Author: รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด

Blog 5 (11-4-63) การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

Blog 5 (11-4-63) การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการที่กิจการมีทรัพย์สิน หรือรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน (Capital Expenditure) ซึ่งกิจการสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนภาษีอากรตามหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาฯ ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 145) พ.ศ. 2527 และคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 3/2527 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2527 ดังต่อไปนี้ 1. การจำแนกประเภททรัพย์สินที่หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาได้และไม่ได้ออกจากกัน 2. การจำแนกประเภททรัพย์สินที่หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาที่มีอัตราแตกต่างกัน 3. เลือกใช้วิธีการทางบัญชี เพื่อการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อราคาที่สอดคล้องกับ สภาพการใช้ทรัพย์สิน และในขณะเดียวกันที่อำนวยประโยชน์แก่กิจการได้สูงสุด อนึ่ง บทบัญญัติที่อ้างถึงที่นี้ ถ้ามิได้แสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่นให้หมายความถึงบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร 1. การจำแนกประเภททรัพย์สินที่หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาได้และไม่ได้ออกจากกัน จำแนกประเภททรัพย์สินที่สามารถหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาได้ กับประเภทที่ไม่สามารถหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการนำไปถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรหรือขาดทุนสุทธิ 1.1 ทรัพย์สินที่สามารถหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาได้ หมายถึง ทรัพย์สินถาวรทั่วไปที่โดยสภาพของทรัพย์สินอาจสึกหรอหรือเสื่อมราคาได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะมีรูปร่างหรือมีตัวตนหรือไม่ก็ตาม เช่น 1.1.1 อาคาร (1) อาคารถาวร (2) อาคารชั่วคราว […]

1,282 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด | Staff Blogs
DETAIL

Blog 4 (11-4-63) การวิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Analysis)

Blog 4 (11-4-63) การวิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Analysis) การวิเคราะห์สินเชื่อ เป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและประเมินความเป็นไปได้ว่าลูกหนี้จะชำระหนี้ได้หรือไม่ เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจให้สินเชื่อแก่ลูกค้ารายนั้น 2.1 การรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการประเมินคุณภาพของลูกค้าในการให้สินเชื่อ ได้แก่ 1) งบการเงินของลูกค้า ซึ่งนำมาวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญทำให้ทราบถึงความสามารถในการทำกำไร สภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า 2) ข้อมูลเครดิตจากหน่วยงานที่เก็บรวบรวมไว้แล้ว ซึ่งมักจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของธุรกิจที่ดำเนินการ วงเงินที่ให้สินเชื่อ และรูปแบบของการชำระหนี้ 3) ธนาคาร โดยทั่วไปธนาคารจะให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าของธนาคารที่ขอข้อมูลทางเครดิตกับกิจการที่เกี่ยวข้อง 4) ประวัติการชำระหนี้ในอดีตของลูกค้า แหล่งข้อมูลนี้อยู่ภายในกิจการเองซึ่งจัดเก็บข้อมูลการชำระหนี้ของลูกค้าในอดีตไว้ทำให้ทราบประวัติการชำระหนี้ว่าลูกหนี้รายนั้นชำระหนี้รวดเร็วภายในกำหนดหรือไม่ 2.2 การประเมินฐานะเครดิตของลูกค้า การประเมินความสามารถของลูกค้าในการชำระหนี้มักไม่มีสูตรที่กำหนดไว้ แต่โดยทั่วไปจะใช้การประเมินจากปัจจัยพื้นฐาน 5 ประการ ซึ่งเรียกว่า 5 ซี (5 Cs of Credit) ดังนี้ 1) ลักษณะนิสัย (Character) หมายถึง ลักษณะของความซื่อสัตย์และความตั้งใจของลูกหนี้ที่จะชำระภาระผูกหนี้เมื่อถึงกำหนด 2) ความสามารถ (Capacity) หมายถึง ความสามารถของลูกหนี้ที่จะชำระหนี้เมื่อถึงกำหนดโดยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเพียงพอที่จะชำระได้ 3) เงินทุน […]

1,125 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด | Staff Blogs
DETAIL

