ประวัติผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล ภาวิน ชินะโชติ ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ตำแหน่ง 1)       อาจารย์ประจำหลักสูตร………………………………………………………………………

ตำแหน่ง2)       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ตำแหน่ง3)       อาจารย์ผู้สอน………………………………………………………………………………….

 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบบ APA)
ปีที่เผยแพร่
ปีที่คาดว่าจะเผยแพร่
*วิธีการเผยแพร่
หลักฐาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
1
เอกสารประกอบการสอน
 1. วิชาเทคนิคการสร้างแรงจูงใจ
 2. ภาวิน ชินะโชติ. (2561). แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ 9 ในเอกสารประกอบการสอนชุดวิชา 30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 3. ภาวิน ชินะโชติ. (2560). การบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ 10 ในประมวลสาระชุดวิชา 60731 การบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการจัดการเชิงกลยุทธ์
 4. ภาวิน ชินะโชติ. (2560). การวิจัยและสารสนเทศการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ 15 ในประมวลสาระชุดวิชา 32741 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 5. ภาวิน ชินะโชติ. (2560). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หน่วยที่ 11 ในประมวลสาระชุดวิชา 32741 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

2555
256125602560
2560

 
เอกสาร
บันทึกข้อความที่ บธ.3/2556
ม.เกษมบัณฑิต
 
 
2
เอกสารคำสอน
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
3
บทความทางวิชาการ
 1. ภาวิน ชินะโชติ และคณะ. (2561). การเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.2562). กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 2. Pavin Chinachoti. (2018). The Readiness of Human Resource Management for Industrial Business Sector towards Industrial 4.0 in Thailand. (will be published on the Vol. 1, No. 2, in 2018,December)
 3. สุคนธ์ทิพย์  โพธิ์หล้า และภาวิน ชินะโชติ. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดขอนแก่น.
 4. ภาวิน ชินะโชติ ทองฟู ศิริวงศ์ และภาณุ ชินะโชติ. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานก่อนวัยเกษียณอายุ ในอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี.
 5. ลักษมี ทุ่งหว้า ธราภรณ์ อิราภรณ์ และ ภาวิน ชินะโชติ. (2561). การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการทีมงาน: กรณีศึกษา กลุ่มแม่บ้านชุมชนเปรมฤทัย เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร.
 6. วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์ สุรเดช หวังทอง กัลยนุช กิตติพงศ์พิทยา และภาวิน ชินะโชติ. (2560). ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอก กรณีศึกษา โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์.การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์.
 7. นิวัติ จันทภาค และภาวิน ชินะโชติ. (2559). สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเทคนิป เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 6. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 8. Laksamee Thungwha, Shayut Pavapanunkul, Pavin Chinachoti, Amorn Thoongsuwan and Nasaran Mahittichatkul. (2559). Avant-garde of Paradigm Shift from Management to Content Leadership: A Review of Literature. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2562

2018
2561


256125612560

2559
2559
 
๋บทความวิจัย

๋บทความวิจัย
บทความวิจัย


บทความวิจัยบทความวิจัยนำเสนอ

นำเสนอ
นำเสนอ
วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562) 

Asian Administration and Management Review (ISSN 2539-6331)
วารสารราชพฤกษ์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2

วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 2561

วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 1 ฉบับที่ 19 มค.–มิย. 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4


การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
 
 
4
ตำรา
 1. ภาวิน ชินะโชติ. (2558). การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา และการคัดเลือก. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.
 2. ภาวิน ชินะโชติ. (2556). ฝึกอบรม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.
2558


2556
 
ตำรา


ตำรา
บันทึกข้อความที่ สรว.0031/2558 ม.เกษมบัณฑิต
บันทึกข้อความที่ สรว.0064/2556 ม.เกษมบัณฑิต
 
 
5
หนังสือ
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
6
งานวิจัย
 1. ภาวิน ชินะโชติ และคณะ. (2561). การเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย. (งานวิจัย). นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 2. ศศนันท์ วิวัฒนชาติ ทองฟู ศิริวงศ์ และภาวิน ชินะโชติ. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงาน กับความสุขในการทำงานของพนักงานก่อนวัยเกษียณอายุ ในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี. (งานวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์.
 3. ภาวิน ชินะโชติ. (2557). ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันองค์การ กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กในประเทศไทย (วิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.
 4. ภาวิน ชินะโชติ. (2557). ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน ของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย. (ดุษฎีนิพนธ์). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
 5. ทองฟู ศิริวงศ์ และภาวิน ชินะโชติ. (2555). ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาต่อประสิทธิผลนิสิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
25612559

2558
25572555
 
เล่ม,บทความวิจัยเล่ม,บทความวิจัย

บทความวิจัย
บทความวิจัยนำเสนอใน
วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ปี 2562)

วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร ปี2559 


วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กค.-ธค. 2558 (TCI 1) ISSN 1513-5667
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่ 5 
การประชุมราชพฤกษ์วิชาการ ปี 2555
 
 
7
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
8
ผลงานทางวิชการในลักษณะอื่น
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
9
งานแปล
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
10
งานอบรม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 

* ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ.พ.ศ.2558

วิธีเผยแพร่

 1. รูปเล่ม
 2. รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)
 3. CD-ROM
 4. วารสาร
 5. โครงการ / ชิ้นงาน
 6. นิทรรศการ
 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Blog , e-leaning
 8. อื่นๆ…………………………………………………..

 

2,756 total views, 3 views today