Curriculum

Doctoral Degree

 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554-TQF)

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557-TQF)

Master Degree

 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554-TQF)

 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาการตลาด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554-TQF)

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554-TQF)

Bachelor Degree

 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2553-TQF)

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารงานทั่วไป

212,629 total views, 3 views today