ประวัติผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล เสน่ห์ จุ้ยโต ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.

ตำแหน่ง 1)       อาจารย์ประจำหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต

ตำแหน่ง2)       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต

ตำแหน่ง3)       อาจารย์ผู้สอน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต

 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบบ APA)
ปีที่เผยแพร่
ปีที่คาดว่าจะเผยแพร่
*วิธีการเผยแพร่
หลักฐาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
1
เอกสารประกอบการสอน
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
2
เอกสารคำสอน
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
3
บทความทางวิชาการ
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
4
ตำรา
 1. วิถีใหม่การบริหารยุทธศาสตร์สู่ความได้เปรียบในการ แข่งขัน
 2. การฝึกอบรมเชิงระบบ Triple Five Model
 3. องค์การสมัยใหม่สู่องค์การสมรรถนะสูง
 4. การบริหารนวัตถกรรมใหม่
 5. เครื่องมือการจัดการองค์การ
2560

2559
2559
2559
2558
 
 
 
 
 
5
หนังสือ
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
6
งานวิจัย
 1. การจัดทำแผนกลยุทธการพัฒนาบุคคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ (พ.ศ.2560-2564)
 2. การจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทรัพย์กรบุคคลกรมทรัพยากรธรณี
 3. การพัฒนาตัวแบบการบริหารองค์กรฯ
 4. ารสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของกรุงเทพมหานคร
 5. การเสริมสร้างศักยภาพบุคคลากรด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กิจกรรมที่ 1 อบรมบุคคลากรด้วยการท่องเที่ยวเข้าสู่ AEC จังหวัดลพบุรี
 6. การจัดทำกิจกรรมในพื้นที่เป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นและความร่วมมือทุกภาคส่วน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 7. ตัวแบบธรรมภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ความ เป็นเลิศ
2560

2560

2559
2558

25572557


2555
 
 
 
 
 
7
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 1. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเลย แผนการปฏิบัติการประจำปี
 2. การบริหารองค์กรภารรัฐกิจสู่ HPO
2560

2559
 
 
 
 
 
8
ผลงานทางวิชการในลักษณะอื่น
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
9
งานแปล
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
10
งานอบรม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 

* ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ.พ.ศ.2558

วิธีเผยแพร่

 1. รูปเล่ม
 2. รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)
 3. CD-ROM
 4. วารสาร
 5. โครงการ / ชิ้นงาน
 6. นิทรรศการ
 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Blog , e-leaning
 8. อื่นๆ…………………………………………………..

797 total views, 3 views today