การจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 40. นิพนธ์เห็นโชคชัยชนะ(2556) หน่วยที่ 6 ผู้ถือหุ้นของ บริษัท ในเอกสารการสอนชุดขั้นตอนที่ 2 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์การเงินหน่วยที่ 1 – 8 นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 41. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะ(2556) หน่วยที่ 7 การใช้เงินเป็นเกณฑ์มูลค่าต่อบัญชีกำไรต่อหุ้นและการบัญชี บริษัท ที่มีปัญหาทางการเงินในเอกสารการสอนชุดวิชาการขั้นตอนที่ 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์หน่วยงานที่ 1 -8 นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 42. นิพนธ์เห็นโชคชัยชนะ(2556) หน่วยที่ 10 การรายงานและการวิเคราะห์ทางการเงินในเอกสารการสอนชุดวิชาการขั้นตอนที่ 2 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์หน่วยที่ 9-15 นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
 43. นิพนธ์เห็นโชคชัยชนะ(2555) หน่วยที่ 7 การบัญชีเมื่อระดับราคาเปลี่ยนแปลงในเอกสารการสอนชุดวิชาสัมมนาการบัญชีและการสัมมนาการบัญชีการจัดการหน่วยที่ 1-8 นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 44. วิสาข์หงษ์ศิริรัตน์และนิพันธ์เห็นโชคชัยชนะ(2555) หน่วยที่ 1 นักบัญชีกับการประกอบวิชาชีพบัญชีในเอกสารการสอนชุดวิชาสัมมนาการบัญชีและการสัมมนาการบัญชีหน่วยงานที่ 1-8 นนทบุรี: สาขาวิชา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 45. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะ(2555) หน่วยที่ 1 นักบัญชีกับการประกอบวิชาชีพในการสัมมนาและการบัญชีการจัดการหน่วยที่ 1-8 นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 46. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะ(2555) หน่วยที่ 8, 9, 10, 11 ฮิตเลอร์ของนักบัญชียุคใหม่ในชุดการสัมมนาการบัญชีและการสัมมนาการบริหารบัญชีที่ 1-8 และ 9-15 นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการประชุม จัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 47. นิพนธ์เห็นโชคชัยชนะและสุขาดาวาม(2555) หน่วยการเรียนรู้การสอนวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการหน่วยงานที่ 8-15 นนทบุรี: สาขาวิชาสังคมนิเวศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
 48. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะและสุชาดาสถาวรวงศ์(2555) หน่วยที่ 4 ระบบสารสนเทศการบัญชีการตลาดการผลิตและสินค้าในเอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบัญชีและการจัดการหน่วยที่ 1-7 นนทบุรี: สาขาวิชา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 49. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะ(2555) หน่วยที่ 13 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการงบประมาณในการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบัญชีและการจัดการหน่วยที่ 8-15 นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัย
  ธรรมาธิราช
2562 2562 2562 
2562 2562 
2562 2562 2561 2561 2561 


2561 


2561 


2561 
2561 2559 


2558

255825582558

2558


2558
2558 2558 

 


2558 
2558 2558


2558

2558
รูปเล่มรูปเล่ม


รูปเล่มรูปเล่ม


รูปเล่มรูปเล่ม


รูปเล่ม


รูปเล่ม


รูปเล่ม


รูปเล่ม

รูปเล่ม

รูปเล่ม

รูปเล่ม
รูปเล่มรูปเล่ม

รูปเล่ม
รูปเล่ม


รูปเล่ม


รูปเล่ม

 
 
 
 