Blog 3 (6-4-63) การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

Blog 3 (6-4-63) การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ หรือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หมายถึง สินทรัพย์ที่จัดหามาเพื่อใช้ในกิจการโดยไม่มีเจตนาที่จะไว้ขาย และมีอายุการใช้งานนาน ซึ่งอาจจะมีอายุการใช้งานไม่จำกัด (เช่น ที่ดิน) หรือมีอายุการใช้งานจำกัด (เช่น อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร และอุปกรณ์) การลงทุนใน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มักมีผลกระทบต่อธุรกิจในระยะยาว เนื่องจากกิจการต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนมากและการลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าประกันภัย และค่าบำรุงรักษา เป็นต้น ค่าใช้จ่ายเหล่านี้มีผลทำให้จุดคุ้มทุนสูงขึ้น ดังนั้น การตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจึงต้องอาศัยข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ และต้องตัดสินใจโดยมีหลักเกณฑ์สนับสนุนที่สมเหตุสมผล จนกระทั่งมีผู้กล่าวว่า “การตัดสินใจในวันนี้เป็นเครื่องตัดสินกำไรในอนาคต” วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอาจเกิดจากการจัดหา การต่อเติม หรือการทดแทนรายจ่ายเหล่านี้มีความจำเป็นและรีบด่วนแตกต่างกัน บางโครงการอาจรีบด่วน ในขณะที่บางโครงอาจรอได้ บางโครงการอาจมีทางเลือกได้หลายทาง แต่บางโครงการอาจต้องลงทุนโดยไม่มีทางเลือก การบริหารสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ดังนี้ – เพื่อเลือกโครงการที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด – เพื่อสามารถจัดหาทุนให้เพียงพอกับความต้องการของโครงการลงทุน – เพื่อกำหนดรายจ่ายในการลงทุนแต่ละงวดให้เหมาะสมกับแผนการลงทุนที่กำหนดไว้ – เพื่อกำหนดจังหวะเวลาที่จะต้องจ่ายเงินลงทุนอย่างเหมาะสม – เพื่อจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกตามแผนการลงทุน […]

1,145 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด | Staff Blogs
DETAIL

Blog 2 (6-4-63) แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย

Blog 2 (6-4-63) แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย ต้นทุนและค่าใช้จ่าย (Distribution Cost) หมายถึง ต้นทุนทุกชนิดที่เกิดขึ้นหลังจากการซื้อสินค้าสำเร็จรูป หรือ หลังจากการผลิตสินค้าจนกระทั่งสินค้านั้นไปอยู่ในมือของลูกค้า จากความหมายนี้จะเห็นว่าต้นทุนและค่าใช้จ่ายไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในการขายเพียงแต่อย่างเดียว แต่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและค่าใช้จ่ายทางด้านการเงินอีกด้วย ประเภทของต้นทุนและค่าใช้จ่าย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายหมายรวมถึงรายการดังต่อไปนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการขาย (Direct Selling Expense) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ได้รับคำสั่งซื้อ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายของพนักงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการขาย ค่าใช่จ่ายของผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้ควบคุมการขาย ค่าใช้จ่ายสำนักงาน และ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการทางการขาย 2. ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Advertising and Sales Promotion Expense) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและค่าใช้จ่ายทุกชนิด ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาด้านการตลาด และค่าใช้จ่ายที่เกิดจาการใช้สื่อโฆษณาทุกชนิด 3. ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง (Transportation Expense) ได้แก่ ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายจากการขนส่งสินค้าเข้าหรือออกจากคลังสินค้า 4. ค่าใช้จ่ายคลังสินค้าและค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้า (Warehousing and Storage Expense) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเช่าหรือซื้อสถานที่เก็บรักษาสินค้า ต้นทุนการขนย้าย วัตถุดิบทางตรง […]

1,138 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด | Staff Blogs
DETAIL

