ประวัติผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล อุทัยวรรณ จรุงวิภู ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

ตำแหน่ง 1)       อาจารย์ประจำหลักสูตร บัญชีบัณฑิต

ตำแหน่ง2)       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร………………………………………………………………

ตำแหน่ง3)       อาจารย์ผู้สอน………………………………………………………………………………….

 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบบ APA)
ปีที่เผยแพร่
ปีที่คาดว่าจะเผยแพร่
*วิธีการเผยแพร่
หลักฐาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
1
เอกสารประกอบการสอน
 1. อุทัยวรรณ จรุงวิภู (2558) “แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางบัญชีและการสอบบัญชี หน่วยที่ 1 นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 2. อุทัยวรรณ จรุงวิภู (2556) “ที่ดินอาคารและอุปกรณ์และต้นทุนการกู้ยืม” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี หน่วยที่ 5 นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 3. อุทัยวรรณ จรุงวิภู (2556) “ค่าเสี่อมราคา การด้อยค่าและค่าสูญสิ้น” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี หน่วยที่ 6 นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 4. อุทัยวรรณ จรุงวิภู (2555) “การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีต้นทุน 2 หน่วยที่ 12
 5. อุทัยวรรณ จรุงวิภู (2555) “การประเมินผลการปฎิบัติงาน” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีต้นทุน 2 หน่วยที่ 14 นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 6. อุทัยวรรณ จรุงวิภู (2554) “ความเสี่ยงและผลตอบแทน” ในเอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการการเงิน การตลาดและการผลิต หน่วยที่ 3 นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 7. อุทัยวรรณ จรุงวิภู (2554) “มูลค่าเงินตามเวลาและการจัดการโครงการลงทุน” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการเงิน การตลาดและการผลิต หน่วยที่ 5 นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2558
2556
25562555


255525542554
 
 
 
 
 
2
เอกสารคำสอน
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
3
บทความทางวิชาการ
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
4
ตำรา
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
5
หนังสือ
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
6
งานวิจัย
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
7
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
8
ผลงานทางวิชการในลักษณะอื่น
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
9
งานแปล
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
10
งานอบรม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 

* ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ.พ.ศ.2558

วิธีเผยแพร่

 1. รูปเล่ม
 2. รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)
 3. CD-ROM
 4. วารสาร
 5. โครงการ / ชิ้นงาน
 6. นิทรรศการ
 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Blog , e-leaning
 8. อื่นๆ…………………………………………………..

888 total views, 3 views today