3
บทความทางวิชาการ
 1. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะ (2562)  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี   นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 2. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะ (2562)  การบัญชีอากร: ความหมายและประเภท.   นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 3. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะ (2562)  ความแตกต่างระหว่างการบัญชีภาษีอากร กับการบัญชีการเงิน   นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 4. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะ (2562)  การวางแผนภาษีอากร: ความหมายและวัตถุประสงค์   นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัย –
  ธรรมาธิราช
 5. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะ (2562)  เอกสารตามประมวลรัษฎากร   นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 6. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะ(2561) การเงินการคลัง: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัสุโขทัยธรรมาธิราช
 7. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะ(2561) เอกสารทางการบัญชีนนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 8. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะ(2561) รายการค้ากับบัญชีนนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 9. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะ(2561) สมุดบัญชีนนทบุรี:. สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร มาธิราช
 10. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะ(2561) หมายเหตุประกอบการเงินการคลัง: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 11. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะ(2561) การบัญชี … จากอดีตสู่ปัจจุบันวารสารวิชาชีพบัญชีฉบับพิเศษปีที่ 14 มีนาคม 2561 หน้า 74-85
 12. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะ(2560) การบัญชีเป็นภาษาธุรกิจนนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 13. นิพนธ์เห็นโชคชัยชนะ(2560) สาขาวิชาบัญชีวิชาการนนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 14. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะ(2560) หน่วยงานและตำแหน่งงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 15. นิพนธ์เห็นโชคชัยชนะ(2560) กระบวนการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 16. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะ(2560) ขอบเขตของวิชาชีพบัญชีนนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 17. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะ(2560) ปูเล่าเรื่องรายงานของผู้สอบบัญชีวารสารวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 37 ปีที่ 13 หน้า 84 – 91
 18. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะ(2560) อ่านรายงานของผู้สอบบัญชีให้เข้าใจวารสารวิชาชีพบัญชีพิเศษพฤษภาคม 2560 ที่ 13 หน้า 68 – 83
 19. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะ(2560) เดบิตและเครดิต: ภาษาบัญชีวารสารวิชาชีพบัญชี2560 ที่ 13 หน้า 90 – 98
 20. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะ(2559) แม่สายสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่นวารสารวิชาชีพบัญชีที่ 33 ปีที่ 12 หน้า 81-87
 21. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะ(2559) การบัญชีต้นทุนของน้ำแร่กระป๋องนนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 22. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะ(2559) มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับ บริษัท ขนาดกลางและขนาด (TFRS สำหรับ SMEs) นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 23. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะ(2559) รายการคงค้างและความรับผิดชอบต่อสังคมของ บริษัท กับการตรวจสอบบัญชีรับเงินและวงจรชีวิตอุตสาหกรรม นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 24. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะ(2559) เส้นทางวิชาชีพนักบัญชีสมุห์บัญชีสู่ CFO นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 25. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะ(2559) กระบวนการจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 26. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะ(2559) การบันทึกบัญชี: ง่ายหรือคลาดเคลื่อนนนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 27. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะ(2559) งบการเงินกำหนดใหม่กำลังจะมาถึงนนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 28. นิพนธ์เห็นโชคชัยชนะ(2559) ทรัพย์สินที่มีมูลค่านนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 29. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะ(2559) ความหมายและขอบเขตของการบัญชีวารสารวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 35 ปีที่ 12 หน้า 86-97
 30. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะ(2559) บัญชีพอเพียง: แก้ปัญหาเก็บถาวรวารสารวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 36 ปีที่ 12 หน้า 76-84
 31. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะ(2558) กรอบนวัตกรรมเพื่อการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) วารสารวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 30 ปีที่ 11 หน้า 78 – 84
 32. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะ(2557) รายงานของผู้สอบบัญชีนนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 33. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะ(2557) การเรียนการสอนโดยวิธีคดีศึกษาการสอบบัญชีวารสารวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 29 ปีที่ 10 หน้า 53-61
 34. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะ(2556) มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับองค์กรที่ไม่มีส่วนร่วมในงาน นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 35. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะ(2555) ใช้เงินให้เกิดประโยชน์นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 36. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะ(2555) มาตรฐานการรายงานทางการเงินชุดที่ 2 ฉบับที่ 36 กรุงเทพฯ: สมาคมการบัญชีไทยและสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งชาติของประเทศไทย
 37. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะ(2554) จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
 38. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะ(2554) มีอะไรใหม่ในวิชาชีพสอบบัญชีจุลสารสมาคมการบัญชีไทยฉบับที่ 1 ปีที่ 7 หน้า 23-24
 39. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะ(2554) กรอบวิชาชีพบัญชีของไทยเป็นฉันนั้น? วารสารวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 18 ปีที่ 7 หน้า 75-83
2561
2562
2562

2562

2562
2561
2561
2561
2561
2561
25612560
2560
2560
25602560

25602560
2560

2560 
2559
2559

255925592559

2559


2559

2559

2559
2559
2559 
2558
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557
ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557
2556


2555
2555


2554
2554
2554
 
 
 
 
 
4
ตำรา
 1. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะและศิลปพรศรีจั่นเพชร(2559) การสอบบัญชีกรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัดทีพีเอ็นเพรส
 2. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะและศิลปพรศรีจั่นเพชร(2559) ทฤษฎีการบัญชีกรุงเทพ: ห้างหุ้นส่วนจำกัดทีพีเอ็นเพรส
 3. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะและสิงห์ชัยอรุณ วุฒิพงศ์ (2558) การบัญชีภาษีอากร (การบัญชีภาษี) กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัดทีพีเอ็นเพรส.
 4. จันทนาสาขากรนิพันธ์เห็นโชคชัยชนะและศิลปพรศรีจั่นเพชร(2557) การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในกรุงเทพ: ห้างหุ้นส่วนจำกัดทีพีเอ็นเพรส.
 5. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะและศิลปพรศรีจั่นเพชร(2557) การสอบบัญชีระดับปวส. กรุงเทพ: ห้างหุ้นส่วนจำกัดทีพีเอ็นเพรส
 6. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะและศิลปพรศรีจั่นเพชร(2556) การตรวจสอบบัญชีและความเชื่อมั่นกรุงเทพ: ห้างหุ้นส่วนจำกัดทีพีเอ็นเพรส
 7. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะและคณะ(2555) การบัญชีขั้นต้น 2 (บทนำสู่การบัญชี II) บทที่ 6 การบัญชีธนาคารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมงคลธัญบุรี กรุงเทพ: ห้างหุ้นส่วนจำกัดทีพีเอ็นเพรส.
 8. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะและวาสนาดวงดารา(2554) การบัญชีภาษีอากร (การบัญชีภาษี) กรุงเทพ: ห้างหุ้นส่วนจำกัดทีพีเอ็นเพรส
 9. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะและศิลปพรศรีจั่นเพชร(2554) การสอบบัญชีกรุงเทพ: ห้างหุ้นส่วนจำกัดทีพีเอ็นเพรส
 10. จันทนาสาขากรนิพันธ์เห็นโชคชัยชนะและศิลปพรศรีจั่นเพชร(2554) การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในกรุงเทพ: ห้างหุ้นส่วนจำกัดทีพีเอ็นเพรส
 11. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะและศิลปพรศรีจั่นเพชร(2554) ทฤษฎีการบัญชีกรุงเทพ: ห้างหุ้นส่วนจำกัดทีพีเอ็นเพรส
25592559
2558