Blog 1 (6-4-63) แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารการขาย

Blog 1 (6-4-63) แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารการขาย ในการบริหารธุรกิจ กิจการอาจประสบปัญหาต่างๆ หลายประการ แต่ดูเหมือนว่าการบริหารงานขายจะเป็นปัญหาหนักกว่าด้านอื่นๆ เนื่องจากการบริหารธุรกิจในปัจจุบันโดยเฉพาะการขายต้องอาศัยเทคนิคใหม่ๆ และยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบอีกมาก ผู้บริหารของกิจการบางแห่งอาจพยายามที่จะขายสินค้าให้ได้มากที่สุด โดยไม่คำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ การขายผลิตภัณฑ์ให้ได้มากที่สุดอาจไม่ทำให้กิจการได้กำไรสูงสุดเสมอไป เนื่องจากการขายนั้นอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ซึ่งส่งผลให้กำไรลดลง กิจการจึงควรยึดนโยบายที่จะขายผลิตภัณฑ์ให้ได้กำไรสูง ข้อมูลทางการบัญชีสามารถให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารได้ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การขายและวิเคราะห์ต้นทุน เพื่อช่วยในการบริหารการขาย ซึ่งจะส่งผลให้การขายสินค้านั้น ได้กำไรสูงสุด เทคนิคการบริหารการขาย รวมถึงการวิเคราะห์ต้นทุนต่างๆ (เพื่อกำหนดราคาสินค้า) การวิเคราะห์การขายในอดีต (ทั้งในรูปของปริมาณและราคาเพื่อศึกษาถึงจุดอ่อน แนวโน้ม และข้อควรแก้ไข) การใช้มาตรฐานเพื่อช่วยในการบริหารงานขายและวัดผลงานขาย และการรายงาน (เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงผลการปฏิบัติงานขายเปรียบเทียบกับแผนงานหรือมาตรฐาน) มาตรฐานการขาย ผู้บริหารฝ่ายขายจะกำหนดมาตรฐานการขายจากข้อมูลในอดีต เพื่อคาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มาตรฐานการขายอาจกำหนดขึ้นในรูปของความหมายของผลที่ได้รับ (เช่น จำนวนลูกค้ารายใหม่ จำนวนหน่วยของสินค้าที่ขาย) หรือความพยายามจนกระทั่งได้ผลลัพธ์ (เช่น จำนวนใบสั่งซื้อที่ได้รับจากจำนวนครั้งที่พนักงานขายไปพบลูกค้า) ตัวอย่างเช่น หากกิจการได้รับใบสั่งซื้อหรือยอดขายตามปริมาณที่กำหนดไว้ถือว่าพนักงานผู้นั้นทำงานได้ตามมาตรฐาน มาตรฐานที่กำหนดอาจเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนการขายกับยอดขายที่เกิดขึ้น เช่น ร้านขายเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่งพบว่า การจ่ายค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นทุกๆ 100 บาท จะทำให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นหนึ่งคน หรือค่าโฆษณาเพิ่มขึ้น 0.70 บาท จะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น […]

1,048 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด | Staff Blogs
DETAIL

ความรู้จากการเข้าร่วมประชุม รายงานผลการเข้าร่วม ประชุมทางวิชาการ International Conference on Economics and Finance Research (ICEFR) ระหว่างวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดย รองศาสตราจารย์ดลพร บุญพารอด

ความรู้จากการเข้าร่วมประชุม รายงานผลการเข้าร่วม ประชุมทางวิชาการ International Conference on Economics and Finance Research (ICEFR) ระหว่างวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดย รองศาสตราจารย์ดลพร บุญพารอด สาขาวิชาวิทยาการจัดการ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน มสธ. 12 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562 1) ระบบสารสนเทศด้านการเงิน (Financial Information Systems) นำเสนอโดย Yaokuang Areum, Hyuna ระบบสารสนเทศด้านการเงิน สนับสนุนผู้จัดการฝ่ายการเงินในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับ 1) การเงินของบริษัท 2) การจัดสรรและควบคุมแหล่งการเงินภายในบริษัท ประเภทของระบบสารสนเทศทางการเงินที่สำคัญที่รวมการจัดการเงินสดและการลงทุน การทำงบประมาณการเงินการคาดการณ์ทางการเงิน และการวางแผนทางการเงิน ตามรูป 2) การจัดการเงินสด (Cash Management) ระบบการจัดการด้านเงินสด […]

