รองศาสตราจารย์ จีราภรณ์ สุธัมมสภา

How data science can be applied to business

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 314 total views, no views today

314 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ จีราภรณ์ สุธัมมสภา | รองศาสตราจารย์ จีราภรณ์ สุธัมมสภา
DETAIL

Predictive analytics – key of data science

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 304 total views, 1 views today

304 total views, 1 views today

By รองศาสตราจารย์ จีราภรณ์ สุธัมมสภา | รองศาสตราจารย์ จีราภรณ์ สุธัมมสภา
DETAIL

Data science application

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 224 total views, 1 views today

224 total views, 1 views today

By รองศาสตราจารย์ จีราภรณ์ สุธัมมสภา | รองศาสตราจารย์ จีราภรณ์ สุธัมมสภา
DETAIL

Why data science is important

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 201 total views, 1 views today

201 total views, 1 views today

By รองศาสตราจารย์ จีราภรณ์ สุธัมมสภา | รองศาสตราจารย์ จีราภรณ์ สุธัมมสภา
DETAIL

Introduction to data science

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 275,657 total views, no views today

275,657 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ จีราภรณ์ สุธัมมสภา | รองศาสตราจารย์ จีราภรณ์ สุธัมมสภา
DETAIL

(ภาษาไทย) การนำตัวแบบจำลองสถานการณ์มาประยุกต์กับงานCAPACITY PLANNINGระบบลิฟต์ ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในฮ่องกง

ตัวแบบการจำลองสถานการ์เป็นตัวแบบหนึ่งของวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ(Quantitative analysis) หรือเรียกย่อๆว่า QA    ซึ่งเป็นวิชาที่มักถูกกำหนดให้เรียนเป็นวิชาบังคับสำหรับผู้ที่ศึกษาด้านการจัดการ   ทั้งนี้เพราะ งานด้านการจัดการหรืองานด้านบริหารธุรกิจนั้นต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงปริมาณค่อนข้างมาก   วิชา QA จึงเป็นเครื่องมือที่นำมาใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ   เพื่อให้ได้คำตอบไปใช้สำหรับการวางแผนและตัดสินใจในเรื่องต่างๆต่อไป   หากไม่มี QA แล้วการใช้ประโยชน์จากข้อมูลตัวเลขที่ซับซ้อนจะทำได้ยาก  หากเพียงแค่ใช้ประสบการณ์หรือสามัญสำนึกแต่เพียงอย่างเดียว  การวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขโดยใช้เทคนิคของการวิเคราะห์เชิงปริมาณย่อมทำให้การทำหน้าที่ทางการจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  หรืออย่างน้อยที่สุดก็ช่วยลดความเสี่ยงใดๆที่อาจเกิดขึ้นกับองค์การได้   เนื่องจาก QA เป็นเทคนิควิธีการในเชิงวิทยาศาสตร์(Scientific method) นั่นเอง ตัวแบบจำลองสถานการณ์(Simulation model)  เป็นเทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่แตกต่างจากตัวแบบการวิเคราะห์เชิงปริมาณอื่นๆ คือ ไม่ได้ให้คำตอบที่เหมาะสมที่สุด(Optimum solution)  เพียงคำตอบเดียว   แต่จะให้ผลลัพธ์เป็นทางเลือกหลายๆทางเลือกสำหรับแก้ปัญหาบนเงื่อนไขของตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น เรื่องที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้  เป็นตัวอย่างของการนำตัวแบบการจำลองสถานการณ์(simulation) มาใช้ในงาน  Capacity planning ระบบลิฟต์ที่จะติดตั้งในอาคาร  23 ชั้นที่จะสร้างใหม่ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเกาะฮ่องกง  โดยโรงพยาบาลแห่งนี้ได้ก่อตั้งมาแล้วเป็นเวลา 40 ปี  ผู้รับผิดชอบในการศึกษาทางเลือกสำหรับการทำ Capacity planning ของระบบลิฟต์ครั้งนี้ได้แก่ Dr. Jonathan W.C. Ng จาก The University of Hong Kong […]

327 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ จีราภรณ์ สุธัมมสภา | รองศาสตราจารย์ จีราภรณ์ สุธัมมสภา
DETAIL
TOP