ประวัติผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

ตำแหน่ง 1)       อาจารย์ประจำหลักสูตร บัญชีบัณฑิต

ตำแหน่ง2)       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 2555-2556
                           และ ปี 2561

ตำแหน่ง3)       อาจารย์ผู้สอน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบบ APA)
ปีที่เผยแพร่
ปีที่คาดว่าจะเผยแพร่
*วิธีการเผยแพร่
หลักฐาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
1
เอกสารประกอบการสอน
 1. ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ (2561) “ต้นทุนผลิตภัณฑ์และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ต้นทุน ปริมาณ กำไร ” ในประมวลสาระชุดวิชา การบัญชีเพื่อการจัดการและการจัดการการเงิน” หน่วยที่ 2 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
 2. ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ (2561) “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์ ” ในประมวลสาระชุดวิชา การบัญชีเพื่อการจัดการและการจัดการการเงิน” หน่วยที่ 7 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
 3. ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ (2561) “การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนของสหกรณในอกสารการสอนชุดวิชาการจัดและดำเนินการสหกรณ์ หน่วยที่ 9 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
 4. ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ (2561) “เงินสดและลูกหนี้” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี” หน่วยที่ 2 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
 5. ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ (2561) “สินค้าคงเหลือ” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี” หน่วยที่ 3 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
 6. ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ (2559) “การงบประมาณสำหรับกิจการก่อสร้าง ในเอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง หน่วยที่ 5 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
 7. ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ (2559) “การควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง และการวัดผลการปฏิบัติงานสำหรับกิจการก่อสร้างในเอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง หน่วยที่ 7 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
 8. ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ (2558) “การดำเนินงานการผลิตของสหกรณ์ในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดและดำเนินการสหกรณ์ หน่วยที่ 6 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
 9. ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ (2558) “แนวคิดการบริหารการผลิตและการตลาดของสหกรณ์” หน่วยที่ 1 เรื่องที่ 1.1.2 ,1.1.3 และ ตอนที่ 1.2.ในประมวลสาระชุดวิชาการบริหารการผลิตและการตลาดของสหกรณ์ (92702) นนทบุรี โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
 10. ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ (2557) “การบริหารต้นทุนของสหกรณ์” ในประมวลสาระชุดวิชาการบัญชีและการเงินสหกรณ์เพื่อการบริหาร (92712) หน่วยที่ 5 นนทบุรี โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
 11. ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ (2557) “การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจระยะสั้นของสหกรณ์”ในประมวลสาระชุดวิชาการบัญชีและการเงินสหกรณ์เพื่อการบริหาร หน่วยที่ 6 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
 12. ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ (2557) “ประเด็นแนวโน้มการบัญชีเพื่อการจัดการ”ใน แนวการศึกษาชุดวิชา การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจ หน่วยที่ 3 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
 13. ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ (2555) “ระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านเงินเดือนและค่าจ้างและสินทรัพย์ถาวร”ในเอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ หน่วยที่ 5 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 14. ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ (2555) “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ต้นทุนและจุดคุ้มทุน” ในเอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ หน่วยที่ 11 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 15. ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ (2555) “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน”ในเอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ หน่วยที่ 15 นนทบุรี โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2561

2561

2561
2561
2561
2559
2559

2558
2558


2557
2557

2557

2555


2555


2555
 
 
 
 
 
2
เอกสารคำสอน
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
3
บทความทางวิชาการ
 1. ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ (2561) การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้านสิทธิเลือกเสียภาษี สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
 2. ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ (2561) Lean Startup สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
 3. ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ (2560) การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือในบังคลาเทศ .
 4. ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ (2559) “นโยบายการบัญชีในการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือตามเกณฑ์ราคาทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” ในการประชุมวิชาการประจำปี 2559 RTBEC ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ;วันที่ 30 พฤษภาคม 2559
 5. ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ (2559) การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 6. ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ (2559) ภาระความรับผิดชอบในความเป็นต่างชาติในการนำเสนอขายหุ้นเป็นครั้งแรกในช่วงภาวะวิกฤติการณ์การเงินโลก ปี คศ. 2008 และปัจจัยที่ช่วยบรรเทา
 7. ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ (2559) อิทธิพลของลักษณะครอบครัวที่มีต่อการปรับวัฒนธรรมข้ามชาติและผลการดำเนินงานของคนต่างชาติที่เข้าไปทำธุรกิจในประเทศที่มีอันตราย
2561


2561

2560

2560

2559

25592559
 
 
 
 
 
4
ตำรา
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
5
หนังสือ
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
6
งานวิจัย
 1. กัลยาณี กิตติจิตต์ ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ และคนอื่นๆ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มทรัพยากรและกลุ่มบริการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ 2559
 2. ศรีธนา บุญญเศรษฐ์ ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ และคนอื่น ๆ เรื่องการศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 3. ดลพร บุญพารอด ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ และคนอื่น ๆ เรื่อง การประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 4. ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ เรื่อง “นโยบายการบัญชีในการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือตามเกณฑ์ราคาทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2561

2560
25602559
 
 
 
 
 
7
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 1. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการและการทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชน วันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 ณ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2561 ณอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 2. โครงการบริการสังคมเลี้ยงตัวเองของสาขาวิชาวิทยาการจัดการ เรื่อง อัพเดท มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ปี 2561 (TFRS for NPREs)
 3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการวางแผนการออมและการจัดทำบัญชีครัวเรือน วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
 4. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม การนำข้อค้นพบการวิจัยเรื่อง.นโยบายการบัญชีในการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือตามเกณฑ์ราคาทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทสไทย”ไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคม วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่
 5. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง “โครงการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์วิชาชีพด้านบริหารธุรกิจให้แก่นักศึกษาและบัณฑิต มสธ.” วันที่ 24 เมษายน 2559 ณ ศูนย์บริการการศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง
 6. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเรื่องการสร้างศักยภาพแก่ผู้ทำบัญชีด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี วันที่ 27-28 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2561
2561

2560

25592558
 
 
 
 
 
8
ผลงานทางวิชการในลักษณะอื่น
 1. บทรายการ Web Casting ออกอากาศวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 –14.40 น. หัวข้อดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
 2. บทรายการ Web Casting ออกอากาศวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 14.00 –14.40 น. หัวข้อความรู้เกี่ยวกับการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ดําเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
 3. LOM เพื่อการเรียนการสอนประกอบชุดวิชา 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เรื่องการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของประชากร 2 ชุด สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (2558)
 4. LOM เพื่อการเรียนการสอนประกอบชุดวิชา 32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน เรื่องอัตราส่วนวัดความเสี่ยงทางการเงิน (Leverage Ratios) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (2557)
25612559
25582557
 
 
 
 
 
9
งานแปล
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
10
งานอบรม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 

* ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ.พ.ศ.2558

วิธีเผยแพร่

 1. รูปเล่ม
 2. รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)
 3. CD-ROM
 4. วารสาร
 5. โครงการ / ชิ้นงาน
 6. นิทรรศการ
 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Blog , e-leaning
 8. อื่นๆ…………………………………………………..

 

657 total views, 3 views today