ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ

Mar
27

เรื่องน่าสนใจจากการประชุม Workshop on Competitiveness 2019

งานประชุมนี้เป็นการเผยแพร่ผลงานการวิจัยเกี่ยวกับ Competitiveness หรือแปลเป็นไทยคือขีดความสามารถในการแข่งขันนั่นเอง มหาวิทยาลัย Anadolu ของตุรกีเป็นเจ้าภาพการจัด เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยได้รับทุนในการวิจัย ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศตุรกีเทียบกับประเทศอื่นๆ โดยอาศัยข้อมูลจาก World Bank และ Turkish Stock Data เพื่อวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจตุรกี ข้อมูลพบว่า ส่วนใหญ่ประเทศตุรกีมีทั้งการส่งออกสินค้าและบริการ โดยการส่งออกบริการมีปริมาณน้อยมากเพืยงร้อยละ 1 ของการส่งออกธุรกิจบริการในโลกทั้งหมด สำหรับการส่งออกสินค้า เมื่อเปรียบเทียบขีดความสามารถในการแข่งขันโดยใช้ Economic Index ในการคำณวนพบการเพิ่มขึ้นใน Medium High Technology Sector ส่วน Low technology และ high technology มี index ต่ำ  Professor Yilmaz นำเสนอข้อมูลในส่วนนี้ เพื่อเสนอให้เห็นศักยภาพของประเทศยังคงอยู่ภาคการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกในส่วน Medium High Technology Sector ได้แก่ อุปกรณ์ เครื่องจักร textile ประเทศต้นแบบด้านขีดความสามารถในการแข่งขันขณะนี้ได้แก่ประเทศจีน เกาหลี และประเทศอินเดีย เสริมกับ […]

641 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ
DETAIL

เรื่องน่าสนใจจากการประชุม ICETD 2018

การประชุมจัดที่เมืองปราก สาธารณรัฐเช็ก ในระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2561 ได้เชิญ Prof.Donald Chang ตำแหน่ง Professor of Marketing จาก Metropolitan State University of Denver มาบรรยายในหัวข้อ  Virtual Consumption, Virtual Consumerism and Virtual Materialism  ปัจจุบันการทำการตลาดในอเมริกาเปลี่ยนไปมาก จากสมัย Baby Boomer ที่เป็นยุค Materialism ที่นิยมสะสมของ ตัวเลือกมากมาย กเนื่องจากการเกิดขึ้น Internet Technology ซึ่งการเติบโตของอินเทอร์เน็ตทำให้ผู้บริโภคเปลี่ยนจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่ แรงกดดันจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นบนโลก ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร และปัญหาสิ่งแวดล้อม ความนิยมอินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้น E commerce ทำให้การออกแบบแพคเกจจิ้งต้องทนทานแข็งแรง ผู้บริโภคก้าวไปสู่ยุคของ Re-urbanization และ Less is More More is not better […]

555 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ
DETAIL

การวิจัยที่น่าสนใจจากการประชุม SYSSARM2018

Active Learning for Higher Education with LEGO® SERIOUS PLAY® Dr. Manissaward Jintapitak ตำแหน่ง Assistant Dean for Educational Innovation ของ CAMT Digital School มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอผลการวิจัยการใช้อุปกรณ์ LEGO® SERIOUS PLAY® ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ และการเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรี เนื่องจากนักศึกษาประเทศไทยค่อนข้างมีส่วนร่วมในชั้นเรียนน้อย การใช้อุปกรณ์ LEGO® SERIOUS PLAY® ส่งเสริมให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุก และนักศึกษากระตือรือร้นในการแสดงความคิดเห็นของตนเอง เพิ่มบทบาทผู้เรียนมากยิ่งขึ้น Analysis of Advertising Effectiveness on Social Media โดย Nur Utami จาก Budi Luhur University, Indonesia เป็นการศึกษาประสิทธิภาพของการโฆษณาบนสื่อสังคม โดยอาศัยผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคมาประกอบการวิจัย […]

491 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ
DETAIL

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน เริ่มต้นจากการตั้งคำถามการวิจัยที่นักวิจัยอยากรู้ในรูปแบบ PICO ประกอบด้วย 1- Population คือ ประชากรที่ต้องการศึกษา เช่น นักศึกษามหาวิทยาลัย 2-Intervention หรือ Exposure คือ การได้รับตัวแปรเพื่อศึกษาผล ระบุตัวแปรที่ได้รับ เช่น การใช้เวลาศึกษาสื่อการสอน 3 -Comparator คือ ตัวเปรียบเทียบ โดยเฉพาะการวิจัยที่มีตัวแปรควบคุม เช่น การมีเวลาศึกษาสื่อการสอนน้อย 4-Outcome คือ ผลลัพท์ที่ต้องการศึกษา เช่น ผลการเรียน แสดงด้วยเกรดที่ได้ภายหลังการสอบ สรุปเป็นหัวข้อคำถามการวิจัยคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยที่ใช้เวลาศึกษาสื่อการสอนด้วยตัวเองมากกว่ามีผลการเรียนดีกว่านักศึกษาที่ใช้เวลาศึกษาสื่อการสอนน้อย โดยรูปแบบการวิจัยที่สามารถนำมารวมทำการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานได้ประกอบด้วย การวิจัยแบบทดลอง การวิจัยแบบสังเกต และการวิจัยจากการวิเคราะห์อภิมาน ขั้นตอนการทบทวนวรรณกรรมอย่างระบบ ประกอบด้วย ระบุคำถามการวิจัย และเกณฑ์การเลือกการวิจัย ค้นหาโดยใช้ Boolean ผ่านฐานข้อมูลที่สำคัญ นำข้อมูลออกจากฐานไปยัง endnote และคัดเลือกจากบทคัดย่อ อ่านฉบับเต็มเพื่อนำรายละเอียดลงสู่ excel สามารถนำข้อมูลไปพรรณนา และเข้าสู่การวิเคราะห์อภิมานได้ต่อไป การวิจัยอภิมานเป็นการรวบรวมการวิจัยหลายๆ งานมารวมกัน ดังนั้น การพิจารณาอคติและคุณภาพการวิจัยเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องนำเสนอประกอบผลการวิจัยอภิมาน […]

1,169 total views, 3 views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ
DETAIL

(ภาษาไทย) แพคเกจดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

มาเรียนรุ้เรื่องบรรจุภัณฑ์หรือ Packaging กันเถอะค่ะ แพจเกจจิ้งเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่ห่อหุ้มรักษาสภาพของๆ เราให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมตามที่ผู้บริโภคต้องการ หน้าที่พื้นฐานของแพจเกจจิ้งคือการห่อหุ้มและป้องกันผลิตภัณฑ์ หน้าที่รองของบรรจุภัณฑ์คือสร้างความสนใจแก่ผู้บริโภคและสื่อสารตำแหน่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ รวมถึงก่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อ แพจเกจจิ้งที่ออกแบบได้สวยงามและน่าดึงดูดใจย่อมเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพทางการตลาด ช่วยสร้างความสนใจและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้นในสายตาผู้บริโภค ประมาณเท่าคุณได้ PC แสนสวย พูดเก่งประจำชั้นวางของไปชั่วชีวิตทีเดียวนะคะ มารู้จักประเภทของบรรจุภัณฑ์ก่อนค่ะ 1. บรรจุภัณฑ์ขั้นปฐมภูมิ (Primary Packaging) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสตัวผลิตภัณฑ์โดยตรงอยู่ชั้นในสุด มีหน้าที่รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และต้องการผลิตภัณฑ์เสียหาย เช่น กระดาษห่อในสุดของสบู่ก้อน เพื่อคงรูปลักษณ์ของสบู่ไม่ให้เป็นรอยขีดข่วน ถุงบรรจุผงซักฟอก เพื่อป้องกันการสัมผัสถูกความชื้นและการรั่วไหลของผงซักฟอก เป็นต้น 2. บรรจุภัณฑ์ขั้นทุติยภูมิ (Secondary Packaging) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ขั้นปฐมภูมิไว้อีกชั้นหนึ่ง เพื่อสร้างความน่าสนใจ รูปลักษณ์ที่ดี และเป็นตัวป้องกันการกระทบกระแทกอีกหนึ่งชั้น เช่น กล่องกระดาษที่ใส่สบู่ที่ห่อกระดาษในแล้วอีกชั้นหนึ่ง กล่องผงซักฟอกที่บรรจุถุงผงซักฟอกไว้อีกชั้นหนึ่ง เป็นต้น โดยทั่วไปบรรจุภัณฑ์ขั้นทุติยภูมิจะแสดงฉลาก รูปภาพ รวมถึงข้อมูลอันจำเป็นสำหรับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภครายย่อย 3. บรรจุภัณฑ์ขั้นตติยภูมิ (Tertiary Packaging) เป็นบรรจุภัณฑ์ชั้นนอกสุดเพื่อทำหน้าที่รวบรวมสินค้าในการขนส่ง สามารถรวบรวมผลิตภัณฑ์ได้หลายชิ้น เพื่อความสะดวกต่อการขนส่ง เช่น กล่อง Carton ใส่สบู่ 36 กล่องเพื่อขนส่งขึ้นรถ […]

393 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ
DETAIL

ืทำความรู้จักกับ MOOC (Massive Open Online Course)

