ประวัติผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน

ชื่อ – สกุล ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์ ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

ตำแหน่ง 1)       อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ตำแหน่ง2)       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร………………………………………………………………

ตำแหน่ง3)       อาจารย์ผู้สอน………………………………………………………………………………….

 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ
ชื่อผลงานทางวิชาการ (ระบบ APA)
ปีที่เผยแพร่
ปีที่คาดว่าจะเผยแพร่
*วิธีการเผยแพร่
หลักฐาน
การนำไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
1
เอกสารประกอบการสอน
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
2
เอกสารคำสอน
 1. ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์ (2562). หน่วยที่ 2 สภาพแวดล้อมทางการตลาด. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และการจัดการตลาด. นนทบุรี: สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรรมาธิราช
 2. ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์ (2561). หน่วยที่ 2 สภาพแวดล้อมทางการตลาด. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และการจัดการตลาด. นนทบุรี: สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรรมาธิราช
 3. ………………………………………………………………………………….
 
2562
2562
 
 
 
 
3
บทความทางวิชาการ
 1. ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธ์ (2559) “ประเด็นที่น่าสนใจในการปกป้องเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย (Well-known Mark) ในบริบทกฎหมายไทยและอื่นๆ สู่ความเชื่อมโยงในยุค 4.0”ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง งานประชุมวิชาการ 2559”
 2. วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์, สุรเดช หวังทอง, ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์ (2561) “การศึกษาระดับศักยภาพของแหล่งทรัพยากรท่องเที่ยวฮาลาลบริเวณทะเลสาบสงขลาดตอนล่าง สำหรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม. วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 38 ประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561 ISSN 2408-1647
 3. ………………………………………………………………………………….
2559

2561
 
 
 
 
 
4
ตำรา
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
5
หนังสือ
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
6
งานวิจัย
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
7
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
8
ผลงานทางวิชการในลักษณะอื่น
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
9
งานแปล
 1. ………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………….
 
 
 
 
 
 
10
งานอบรม
 1. TIJ Workshop for Emerging Leaders of the rule of Law and Policy
 2. Official Global Launching and Briefing of UNCTAD’s Trade and Development Report 2018
 3. ………………………………………………………………………………….
2562

2561
 
 
 
 

* ตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร มสธ.พ.ศ.2558

วิธีเผยแพร่

 1. รูปเล่ม
 2. รายงานการประชุมทางวิชาการ (Reporting)
 3. CD-ROM
 4. วารสาร
 5. โครงการ / ชิ้นงาน
 6. นิทรรศการ
 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Blog , e-leaning
 8. อื่นๆ…………………………………………………..

 

1,903 total views, 3 views today