รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด

(ภาษาไทย) (BLOG 2: 9-1-60) ผู้ใช้งบการเงินมีใครบ้าง

(BLOG 2: 9-1-60)   ผู้ใช้งบการเงินมีใครบ้าง   ผู้ใช้งบการเงิน ผู้ใช้งบการเงิน (User of Financial  Statement )  หมายถึง  บุคคลผู้นำงบการเงินไปใช้ประโยชน์ตามที่ตนต้องการ  โดยทั่วไปสามารถจำแนกได้เป็น  2  แบบ  คือ ผู้ใช้ภายนอกกิจการ ผู้ใช้ภายในกิจการ 1.ผู้ใช้ภายนอกกิจการ  ได้แก่  บุคคลที่อยู่ภายนอกกิจการ    ดังนี้ 1.1 ผู้ลงทุน  (Investor)  หมายถึง  ผู้เงินทุนรวมทั้งที่ปรึกษา  ซึ่งต้องการทราบถึงความ เสี่ยงภัยและผลตอบแทนจากการลงทุน  ผู้ลงทุนต้องการข้อมูลที่จะช่วยในการตัดสินใจซื้อ  ขาย  หรือถือ เงินลงทุนนั้นๆ ต่อไป  นอกจากนี้ ผู้ลงทุนที่เป็นผู้ถือหุ้นยังต้องการข้อมูลที่จะช่วยประเมินความสามารถของกิจการในการจ่ายเงินปันผล    ตลอดจนการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจเลือกลงทุนในกิจการต่างๆ 1.2 ผู้ขาย  (Sale)  หรือ เจ้าหนี้ (Creditor)  หมายถึง  ผู้ซึ่งต้องการใช้ข้อมูลที่จะช่วยใน การตัดสินใจว่าหนี้สินจะได้รับการชำระเมื่อครบกำหนดหรือไม่   ทั้งนี้เพื่อใช้ข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้สินเชื่อ 1.3 ลูกค้า (Customer)  หมายถึง ผู้ซึ่งต้องการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของ กิจการ  […]

215 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด | รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด
DETAIL

(ภาษาไทย) (BLOG 1: 9-1-60) มารู้จักกับ การบัญชี (Accounting)

(BLOG 1: 9-1-60)             มารู้จักกับ  การบัญชี (Accounting)    ความหมายของการบัญชี                  การบัญชี (Accounting) เป็นศาสตร์เกี่ยวกับการจดบันทึกรายการทางการเงิน หรือเหตุการณ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจการ โดยเริ่มจากการนำเอกสารหลักฐานของรายการนั้นให้ผู้มีอำนาจตรวจสอบอนุมัติ แล้วนำมาจดบันทึกบัญชี จัดหมวดหมู่ เรียบเรียง สรุปผล วิเคราะห์ ตีความและเสนอข้อมูลเหล่านั้นอย่างมีหลักเกณฑ์ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำงบการเงินหรือรายงานบัญชีการเงิน (Financial Statement)  ตามความต้องการของผู้ใช้รายงาน สภาวิชาชีพบัญชีได้ให้คำจำกัดความของการบัญชีไว้ดังนี้ การบัญชี หมายถึง “ ศิลปะของการเก็บรวบรวม บันทึก จำแนก และทำสรุปข้อมูลอันเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ผลงานขั้นสุดท้ายของการบัญชีก็คือ การให้ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย และผู้ที่สนใจในกิจกรรมของกิจการ” จากคำจำกัดความของการบัญชีดังกล่าวข้างต้น อาจสรุปความหมายของการบัญชีได้ดังนี้ 1.การบัญชีเป็นศาสตร์หรือวิชาการและหน้าที่งานของนักบัญชีซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างมีหลักเกณฑ์ การบัญชีเป็นกระบวนการที่จะให้ได้มาซึ่งข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการ ข้อมูลที่ได้มานั้นเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับรายการหรือเหตุการณ์ทางการเงิน ข้อมูลต่างๆ ที่กิจการได้รับจะนำไปจดบันทึก จำแนกหมวดหมู่ สรุปผล วิเคราะห์ ตีความและจัดทำเป็นงบการเงิน การบัญชีเป็นการเสนอตัวเลขทางการเงินของกิจการในรูปของหน่วยเงินตราเพื่อใช้ในการตัดสินใจทางด้านเศรษฐกิจ การเสนอตัวเลขทางการเงินนี้นิยมทำในรูปของงบการเงิน ได้แก่ งบดุล งบกำไรขาดทุน  งบ […]