951 total views, 4 views today

By รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด | Staff Blogs
DETAIL

BLOG5 (26-9-62) เทคนิคการรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบภายในโดยใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย

BLOG5 (26-9-62) เทคนิคการรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบภายในโดยใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน รหัส 1220.A2 กำหนดว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ ผู้ตรวจสอบภายในต้องพิจารณาใช้เทคนิคการตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลอื่น ๆ เป็นเครื่องมือช่วยในงานตรวจสอบ ในปัจจุบัน ระบบคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อทุกองค์กร โดยได้นำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในทุกกระบวนการปฏิบัติงาน ทำให้ข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ถูกจัดเก็บไว้รูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบด้วยมือ ผู้ตรวจสอบภายในจึงต้องมีความรู้ในเรื่องระบบงานต่าง ๆ ที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์และต้องมีความสามารถในการที่จะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในงานตรวจสอบ การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในงานตรวจสอบทำให้งานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากคอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลข้อมูลปริมาณมาก ๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยทั่วไปแล้วผู้ตรวจสอบภายในใช้คอมพิวเตอร์ในงานตรวจสอบ ดังนี้ 1) นำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 2) จัดทำรายงานแสดงรายการผิดปกติ (Unusual or Abnormal Items) เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในนำไปพิสูจน์หาข้อเท็จจริงด้วยเทคนิคการตรวจสอบขั้นต่อไป 3) ใช้ในการเลือกตัวอย่างสำหรับการตรวจสอบภายใน (Audit Sampling) 4) จัดทำรายงานการตรวจสอบภายใน การใช้เทคนิคการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยมีหลายวิธี แต่จะอธิบายในส่วนที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป มีดังนี้ 1. การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปทั่วไป เช่น Microsoft Excel Microsoft Access เป็นต้น ปัจจุบันโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานทั่วไปดังกล่าว มีฟังก์ชั่นมากมายที่ผู้ตรวจสอบภายในสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานตรวจสอบได้ […]

1,011 total views, 7 views today

By รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด | รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด
DETAIL

BLOG4 (26-9-62) เทคนิคและวิธีการรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบภายใน

BLOG4 (26-9-62) เทคนิคและวิธีการรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบภายใน คำว่า “เทคนิค” หมายถึง วิธีการที่ผู้ปฏิบัติงานนำมาใช้เพื่อให้งานได้รับผลสำเร็จ เมื่อนำคำว่า “เทคนิค” มาใช้กับ วิธีการรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบภายใน หรือเรียกว่า “เทคนิคและวิธีการรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบภายใน” จึงหมายถึง วิธีการที่ผู้ตรวจสอบภายในใช้ในการรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่ตรงประเด็น เชื่อถือได้ และเพียงพอที่จะพิสูจน์ยืนยัน สนับสนุนสิ่งที่ตรวจพบ และสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ เทคนิคและวิธีการรวบหลักฐานการตรวจสอบภายใน โดยหลักการแล้วไม่แตกต่างจากเทคนิควิธีการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีใช้ เพียงแต่วิธีการดังกล่าวถูกนำมาใช้ในงานของผู้ตรวจสอบภายในเพื่อพิสูจน์หรือสนับสนุนสิ่งตรวจพบ ให้ข้อเสนอแนะตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ตรวจสอบภายในกำหนด เทคนิคและวิธีการรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบภายใน มีดังนี้ 1. เทคนิคการรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบด้วยมือ (Manual Audit Procedure) 2. เทคนิคการรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย (Computer Assisted Audit Technique) 3. เทคนิคการใช้หลักมนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสาร (Human Relationship and Communication ซึ่งจะขอกล่าวถึงเทคนิคหรือวิธีการรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบภายใน ในรายละเอียดต่อไป เทคนิคการรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบภายในด้วยมือ เทคนิคการรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบภายในด้วยมือ ที่ใช้กันโดยทั่วไป สามารถทำได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้ 1. การสอบถามหรือสัมภาษณ์ (Inquiry of Interview) 2. การสังเกตการณ์ […]

223 total views, 2 views today

By รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด | รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด
DETAIL
TOP