ประวัติผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล จีราภรณ์ สุธัมมสภา ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

ตำแหน่ง 1)       อาจารย์ประจำหลักสูตร …………………………………………………………………………………………..

ตำแหน่ง2)       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ตำแหน่ง3)       อาจารย์ผู้สอน ……………………………………………………………………………………………………….

 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบบ APA)
ปีที่เผยแพร่
ปีที่คาดว่าจะเผยแพร่
*วิธีการเผยแพร่
หลักฐาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
1
เอกสารประกอบการสอน
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
2
เอกสารคำสอน
 1. จีราภรณ์ สุธัมมสภา(2560) หน่วยที่ 2 การโปรแกรมเชิงเส้น ตัวแบบการขนส่ง และตัวแบบการมอบหมายงาน ในประมวลสาระชุดวิชาเทคนิคเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจและการจัดการการดำเนินงาน. หน่วยที่ 1-8. นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 2. เธียรไชย จิตต์แจ้ง และจีราภรณ์ สุธัมมสภา(2560) หน่วยที่ 4 การโปรแกรมเป้าหมายและเทคนิค AHP. ในประมวลสาระชุดวิชาเทคนิคเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจและการจัดการการดำเนินงาน. หน่วยที่ 1-8. นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 3. ไมตรี วสันติวงศ์ และจีราภรณ์ สุธัมมสภา(2560) หน่วยที่ 6 ตัวแบบแถวคอยและการจำลองสถานการณ์. ในประมวลสาระชุดวิชาเทคนิคเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจและการจัดการการดำเนินงาน. หน่วยที่ 1-8. นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 4. จีราภรณ์ สุธัมมสภา . (2554). หน่วยที่ 11 แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. ในแนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยธุรกิจและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. หน่วยที่ 1-15. นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 5. จีราภรณ์ สุธัมมสภา . (2554). หน่วยที่ 13 การจัดการระบบสารสนเทศ. ในแนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยธุรกิจและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. หน่วยที่ 1-15. นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 6. จีราภรณ์ สุธัมมสภา . (2554). หน่วยที่ 15 การจัดการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ. ในแนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยธุรกิจและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. หน่วยที่ 1-15. นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 7. จีราภรณ์ สุธัมมสภา และสหัส ตรีทิพยบุตร (2554). หน่วยที่ 14 กรณีศึกษาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย. ในประมวลสาระชุดวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์ หน่วยที่ 8-15. นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 8. จีราภรณ์ สุธัมมสภา . (2555). หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์. ในเอกสารการสอนชุดวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการจัดการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก. หน่วยที่ 1-7. นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 9. จีราภรณ์ สุธัมมสภา. (2555). หน่วยที่ 4 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์. ในเอกสารการสอนชุดวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการจัดการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก. หน่วยที่ 1-7. นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 10. จีราภรณ์ สุธัมมสภา. (2555). หน่วยที่ 8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับธุรกิจขนาดย่อม. ในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก. หน่วยที่ 1-8. นนทบุรี: สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
2560


2560

2560

2554

2554
2554
2554


2554

2554
2554

 
 
 
 
 
3
บทความทางวิชาการ
 1. จงรัก จินดาคำ จีราภรณ์ สุธัมมสภา และสุรีย์ เข็มทอง(2559). การวิเคราะห์การแบ่งส่วนตลาดของลูกค้าบ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม่. ในเอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ RMUTT Global Business and Economics Conference 2016(RTBEC2016) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี, ปทุมธานี, วันที่ 30-31 พฤษภาคม
 2. อนิวรรติ ฤกษ์หร่าย และจีราภรณ์ สุธัมมสภา(2559) การประสานพลังในองค์การเพื่อสนับสนุนต่อการพัฒนานวัตกรรม: กรณีศึกษาบริษัทสุขภัณฑ์โมเอิน(เซี่ยงไฮ้)จำกัด ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในเอกสารการประชุมเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี. วันที่ 19 สิงหาคม, หน้า
 3. ธิดาพร กำจรกิตติคุณ สุรีย์ เข็มทอง และจีราภรณ์ สุธัมสภา (2558). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจในการซื้อซ้ำของผู้รับเหมา ในตัวสินค้าคอนกรีตผสมเสร็จ ของบริษัท ประสารคอนกรีต (กาญจนบุรี) จำกัด. ในเอกสารการประชุมเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี. วันที่ 6 สิงหาคม, หน้า 188-205.
 4. จีราภรณ์ สุธัมมสภา และสุรีย์ เข็มทอง (2557) การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วารสารการจัดการสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับที่ 2 ปีที่ 12 หน้า 15-22.
 5. สุณิสา จรัสวิศรุต จีราภรณ์ สุธัมมสภา และบริบูรณ์ ปิ่นประยงค์ (2557) ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการจัดการท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วารสารการจัดการสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับที่ 2 ปีที่ 12 หน้า 121-132.
2559


255925582557

2557
 
นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
เอกสารการสมัครเข้าร่วมนำเสนอและการชำระเงิน
 
 
4
ตำรา
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
5
หนังสือ
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
6
งานวิจัย
 1. จีราภรณ์ สุธัมมสภาและคณะ (2557) โครงการพัฒนาระบบและการเสริมสร้าความเชื่อมั่นด้านความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556(การสำรวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ) รายงานการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการ
  ข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 2. จีราภรณ์ สุธัมมสภาและสุรีย์ เข็มทอง (2556) การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ของหลักสูตรธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
25572556
 
 
 
 
 
7
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 1. โครงการให้บริการวิชาการแก่สังคมเรื่อง “โครงการเสริมความรู้การพัฒนาองค์การเพื่อความยั่งยืน” ในลักษณะโครงการอบรมแบบเผชิญหน้าเชิงปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560
 2. โครงการนำข้อค้นพบจากงานวิจัยเรื่อง “การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัสุโขทัยธรรมาธิราช”ไปสู่การให้บริการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2560
 3. โครงการนำข้อค้นพบจากงานวิจัยเรื่อง “โครงการพัฒนาระบบและการเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 การประยุกต์กับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์”ไปสู่การให้บริการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2559
 4. โครงการนำข้อค้นพบจากงานวิจัยเรื่อง “โครงการพัฒนาระบบและการเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556”ไปสู่การให้บริการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2558
 5. โครงการนำข้อค้นพบจากงานวิจัยเรื่อง “การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัสุโขทัยธรรมาธิราช”ไปสู่การให้บริการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2557
25602560
2559

2558
2557
 
 
รายงานผลการดำเนินงานการให้บริการแก่สังคม
 
 
8
ผลงานทางวิชการในลักษณะอื่น
 1. หัวหน้าโครงการจัดWorkshop หัวข้อ “Doing Business in Thailand 2016”ให้กับ Media University Stuttgart ประเทศสหพันสาธารณรัฐเยอรมนี
 2. หัวหน้าโครงการจัดWorkshop หัวข้อ “Doing Business in Thailand 2015” ให้กับ Media University Stuttgart ประเทศสหพันสาธารณรัฐเยอรมนี
 
 
 
หนังสืออนุมัติโครงการจากมหาวิทยาลัย
 
 
9
งานแปล
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
10
งานอบรม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 

* ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ.พ.ศ.2558

วิธีเผยแพร่

 1. รูปเล่ม
 2. รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)
 3. CD-ROM
 4. วารสาร
 5. โครงการ / ชิ้นงาน
 6. นิทรรศการ
 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Blog , e-leaning
 8. อื่นๆ…………………………………………………..

 

1,522 total views, 3 views today