รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด

(ภาษาไทย) หลักทั่วไปในการวิเคราะห์งบการเงินของกิจการ

หลักทั่วไปในการวิเคราะห์งบการเงินของกิจการ หลักการวิเคราะห์งบการเงินของกิจการมีเรื่องสำคัญที่ควรพิจารณา ดังนี้ 1. ลักษณะของการวิเคราะห์งบการเงินของกิจการ 2. ขั้นตอนในการวิเคราะห์งบการเงินของกิจการ 3. การเปรียบเทียบข้อมูลในการวิเคราะห์งบการเงินของกิจการ และ4. ข้อจำกัดและข้อควรระวังในการเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์งบการเงินของกิจการ 1. ลักษณะของการวิเคราะห์งบการเงินของกิจการ ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินจะปรากฏอยู่ในงบดุลจะแสดงให้ทราบถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่กิจการควบคุมอยู่ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างทางการเงิน สภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ รวมถึงความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานจะปรากฏอยู่ในงบกำไรขาดทุน แสดงให้ทราบถึงความสามารถของกิจการในการทำกำไร ความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดกระแสเงินสดและเงินฝากธนาคารจากทรัพยากรที่มีอยู่และในการหาทรัพยากรเพิ่มเติมโดยมิต้องพึ่งพาการกู้ยืมหรือการระดมทุน ผู้ใช้งบการเงินของกิจการจะนำข้อมูลจากงบการเงินของกิจการต่าง ๆ ดังกล่าวไปวิเคราะห์และแปลความหมาย เพื่อให้ทราบข้อมูลที่ชัดเจนและครบถ้วนยิ่งขึ้น แล้วนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปใช้ในการประเมิน ความสามารถในการจัดการทรัพยากรของกิจการ สภาพคล่อง ความสามารถในการชำระหนี้ ความสามารถในการทำกำไรรวมถึงความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสดและเงินฝากธนาคารและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินฝากธนาคาร จังหวะเวลา และความแน่นอนของการก่อให้เกิดเงินสดและเงินฝากธนาคารและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินฝากธนาคาร สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลให้ผู้ใช้งบการเงินของกิจการได้ทราบถึงความสามารถของกิจการในการจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างและเงินรับฝาก การจ่ายดอกเบี้ย การจ่ายคืนเงินกู้ และการปันส่วนทุนให้กับเจ้าของหรือการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินของกิจการในการตัดสินใจดำเนินธุรกิจในฐานะฝ่ายบริหารของกิจการหรือในฐานะสมาชิกของกิจการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการ พิจารณาตัดสินใจลงทุนในกิจการต่อไป 2. ขั้นตอนในการวิเคราะห์งบการเงินของกิจการ ในการวิเคราะห์งบการเงินหรือรายงานบัญชีการเงินของกิจการนั้น ผู้วิเคราะห์จะนำตัวเลขที่ได้จากงบการเงินต่างๆ ที่นำมาวิเคราะห์ เพื่อนำมาคำนวณและหาผลลัพธ์ แล้วนำเสนอผลการวิเคราะห์พร้อมข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารของกิจการ ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจทางการเงินต่อไป ซึ่งขั้นตอนในการวิเคราะห์งบการเงินของกิจการ โดยทั่วไปมีดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการวิเคราะห์งบการเงินของกิจการ ของการวิเคราะห์งบการเงินว่าเพื่อประโยชน์ด้านใด เช่น […]

185 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด | รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด
DETAIL

(ภาษาไทย) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์งบการเงิน

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงินของกิจการจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ ต่อผู้ใช้งบการเงินของกิจการเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ การวิเคราะห์งบการเงินมีเรื่องสำคัญที่ควรพิจารณา ดังนี้ 1. ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงินของกิจการ 2.ความสำคัญของการวิเคราะห์งบการเงินของกิจการ 3.วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งบการเงินของกิจการ และ 4. ผู้ใช้ผลของการวิเคราะห์งบการเงินของกิจการ 1. ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงินของกิจการ การวิเคราะห์งบการเงิน หรือรายงานบัญชีการเงิน ( Financial Statement Analysis) ของกิจการ หมายถึง กระบวนการใช้หลักการและประสบการณ์ในการวิเคราะห์ รายงานในงบการเงินของกิจการแล้วนำมาคำนวณและแปลความหมายของข้อมูลในงบการเงินของกิจการของกิจการใดสหกรณ์หนึ่ง เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ชัดเจนและครบถ้วนของกิจการ นำผลการวิเคราะห์ที่ได้ไปใช้ประกอบการพิจารณาหาแนวทางการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งบการเงินของกิจการต่อไป จากความหมายของการวิเคราะห์งบการเงินของกิจการข้างต้น สามารถแบ่งการวิเคราะห์งบการเงินของกิจการออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. การประเมินเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน เพื่อให้ทราบข้อมูลที่ชัดเจนและครบถ้วนยิ่งขึ้นของกิจการ โดยการวิเคราะห์ และแปลความหมายของข้อมูลของงบการเงินของกิจการ และ 2.การนำผลวิเคราะห์ที่ได้ไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในเชิงเศรษฐกิจตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งบการเงินของกิจการต่อไป การวิเคราะห์งบการเงินของกิจการทั้งสองส่วนนี้จำเป็นต้องทำควบคู่กันไป ผลการวิเคราะห์ที่ได้จึงจะนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 2. ความสำคัญของการวิเคราะห์งบการเงินของกิจการ ข้อมูลทางบัญชีถือเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงินของกิจการในเชิงเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ข้อมูลทางบัญชีเหล่านี้ได้มาจากข้อมูลจากงบการเงินของกิจการต่าง ๆ ของกิจการ เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน เป็นต้น งบการเงินของกิจการเหล่านี้นักบัญชีจะเป็นผู้จัดทำขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา ซี่งจะแสดงให้เห็นถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ งบการเงินของกิจการนี้มักจะจัดทำขึ้นเป็นรายงานโดยสรุปและประกอบด้วยข้อมูลที่แสดงในรูปของตัวเลขจำนวนเงินเป็นส่วนใหญ่ […]

181 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด | รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด
DETAIL

(ภาษาไทย) การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการวางแผนกำไรของสหกรณ์

สวัสดีค่ะ ท่านที่สนใจ หัวข้อ  การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการวางแผนกำไรของสหกรณ์  กรุณา คลิ้ก ไปที่ link ไฟล ข้างล่างนี้นะคะ  แล้วท่านจะเข้าใจหลักการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของสหกรณ์มากขึ้นค่ะ lom การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการวางแผนกำไรของสหกรณ์   ขอให้สนุกกับการวิเคราะห์จุดตุ้มทุนของสหกรณ์นะคะ 194 total views, no views today

194 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด | รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด
DETAIL

(ภาษาไทย) โครงการ การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และบริการปี 2555 เพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัย ปี 2556-2559

โครงการ  การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และบริการปี 2555 เพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัย ปี 2556-2559  โครงการวิจัยด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี พ.ศ. 2555   ชื่อแผนงานวิจัย                                การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และบริการปี 2555 เพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัย ปี 2556-2559 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย               รองศาสตราจารย์ดลพร บุญพารอด                                                             สาขาวิชาวิทยาการจัดการ    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หัวหน้าโครงการย่อย 1 :                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หัวหน้าโครงการย่อยที่ 2 :               ดร.ธวิช สุดสาคร                                                                                                                                                      บริษัท […]

201 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด | รองศาสตราจารย์ ดลพร บุญพารอด
DETAIL
TOP