ประวัติผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

ตำแหน่ง 1)       อาจารย์ประจำหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (การจัดการงานก่อสร้าง)

ตำแหน่ง2)       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (การจัดการงานก่อสร้าง)

ตำแหน่ง3)       อาจารย์ผู้สอน เทคโนโลยีบัณฑิต (การจัดการงานก่อสร้าง)

 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบบ APA)
ปีที่เผยแพร่
ปีที่คาดว่าจะเผยแพร่
*วิธีการเผยแพร่
หลักฐาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
1
เอกสารประกอบการสอน
 1. ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม, สุชาดา สถาวรวงศ์ และ วริศรา ไชยมงคล. (2559). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง เอกสารการสอนชุดวิชาการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง. ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 2. ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม. (2559). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสำรวจปริมาณและการประมาณราคา เอกสารการสอนชุดวิชาการสำรวจปริมาณและการประมาณราคา. ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 3. ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม. (2559). การสำรวจปริมาณและการประมาณราคางานโครงสร้าง เอกสารการสอนชุดวิชาการสำรวจปริมาณและการประมาณราคา. ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 4. ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม. (2558). เทคโนโลยีการก่อสร้างงานอาคาร เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกล. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 5. ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม. (2558). การจัดการเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร้าง เอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้างและเครื่องจักรกล. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 6. ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม. (2558). การวางผังส่วนผลิตเพื่อการบริการอาหาร เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดบริการอาหารในสถาบัน. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 7. ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม. (2558). การจัดสภาพแวดล้อมในบ้านและชุมชนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 8. ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม. (2558). หลักปฏิบัติในการตรวจงานก่อสร้าง เอกสารการสอนชุดวิชาการควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง. ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 9. ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม. (2558). ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้าง เอกสารการสอนชุดวิชาการควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง. ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 10. ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม. (2557). การวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ เอกสารการสอนชุดวิชาการวิเคราะห์โครงการ. ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 11. ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม. (2557). การวิเคราะห์โครงการอาคารธุรกิจ เอกสารการสอนชุดวิชาการวิเคราะห์โครงการ. ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 12. ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม. (2557). การเจรจาต่อรอง เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง. ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 13. นพพร โทณะวณิก และ ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม. (2557). กฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง เอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง. ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 14. ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม. (2556). การเตรียมการก่อนเริ่มงานก่อสร้าง เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการงานสนาม. ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 15. ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม. (2556). การจัดการความเสี่ยงในงานก่อสร้าง เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการงานสนาม. ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 16. เสริชย์ โชติพานิช และ ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม. (2555). ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรอาคาร เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 17. ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม. (2555). การจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัยในอาคาร เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 18. ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม และ เสริชย์ โชติพานิช. (2555). การประเมินทรัพยากรอาคาร เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร. นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
2559

255925592558


25582558


2558255825582557


2557


255725572556


255625552555


2555
 
 
 
 
 
2
เอกสารคำสอน
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
3
บทความทางวิชาการ
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
4
ตำรา
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
5
หนังสือ
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
6
งานวิจัย
 1. ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม และคณะ. (2556). รายงานวิจัยเรื่อง ความพร้อมของผู้รับเหมาก่อสร้างไทยในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินประจำปี พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
2555
 
 
 
 
 
7
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุโขทัย วันที่ 16-17 มีนาคม 2560
 2. โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการโครงการก่อสร้างภาครัฐ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 21-22 มกราคม 2559
 3. โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายงานช่างและโยธา ด้านการบริหารสัญญาของโครงการก่อสร้างภาครัฐ จังหวัดสตูลวันที่ 21-22 เมษายน 2559
 4. โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการโครงการก่อสร้างภาครัฐ จังหวัดน่าน วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2558
 5. โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการโครงการก่อสร้างภาครัฐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 17-18 มิถุนายน 2558
2560


2559


2559


2558


2558
 
 
 
 
 
8
ผลงานทางวิชการในลักษณะอื่น
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
9
งานแปล
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
10
งานอบรม
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 

* ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ.พ.ศ.2558

วิธีเผยแพร่

 1. รูปเล่ม
 2. รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)
 3. CD-ROM
 4. วารสาร
 5. โครงการ / ชิ้นงาน
 6. นิทรรศการ
 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Blog , e-leaning
 8. อื่นๆ…………………………………………………..

 

2,381 total views, 12 views today