246 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด | รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด
DETAIL

(ภาษาไทย) BLOG 7 (12 กรกฎาคม 2559) โครงการ การศึกษาดูงานธุรกิจการค้าในจังหวัดกาญจนบุรี (บริษัทศรีฟ้า เบเกอรี่ จำกัด) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2559

BLOG  7 (12  กรกฎาคม  2559) โครงการ การศึกษาดูงานธุรกิจการค้าในจังหวัดกาญจนบุรี (บริษัทศรีฟ้า เบเกอรี่ จำกัด) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่  12-13  กรกฎาคม  2559 ************************* รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ   รองศาสตราจารย์กัลยาณี กิตติจิตต์หัวหน้าโครงการ รองศาสตราจารย์ดลพร บุญพารอดผู้ร่วมโครงการ   การออกเดินทางเพื่อดูงาน บริษัทศรีฟ้า เบเกอรี่ จำกัด  ในวันที่  12-13  กรกฎาคม  2559 เพื่อรับฟังข้อมูลและการซักถาม ผู้ให้ข้อมูลในการดูงานคือ เจ้าหน้าที่ของบริษัท  ซึ่งให้ข้อมูลในรูปของการบรรยายและดูงานตั้งแต่การผลิตของ บริษัทศรีฟ้า เบเกอรี่ จำกัด  รวมทั้งตอบข้อซักถาม ประเด็นที่ทราบจากการดูงาน มีดังนี้ 1) ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ 2) การประเมินสภาวะแวดล้อมภายนอกและภายใน 3) การจัดองค์กร 4) การจัดการในด้านต่างๆ ดังนี้ – กลยุทธ์การตลาด […]

396 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด | รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด
DETAIL

(ภาษาไทย) BLOG 6 (21 มิถุนายน 2559) โครงการ การศึกษาดูงานธุรกิจการค้าในจังหวัดจันทบุรี (บริษัท จันทบุรีผลิตผลเครื่องดื่ม จำกัด)

BLOG 6 (21 มิถุนายน 2559) โครงการ การศึกษาดูงานธุรกิจการค้าในจังหวัดจันทบุรี (บริษัท จันทบุรีผลิตผลเครื่องดื่ม จำกัด) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 24 – 27 พฤษภาคม 2559 ************************* รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 1. รองศาสตราจารย์กัลยาณี กิตติจิตต์ หัวหน้าโครงการ 2. รองศาสตราจารย์นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ ผู้ร่วมโครงการ 3. รองศาสตราจารย์ดลพร บุญพารอด ผู้ร่วมโครงการ 4. อาจารย์ธนพร สวรรค์พิทักษ์ ผู้ร่วมโครงการ การออกเดินทางเพื่อดูงาน บริษัท จันทบุรีผลิตผลเครื่องดื่ม จำกัด ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เพื่อรับฟังข้อมูลและการซักถาม ผู้ให้ข้อมูลในการดูงานคือ ประธานกรมการและเจ้าของบริษัท ซึ่งให้ข้อมูลในรูปของการบรรยายและดูงานตั้งแต่การผลิตเครื่องดื่มของ บริษัท จันทบุรีผลิตผลเครื่องดื่ม จำกัด รวมทั้งตอบข้อซักถาม ประเด็นที่ทราบจากการดูงาน มีดังนี้ 1) […]

999 total views, 5 views today

By รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด | รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด
DETAIL

(ภาษาไทย) BLOG 5 (1 พฤษภาคม 2559) – ข้อจำกัดในการวิจัย ข้อเสนอแนะ โครงการ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ งานวิจัยโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการปี 2555 เพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัย ปี 2556 – 2559

BLOG 5 (1 พฤษภาคม 2559) – ข้อจำกัดในการวิจัย ข้อเสนอแนะ โครงการ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ งานวิจัยโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการปี 2555 เพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัย ปี 2556 – 2559 สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ***************** ข้อจำกัดในการวิจัยและข้อเสนอแนะสำหรับแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยและการพัฒนาโจทย์วิจัยด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 1. ข้อจำกัดในการวิจัย 1.1 เอกสารส่วนใหญ่เป็นรายงานความก้าวหน้า 6 เดือนแรก ซึ่งยังทำงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เพราะโครงการส่วนใหญ่ที่เสนอไว้ในโครงร่างการวิจัยระบุระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี การประเมินผลกระทบจึงประเมินจากรายงานความก้าวหน้า 6 เดือน ซึ่งใช้หลักการทางวิชาการคาดการผลที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเรียกว่า “ผลที่คาดว่าจะเกิด” การประเมินผลกระทบใช้ตาราง checklist ทั้งนี้ ตาราง checklist ได้เสนอผลการดำเนินงานหลังจบโครงการ ที่ผู้ทำโครงการแต่ละแผนงานจะระบุไว้ในรายงานฉบับสมบูรณ์ ที่สกว.จะได้รับ เมื่อสิ้นสุดโครงการ จะทำให้สกว.สามารถเปรียบเทียบผลการประเมินที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยผู้ทำการประเมินใช้รายงานความก้าวหน้า 6 เดือน) กับผลที่เกิดขึ้นจริง (โดยใช้รายงานฉบับสมบูรณ์) […]

