รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร ทองใบ

(ภาษาไทย) การประยุกต์ใช้กลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว

การประยุกต์ใช้กลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร ทองใบ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการจัดการองค์การเชิงกลยุทธ์ ผู้บริหารสามารถเลือกใช้กลยุทธ์การจัดการได้หลายวิธีทั้งนี้ควรพิจารณาความเหมาะสม และสภาพธุรกิจขององค์การ   สำหรับกลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทาน สามารถแบ่งประเด็นสำคัญ ๆ ได้ดังนี้ ( คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ,2555 ) ความยืดหยุ่นในระบบ ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงระบบ การใช้พนักงานชั่วคราว การใช้อุปกรณ์ที่ทำงานได้หลากหลาย การจ้างหน่วยงานภายนอกทำงาน การปรับปรุงกระบวนการให้ลดรอบเวลา องค์การควรมีการออกแบบระบบให้เหมาะสมโดยเน้นสินค้า ช่องทาง หรือตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า มีการจัดแบ่งลูกค้าและสินค้า การปฏิบัติต่อลูกค้าแต่ละรายตามระดับประโยชน์ที่ได้รับจากลูกค้า การแยกประเภทลูกค้าอย่างเหมาะสม องค์การควรมีการมองภาพรวมทั้งโลก มีการกำหนดมาตรฐานของกระบวนการข้อมูล วัตถุดิบและปัจจัยพื้นฐาน การใช้ระบบงานร่วมกันทั่วโลก เช่น การใช้แหล่งผลิตร่วมกัน การใช้ชิ้นส่วนร่วมกัน เป็นต้น การบริหารการพัฒนาสินค้า การบริหารต้นทุนเป้าหมายของสินค้า (Target Costing) การบริหารต้นทุนของสินค้าตลอดช่วงอายุ (Life Cycle Costing) การผลิตสินค้า/บริการเฉพาะลูกค้า การสร้างความแตกต่างของสินค้า/บริการใกล้จุดส่งมอบที่สุดการผลักภาระให้ลูกค้าทำให้สินค้า/บริการเหมาะกับตนมากที่สุด การออกแบบให้สินค้า/บริการใช้วัสดุหรือชิ้นส่วนร่วมกัน การทำให้สินค้ามีความแตกต่างตามลูกค้า เกิดขึ้นที่โรงงาน โกดัง หรือจุดส่งมอบ การใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสม การปรับระบบข้อมูลให้ส่งเสริม การลดต้นทุน การสร้างความยืดหยุ่น […]

199 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร ทองใบ | รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร ทองใบ
DETAIL

(ภาษาไทย) กลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว

กลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร ทองใบ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มสธ.           การจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียวขององค์การต่างๆ ในปัจจุบันที่อยู่ในบริบทของการจัดการเชิงกลยุทธ์ทำให้องค์การธุรกิจต่าง ๆ ต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว กลยุทธ์ ( Strategy ) หมายถึง วิธีการที่องค์การเลือกเพื่อจะดำเนินการจากจุดที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไปยังจุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้ในอนาคต ( กิ่งพร ทองใบ, 2549 ) ส่วนกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญ 4 ขั้นตอน ได้แก่ การประเมินสภาวะแวดล้อมภายนอกและภายในองค์การ การวางแผนกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ หรือการดำเนินการตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ การประเมินและควบคุมกลยุทธ์ ในขั้นตอนของการวางแผนกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ต้องกำหนดแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่กลยุทธ์ระดับองค์การระดับธุรกิจ และระดับหน้าที่ กลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียวจัดเป็นกลยุทธ์ระดับธุรกิจและระดับหน้าที่ โดยการกำหนดกลยุทธ์มีการใช้เทคนิคการจัดกลุ่ม ( Portfolio ) ซึ่งกำหนดในลักษณะที่ใช้เกณฑ์จากปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์เป็นแมทริกซ์ เช่น TOWS Matrix และ Porter’s Generic Business Strategies เป็นต้น Micheal […]

212 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร ทองใบ | รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร ทองใบ
DETAIL

(ภาษาไทย) กระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว

กระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว                              รองศาสตราจารย์ ดร. กิ่งพร ทองใบ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มสธ.             Council of Supply Chain Management Professionals ( 2006) ให้ความหมายการจัดการห่วงโซ่อุปทานว่า เป็นการบูรณาการของกิจกรรมการวางแผน การดำเนินการและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เกี่ยวข้องในการจัดหา การไหลเวียนของวัตถุดิบและข้อมูล กระบวนการแปรสภาพวัตถุดิบเป็นสินค้าและบริการ   โลจิสติกส์ รวมถึงการประสานและร่วมมือกันระหว่างสมาชิกในโซ่อุปทานตั้งแต่ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้ให้บริการ ผู้ผลิต จนถึง ลูกค้า เมื่อผนวกรวมกับแนวคิดทางด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ทำให้สามารถสรุปความหมายของการจัดการห่วงโซ่อุปทานเชิงสิ่งแวดล้อมหรือที่นิยมเรียกกันว่า การจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว หมายความถึง การใช้ทรัพยากรโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกันทั้ง ห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำ รวมทั้งการทำลายและการนำกลับมาใช้ใหม่ ตั้งแต่ผู้ขายวัตถุดิบ ผู้ออกแบบ ผู้ผลิต ผู้ขนส่ง ผู้ค้าปลีก จนถึงผู้บริโภค Beamon (1998) ได้เสนอแนวทางการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานสีเขียวไว้ 6 ขั้นตอน ได้แก่ ต้องทำการวินิจฉัยกระบวนการต่าง ๆ ก่อน พัฒนาระบบประเมินประสิทธิภาพ ทำการวัดประสิทธิภาพของระบบห่วงโซ่อุปทาน จัดลำดับความสำคัญ เลือกวิธีการพร้อมทั้งพัฒนาวิธีการที่เลือก […]

247 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร ทองใบ | รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร ทองใบ
DETAIL

การจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว Green Supply Chain Management: GSCM

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 224 total views, no views today

224 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร ทองใบ | รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร ทองใบ
DETAIL
TOP