Author: รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด

BLOG 1 : 19-4-60 การประยุกต์ใช้ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจระยะสั้นสำหรับกิจการก่อสร้าง

BLOG 1  :  19-4-60 การประยุกต์ใช้ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจระยะสั้นสำหรับกิจการก่อสร้าง             ลักษณะข้อมูลเพื่อการตัดสินใจระยะสั้นสำหรับกิจการก่อสร้าง ข้อมูลทางการบัญชีถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง  ต่อการวางแผนและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร  ซึ่งลักษณะของข้อมูลทางการบัญชีที่ใช้เพื่อการตัดสินใจ  จะต้องเป็นข้อมูลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต  และต้องมีความแตกต่างกันในแต่ละทางเลือก   การจำแนกประเภทข้อมูลที่ใช้เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ต้นทุน  ซึ่งมีสามารถจำแนกประเภทของต้นทุนต่างๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ในการใช้ ข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร มีทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ แหล่งที่มาของข้อมูลได้มาจากภายในและภายนอกกิจการ  ข้อมูลจากภายในกิจการได้มาจากการบัญชีต้นทุนและการบัญชีทั่วไป ข้อมูลจากภายนอกกิจการได้มาจากข้อมูลที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ เทคโนโลยีการเมืองและสังคม  ฝ่ายบริหารจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุมและการประเมินผลการดำเนินงาน                 ลักษณะที่สำคัญของข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหารนั้น  จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  เชื่อถือได้ และเป็นข้อมูลที่เพียงพอและรวดเร็วทันต่อการนำไปวิเคราะห์เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ  ลักษณะของข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหารนั้น จะต้องประกอบด้วยลักษณะที่สำคัญ  2  ลักษณะดังนี้คือ   ข้อมูลต้องเกิดขึ้นในอนาคต เป็นข้อมูลหรือต้นทุนหรือผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต  และ ข้อมูลต้องมีความแตกต่าง เป็นข้อมูลหรือต้นทุนหรือผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้นๆ จะต้องมีความแตกต่างกันในระหว่างทางเลือก หากข้อมูลที่มีลักษณะไม่ครบทั้ง 2 ประการข้างต้นแล้ว ฝ่ายบริหารก็ไม่ควรนำมาพิจารณาเพื่อการตัดสินใจ  ข้อมูลที่นำมาใช้เพื่อการตัดสินใจของกิจการนั้นไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพหรือข้อมูลเชิงปริมาณก็ตาม  ควรมีลักษณะที่สำคัญของข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ  ดังต่อไปนี้ มีความเกี่ยวข้องกับปัญหา เป็นข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับปัญหาที่จะตัดสินใจหรือกำลังพิจารณา หากกิจการใช้ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัญหามาพิจารณาตัดสินใจ อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อกิจการได้ ดังนั้นข้อมูลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับปัญหาฝ่ายบริหารไม่ควรนำมาพิจารณา มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ […]

261 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด | รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด
DETAIL

(ภาษาไทย) (BLOG 4: 9-1-60) จรรยาบรรณทางวิชาชีพการบัญชี

171 total views, no views today

171 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด | รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด
DETAIL

(ภาษาไทย) (BLOG 2: 9-1-60) ผู้ใช้งบการเงินมีใครบ้าง

218 total views, no views today

218 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด | รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด
DETAIL

(ภาษาไทย) (BLOG 1: 9-1-60) มารู้จักกับ การบัญชี (Accounting)

252 total views, no views today

252 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด | รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด
DETAIL
TOP