2557


2557
2556
2555


2554
2554
2554


2554
 
 
 
 
5
หนังสือ
 1. นิพันธ์  เห็นโชคชัยชนะ ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร และชาญชัย  ตั้งเรือนรัตน์.  (2562).  อ่านและเขียนรายงานของผู้สอบบัญชี (ปรับปรุง 2562).  กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีเอ็น เพรส
 2. นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะและศิลปพรศรี จั่นเพชร (2561) การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี NPAE กรุงเทพ: ห้างหุ้นส่วนจำกัดทีพีเอ็นเพรส.
 3. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะศิลปพรศรีจั่นเพชรและชาญชัยตั้งเรือนรัตน์(2560) อ่านและเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีกรุงเทพ: ห้างหุ้นส่วนจำกัดทีพีเอ็นเพรส.
 4. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะศิลปพรศรีจั่นเพชรพจน์วีรศุภธาและพิมพ์ใจนางศุภาธา(2556) คำอธิบายมาตรฐานการบัญชี NPAE (TFRS สำหรับแนวทางปฏิบัติสำหรับ NPAEs) กรุงเทพ: ห้างหุ้นส่วนจำกัดทีพีเอ็นเพรส
 5. นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะศิลปพรศรีจั่นเพชรพจน์วีรศุภธาและพิมพ์ใจนางศุภธา(2554) คู่มือบัญชี NPAEs (TFRS สำหรับคู่มือ NPAEs) กรุงเทพ: ห้างหุ้นส่วนจำกัดทีพีเอ็นเพรส
2562

2561

2560

25562554
 
 
 
 
 
6
งานวิจัย
 1. ดลพรบุญพารอดสุชาดาสถาวร วงศ์อุทัยวรรณจรุงวิภูญัญโณวลัยกุลจิตต์นิพันธ์เห็นโชคชัยชนะและพิเชษฐ์สิทธิโชคสกุลชัย (2559) การประเมินหลักสูตรบัญชีบัญฑิตหลักสูตรการปรับปรุง2553 สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธร รมาธิราช
 2. โชคชัยชนะ (2554) มาตรฐานการบัญชีไทยตามทัศนะของผู้ทำบัญชีผู้สอบบัญชีและอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีการบัญชีจุลสารสมาคมการบัญชีไทยฉบับที่ 1 ปีที่ 7 หน้า 28
 3. วลัยลักษณ์วชิรวราภรณ์ปรีดาวราภรณ์ปรีดาวราภรณ์ปรีดาวราภรณ์ (2554) การประกาศใช้เงินของ บริษัท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2559
2554


2554
 
 
 
 
 
7
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 1. ………………………………………….. ……………………..
 2. ………………………………………….. ……………………..
 3. ………………………………………….. ……………………..
 
 
 
 
 
 
8
ผลงานทางวิชการในลักษณะอื่น
 1. ………………………………………….. ……………………..
 2. ………………………………………….. ……………………..
 3. ………………………………………….. ……………………..
 
 
 
 
 
 
9
งานแปล
 1. ………………………………………….. ……………………..
 2. ………………………………………….. ……………………..
 3. ………………………………………….. ……………………..
 
 
 
 
 
 
10
งานอบรม
 1. ………………………………………….. ……………………..
 2. ………………………………………….. ……………………..
 3. ………………………………………….. ……………………..
 
 
 
 
 
 

* ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

วิธีเผยแพร่

 1. รูปเล่ม
 2. รายงานการประชุมทางวิชาการ (การรายงาน)
 3. ซีดีรอม
 4. วารสาร
 5. โครงการ / ชิ้นงาน
 6. นิทรรศการ
 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เช่น Blog, e-leaning
 8. อื่น ๆ ………………………………………… ………..

2,711 total views, 3 views today