MOOC หรือ Massive Open Online Course คือ การเปิดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์แก่บุคคลจำนวนมาก  โดยไม่จำกัดจำนวน ใช้สื่อการเรียนรู้แบบเปิด หรือ ผลิตสื่อขึ้นมากใหม่ ใช้เทคโนโลยีเป็นสภาพแวดล้อมการเรียนการสอน และเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนแบบ MOOC สามารถนําไปใช้ในการเรียนการ สอนตามอัธยาศัย การเรียนนอกระบบ และการเรียนในระบบ รวมทั้งเสริมเติมเต็มการเรียนการสอนขั้นเรียนรูปแบบต่างๆ Massive ผู้เรียนลงทะเบียนได้มากกว่า 10,000คน Open     ไม่เสียค่าใช้จ่าย ใครๆก็ลงทะเบียนเรียนได้ Online    เรียนออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต Course    เปิดสอนได้ตลอดตามเวลาที่ต้องการได้ โดยไม่จำเป็นต้องขอรับประกาศนียบัตรผล ข้อดีของ MOOC ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษา ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นการจัดการการศึกษาที่ต้นทุนต่อผู้เรียนต่ำ ภาพที่ 1 ระบบการดำเนินงานของ MOOC แนวคิดการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ MOOC มีแนวคิด 3 ประการ คือ การเข้าถึง (Accessibility) : การเรียนผ่าน MOOC นั้นส่วนใหญ่จะไม่มีค่าใช้จ่ายหรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่ำ โดยผู้จัดทำ สถาบันหรือมหาวิทยาลัย […]

373 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ
DETAIL
Apr
26

เข้าใจรูปแบบพฤติกรรมทางสังคม DiSC คุณทำงานได้เก่งขึ้น

“We judge ourselves by our intentions; others judge us by our behavior.” Stephen M. R. Covey, The Speed of Trust: The One Thing That Changes Everything “เราประเมินตัวเราจากเจตนาของเราเอง แต่คนอื่นประเมินเราจากการกระทำที่เราทำออกมา″ สตีเฟน โควีย์ ผู้เขียน ช่วงเวลาแห่งความไว้ใจ สิ่งเดียวที่เปลี่ยนทุกอย่างได้ เพื่อให้เราเข้าใจคนอื่น คนอื่นเข้าใจเรา เราสามารถนำความรู้เรื่องโมเดลรูปแบบพฤติกรรมสังคม เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงานด้วยการใช้ขั้นตอน 3A Model หรือ 3 ร โมเดล Aware รู้: รับรู้ได้ว่าพฤติกรรมของเราส่งผลต่อคนอื่นอย่างไร และเราตอบสนองต่อคนอื่นอย่างไร Accept รับ: ยอมรับว่าเรามีจุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุงอย่างไร รวมถึงยอมรับว่าทุกคนมีความแตกต่างกัน Adapt ปรับ: เข้าใจวิธีการปรับพฤติกรรมของเราให้เข้ากับความต้องการของคนอื่น ในสถานการณ์ต่างๆ […]

2,646 total views, 3 views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ
DETAIL

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายหลังเปิดเสรีการค้า 2558

เขียนโดย เภสัชกรหญิง ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นที่ทราบกันดีว่ากลุ่มประเทศเขตเสรีการค้า ASEAN 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สิงคโปรค์ มาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ลาว พม่า และ เวียดนาม ได้ย่างก้าวเข้าสู่การเปิดเสรีการค้าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ทุกคนคงอยากรู้ความคืบหน้าของการรวมตัวทั้ง 10 ประเทศสมาชิกว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นมาบ้าง ผลจากการสรุป Blueprint Growth ช่วงเดือนกันยายน 2558 สรุปว่า ประเทศสมาชิกได้ดำเนินการตามพิมพ์เขียวเสรีการค้าอาเซียนที่กล่าวถึงการเปิดผ่านแดนเสรี การปลดกำแพงภาษี การปล่อยเสรีการลงทุน และสนับสนุน SME แล้วเสร็จไป  92% ความพยายามที่ยังคงต้องดำเนินต่อไปของการรวมตัวเขตเศรษฐกิจการค้าอาเซียนในช่วงสี่ปีต่อไป ได้แก่ 1. พยายามสร้างการค้าระหว่างประเทศที่ลดกำแพงภาษีและการสนับสนุนการค้าอย่างโปร่งใส 2. ควบรวมระบบสถาบันการเงินของภูมิภาค 3. ลดระยะเวลาและต้นทุนโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 4. ยกระดับระบบการสื่อสารสารสนเทศ (ICTs) ในภูมิภาคเข้าสู่มาตรฐาน 5. สร้างข้อตกลงทางการค้าที่เกิดผลประโยชน์ร่วมระหว่างเอเชียและภูมิภาคอื่นต่อไป ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา […]

432 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ
DETAIL
TOP