รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต

การนำแนวคิดจากการบริหารยุทธศาสตร์ความมั่นคงสาธารณะของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมาประยุกต์ในการเรียนการสอน

การประยุกต์ใช้ความรู้จากการประชุมเชิงวิชาการ โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Strategy Development on Public Security Issues for the Development of Economics and Society ในการเรียนการสอน สำหรับชุดวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐกิจ (ปริญญาตรี) สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนชุดวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐกิจ ซึ่งกรณีศึกษา (case study) คือ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ (The Ministry of Public seventy) 1.1     การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วยเครื่องมือ SWOT 1.2     การกำหนดวิธีใหม่ (Vision) 1.3     การกำหนดพันธกิจ (Mission) 1.4     การกำหนดยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 1.5     การกำหนดกลยุทธ์ (Strategies) 1.6     การกำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicator) 1.7     การกำหนดโครงการริเริ่ม […]

246 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต | รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต
DETAIL
TOP