ประวัติผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล สุวิดา นวมเจริญ ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ดร.

ตำแหน่ง 1)       อาจารย์ประจำหลักสูตร ………….รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต…………………………………………………..

ตำแหน่ง2)       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ……………………………………………………………..

ตำแหน่ง3)       อาจารย์ผู้สอน………………………………………………………………………………….

 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบบ APA)
ปีที่เผยแพร่
ปีที่คาดว่าจะเผยแพร่
*วิธีการเผยแพร่
หลักฐาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
1
เอกสารประกอบการสอน
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
2562
 
 
 
 
 
2
เอกสารคำสอน
 1. สุวิดา นวมเจริญ. (2562).วัฒนธรรมองค์การเพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง . ในชุดวิชา การพัฒนาระบบราชการและการบริหารการเปลี่ยนแปลง (หน่วยที่ 11). นนทบุรี:สำนักพิมพ์สุโขทัยธรรมาธิราช. 
 2. สุวิดา นวมเจริญ. (2562). นโยบายสาธารณะ. ในชุดวิชา หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ (หน่วยที่ 14). นนทบุรี:สำนักพิมพ์สุโขทัยธรรมาธิราช. 
 3.  
 4. ………………………………………………………………….
 
 2562
 2562
 
 
 
 
3
บทความทางวิชาการ
 1. สุวิดา นวมเจริญและวิศท์ เศรษฐกร. (2562). ต้นแบบความสำเร็จ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี พ.ศ. 2561 : องค์กรปกครองส่วนจังหวัดแพร้่. ในที่ประชุม Symposium เรื่อง นวัตกรรมและการพัฒนาที่ยังยืน วันที่ 30 มกราคม 2562. นนทบุรี
 2. สุปัญญดา สุนทรนนธ์ และสุวิดา นวมเจริญ. (2562). ต้นแบบความสำเร็จ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี พ.ศ. 2561 : เทศบาลตำบลโพสะ จ.อ่างทอง. ในที่ประชุม Symposium เรื่อง นวัตกรรมและการพัฒนาที่ยังยืน วันที่ 30 มกราคม 2562. นนทบุรี
 3. Nuamcharoen, S. & Dhirathiti N.S. (2017).  A case study of the co-production approach to the implementation of education for sustainable development in Thailand. Policy Futures in Education. DOI:10.1177/1478210317739487.
 4. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ, และสุวิดา นวมเจริญ. (2559) ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลถึงการเตรียมความพร้อม สำหรับการรองรับการกระจายอำนาจในการจัดการศึกษา. วารสารการเมืองการปกครอง.6(2), 413-428
 5. Nuamcharoen, S. (2014). The standing point of 21st century learning pattern and Professional Learning community: Case study in Coaching and Mentoring Project. Journal of Education, Silpakorn University.  11 (1,2). (In Thai)
2562

2562


2017

2559
2014
 
 
 
 
 
4
ตำรา
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
5
หนังสือ
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
6
งานวิจัย
 1. สุวิดา นวมเจริญและวิศท์ เศรษฐกร. (2562). ต้นแบบความสำเร็จ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี พ.ศ. 2561 : องค์กรปกครองส่วนจังหวัดแพร้่. ในที่ประชุม Symposium เรื่อง นวัตกรรมและการพัฒนาที่ยังยืน วันที่ 30 มกราคม 2562. นนทบุรี
 2. สุปัญญดา สุนทรนนธ์ และสุวิดา นวมเจริญ. (2562). ต้นแบบความสำเร็จ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี พ.ศ. 2561 : เทศบาลตำบลโพสะ จ.อ่างทอง. ในที่ประชุม Symposium เรื่อง นวัตกรรมและการพัฒนาที่ยังยืน วันที่ 30 มกราคม 2562. นนทบุรี
 3. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ, และสุวิดา นวมเจริญ. (2559) ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลถึงการเตรียมความพร้อม สำหรับการรองรับการกระจายอำนาจในการจัดการศึกษา. วารสารการเมืองการปกครอง.6(2), 413-428
 4.  
 5. ………………………………………………………………….
 6. ………………………………………………………………….
2562

2562

2559
 
 
 
 
 
7
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
8
ผลงานทางวิชการในลักษณะอื่น
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
9
งานแปล
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
10
งานอบรม
 1. ………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
* ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ.พ.ศ.2558 วิธีเผยแพร่
 1. รูปเล่ม
 2. รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)
 3. CD-ROM
 4. วารสาร
 5. โครงการ / ชิ้นงาน
 6. นิทรรศการ
 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Blog , e-leaning
 8. อื่นๆ…………………………………………………..

2,147 total views, 3 views today