ประวัติผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล จัก พิริยะพรสิริ ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

ตำแหน่ง 1)       อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ตำแหน่ง2)       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ตำแหน่ง3)       อาจารย์ผู้สอน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบบ APA)
ปีที่เผยแพร่
ปีที่คาดว่าจะเผยแพร่
*วิธีการเผยแพร่
หลักฐาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
1
เอกสารประกอบการสอน
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
2
เอกสารคำสอน
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
3
บทความทางวิชาการ
 1. ระบบสารสนเทศเพื่อการเลือกซื้อประกันชีวิต
 2. การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาข้าวหอมมะลิในประเทศไทยโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สมการถอถอยแบบพหุคูณ
 3. ตัวแบบที่เหมาะสมระหว่างการใช้เทคนิคดาต้าไมนิ่งและรูปแบบถดถอยพหุคูณในรูปสมการเชิงเส้นเพื่อการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาข้าวในประเทศไทย
2560
2557

2557
 
 
 
 
 
4
ตำรา
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
5
หนังสือ
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
6
งานวิจัย
 1. ศึกษาศักยภาพทางเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพื่อรองรับแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เมษายน –กันยายน 2556
2556
 
 
 
 
 
7
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 1. อัพเดท มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะปี 2561 (TFRS for NPAEs)
 2. การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจและการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชน จ.ราชบุรี
 3. โครงการนำข้อค้นพบการวิจัยเรื่อง นโยบายการบัญชีในการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือตามเกณฑ์ราคาทุนของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคม
 4. โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการวางแผนการออมและการจัดทำบัญชีครัวเรือน
2561

2561

2560


2560
 
 
 
 
 
8
ผลงานทางวิชการในลักษณะอื่น
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
9
งานแปล
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
10
งานอบรม
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 

* ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ.พ.ศ.2558

วิธีเผยแพร่

 1. รูปเล่ม
 2. รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)
 3. CD-ROM
 4. วารสาร
 5. โครงการ / ชิ้นงาน
 6. นิทรรศการ
 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Blog , e-leaning
 8. อื่นๆ…………………………………………………..

818 total views, 3 views today