รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด

Blog 1 ( 8 กุมภาพันธ์ 2559) มาทำความรู้จัก ต้นทุน กับ กิจการผลิตกรรม

Blog 1 ( 8 กุมภาพันธ์ 2559) มาทำความรู้จัก ต้นทุน กับ กิจการผลิตกรรม กิจการผลิตกรรมหรือกิจการอุตสาหกรรม (Manufacturing Business) เป็นกิจการที่ซื้อวัตถุดิบมาผลิตให้เป็นสินค้า แล้วจึงนำสินค้าที่ผลิตสำเร็จรูปแล้วไปขาย สินค้าเป็นตัวกลางของการแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกับกิจการพาณิชยกรรม แต่จะแตกต่างกันในส่วนของกิจการพาณิชยกรรมนั้นจะซื้อสินค้าสำเร็จรูปมาขาย กล่าวคือกิจการพาณิชยกรรมไม่ได้ผลิตสินค้าขึ้นเอง รายได้หลักของกิจการผลิตกรรมคือ รายได้จากการขายสินค้าเช่นเดียวกับกิจการพณิชยกรรม ในแบบนำส่งงบการเงิน (แบบ ส.บช. 3) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กำหนดประเภทกิจการไว้หลายหมวดกิจกรรม บางหมวดกิจกรรมเกี่ยวข้องทั้งกิจการบริการ กิจการพณิชยกรรม และกิจการผลิตกรรม ในที่นี้จะกล่าวถึงกิจการผลิตกรรม ได้แก่ ผลิตสินค้าทางเกษตรกรรม ล่าสัตว์ และเลี้ยงสัตว์ ทำป่าไม้ ทำประมง ทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน การผลิตกระแสไฟฟ้า แก๊ซ และน้ำประปา รับเหมาก่อสร้าง โรงแรมและภัตตาคาร (เฉพาะผลิตและขายอาหาร) และทำกิจการอสังหาริมทรัพย์ (ผลิตและขาย) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดแบ่งประเภทกิจการของบริษัทจดทะเบียนไว้เป็นหมวดและกลุ่มกิจการ ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะกิจการผลิตกรรมได้แก่ 1. เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วยกิจการการเกษตร อาหารและเครื่องดื่ม 2. สินค้าอุปโภคและบริโภค ประกอบด้วยกิจการ ของใช้ในครัวเรือน […]

204 total views, 1 views today

By รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด | รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด
DETAIL

(ภาษาไทย) การตัดสินใจผลิตหรือซื้อของกิจการ

186 total views, 1 views today

186 total views, 1 views today

By รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด | รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด
DETAIL

(ภาษาไทย) ความหมาย และประเภทต้นทุนของกิจการ

275 total views, 1 views today

275 total views, 1 views today

By รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด | รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด
DETAIL
TOP