289 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด | รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด
DETAIL

(ภาษาไทย) BLOG 4 (1 พฤษภาคม 2559) – บทสรุป โครงการ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ งานวิจัยโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการปี 2555 เพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัย ปี 2556 – 2559

BLOG 4 (1 พฤษภาคม 2559) – บทสรุป โครงการ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ งานวิจัยโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการปี 2555 เพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัย ปี 2556 – 2559 สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) บทสรุป บทสรุป โครงการการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และบริการ ปี 2555 เพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยปี 2556 – 2559 จะทำการสรุปผลการสังเคราะห์ฯ ใน 4 ส่วนหลักๆ ประกอบด้วย ด้านความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การวิจัยการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2556 – 2559 ด้านความเชื่อมโยงของงานวิจัยที่ได้รับทุนฯกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว ด้านองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยที่ได้รับทุนฯกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ด้านความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การวิจัยการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2556 –2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความสอดคล้องของงานวิจัยที่ได้รับทุนฯภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 นั้นผลการศึกษาพบว่างานวิจัยส่วนใหญ่สอดคล้องกับ […]

226 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด | รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด
DETAIL

(ภาษาไทย) BLOG 3 (1 พฤษภาคม 2559) – บทนำ โครงการ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ งานวิจัยโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการปี 2555 เพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัย ปี 2556 – 2559

BLOG 3 (1 พฤษภาคม 2559) – บทนำ โครงการ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ งานวิจัยโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการปี 2555 เพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัย ปี 2556 – 2559 สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) บทนำ 1.ความสำคัญ และที่มาของปัญหา ในโอกาสที่การท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างมากจากการที่มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ถึง ปี 2555 ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากการที่รัฐบาลไทยได้ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีการประกาศให้การท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติ ดังจะเห็นได้จากการที่นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยว เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 2 ล้านล้านบาท ภายในปี พ.ศ.2558 โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 6 ประเด็นหลัก ได้แก่ การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาโครงข่ายโลจิสติกส์เพื่อรองรับการท่องเที่ยว การสร้างความเชื่อมั่นทางการท่องเที่ยว การอำนวยความสะดวก สินค้าและบริการ ทั้งนี้ในการที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวให้บรรลุเป้าหมายที่รัฐบาลได้ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่เชื่อถือได้ ถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมทั้งได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง […]

195 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด | รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด
DETAIL

(ภาษาไทย) BLOG 2 (1 พฤษภาคม 2559) – บทคัดย่อ โครงการ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ งานวิจัยโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการปี 2555 เพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัย ปี 2556 – 2559

BLOG 2 (1 พฤษภาคม 2559) – บทคัดย่อ โครงการ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ งานวิจัยโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการปี 2555 เพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัย ปี 2556 – 2559 สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) บทคัดย่อ โครงการการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และบริการ ปี 2555 เพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยปี 2556 – 2559 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ที่ได้รับทุนสนับสนุนในปี พ.ศ.2555โดยมุ่งหาความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การวิจัยการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 ความเชื่อมโยงของงานวิจัยที่ได้รับทุนในปี 2555 กับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว ตลอดจนองค์ความรู้ที่ชัดเจน รวมทั้งประเมินผลกระทบ (Impact Assessment) จากงานวิจัย อันจะนำไปสู่แนวทางในการสนับสนุน และประกอบการวางแผน กำหนดทิศทางในการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในระยะยาวต่อไป การวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้แบ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แบบวิเคราะห์เชิงปริมาณ และแบบวิเคราะห์เชิงคุณภาพ แหล่งข้อมูลที่ศึกษาในการวิจัยนี้ ได้แก่ งานวิจัยกลุ่มบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่ได้รับทุนในปี […]

176 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด | รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด
DETAIL
TOP