ประวัติผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

ตำแหน่ง 1)       อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต

ตำแหน่ง2)       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต

ตำแหน่ง3)       อาจารย์ผู้สอน………………………………………………………………………………….

 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบบ APA)
ปีที่เผยแพร่
ปีที่คาดว่าจะเผยแพร่
*วิธีการเผยแพร่
หลักฐาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
1
เอกสารประกอบการสอน
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
2
เอกสารคำสอน
 1. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการเงิน การตลาด และการดำเนินงาน หน่วยที่ 12,14
 2. เอกสารการสอนชุดวิชาการตลาดสถาบันและการตลาดบริการ หน่วยที่ 13,15
 3. เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ หน่วยที่ 15
 4. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์และราคา หน่วยที่ 10,13
 5. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการขายและศิลปการขาย หน่วยที่ 3,9
 6. เอกสารการสอนระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด หน่วยที่ 4
 7. เอกสารการสอนชุด การตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย หน่วยที่ 5,8
 8. เอกสารการสอนชุดการจัดการการเงิน การตลาดและการผลิต หน่วยที่ 10,12,14
 9. เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการตลาด หน่วยที่ 3
 10. เอกสารการสอนชุดวิชากลยุทธ์การจัดการระบบปฎิบัติการในอุตสาหกรรม
 11. เอกสารการสอนชุดวิชาการวางผังโรงงานและการศึกษาการทำงานในอุตสหกรรม หน่วยที่ 2,8,9,11,15
 12. เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีการวางแผนและควบคุมทางการผลิตในอุตสหกรรม หน่วยที่ 3,7
2560

2558

2557

2557

2556

2555

2555

2555

2555
2554

2554

2554
 
 
 
 
 
3
บทความทางวิชาการ
 1. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 “การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการตลาดธุรกิจ” หน้า 115-123
 2. วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ “ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงานการลาดธุรกิจ” หน้า 45-52
 3. วารสารจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เจาะลีกระบบการผลิตแบบโตโยต้า หน้า 1-10
 4. วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 PANYAPIWAT JOURNAL VOL.4 NO.1 (July-December 2012) กรกฎาคม – ธันวาคม 2555 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดการผลิตแบบลีนเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน
 5. วารสารจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 การสร้างความเสถียรภาพของระบบการผลิตกับแนวคิดการผลิตแบบลีน หน้า 1-7
 6. วารสารนักบริหาร ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2555) การผลิตแบบมุ่งเน้นคุณค่าต่อลูกค้าตามแนวคิดการผลิตแบบลีน หน้า 95-102
 7. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (เมษายน – กันยายน 2555) การจัดการคุณภาพในการบริการตามแนวคิดลีน หน้า 1-16
2560


2559


2557

2555
2555


2555


2555
 
 
 
 
 
4
ตำรา
 1. การจัดการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม
 2. การจัดการการผลิตแบบสีน
2560
2554
 
 
 
 
 
5
หนังสือ
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
6
งานวิจัย
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
7
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
8
ผลงานทางวิชการในลักษณะอื่น
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
9
งานแปล
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
10
งานอบรม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 

* ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ.พ.ศ.2558

วิธีเผยแพร่

 1. รูปเล่ม
 2. รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)
 3. CD-ROM
 4. วารสาร
 5. โครงการ / ชิ้นงาน
 6. นิทรรศการ
 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Blog , e-leaning
 8. อื่นๆ…………………………………………………..

1,217 total views, 3 views today