รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย

(ภาษาไทย) การเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ

254 total views, no views today

254 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย | รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
DETAIL

(ภาษาไทย) ประเภทของการวิจัยเชิงคุณภาพ

261 total views, 1 views today

261 total views, 1 views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย | รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
DETAIL

(ภาษาไทย) การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงคุณภาพ

191 total views, 1 views today

191 total views, 1 views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย | รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
DETAIL

(ภาษาไทย) การสร้างความสุขในการทำงาน

การสร้างความสุขในการทำงาน รศ.ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย/Mr.chaloemphong Misomnai Ph.D. การสร้างความสุขในการทำงานนั้นเชื่อกันว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารองค์การ เช่น หัวหน้าชั้นต้น ผู้บริหารระดับกลางและผู้บริหารระดับสูงขององค์การเป็นผู้ที่สามารถดลบันดาลให้เกิดขึ้นได้ อาจทำได้โดยการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน การสร้างความเป็นกันเองระหว่างผู้บริการกับผู้ปฏิบัติงานและระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง การจัดผังการทำงานที่เหมาะสมกับลักษณะงาน การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานให้เพียงพอและพร้อมที่จะใช้งาน การฝึกอบรมและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะอย่างเพียงพอที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นผลสำเร็จ เป็นต้น การดำเนินการของผู้บริหารองค์การดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้และทักษะในงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ เกิดความสะดวกสบายในการทำงาน มีความพึงพอใจในการทำงาน พอใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีความสุขเมื่องานที่ปฏิบัติสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ฯลฯ การดำเนินการของผู้บริหารดังกล่าวเป็นสิ่งที่สามารถสร้างความสุขในการทำงานให้พนักงานได้ อย่างไรก็ตามการทำงานให้มีความสุขนั้นนอกจากผู้บริหารจะเป็นผู้สร้างให้เกิดขึ้นได้แล้ว ผู้ปฏิบัติงานเองก็สามารถที่จะสร้างความสุขในการทำงานให้เกิดขึ้นได้ด้วยตนเองเช่นเดียวกัน เช่น การที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรื่นรมย์งาน สถานที่ทำงานและเพื่อนร่วมงาน มีอารมณ์สุขสันต์หรรษากับงานที่ทำ มีความรู้สึกเป็นสุขกับสิ่งที่ดีงาม มีความเพลิดเพลินสนุกสนานกับงานที่รับผิดชอบ เลื่อมใสศรัทธาในสิ่งตนเองกระทำ รับรู้ถึงความดีงามและคุณประโยชน์ของงานที่ทำ เป็นต้น ความหมายและความสำคัญของการสร้างความสุขในการทำงาน เมื่อกล่าวถึงความสุขในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน จะเป็นสิ่งที่เข้าใจตรงกันว่าหมายถึง “การรับรู้ของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อการทำงาน มีความรู้สึกพึงพอใจในการทำงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมถึงมีอารมณ์และความรู้สึกที่แสดงออกทั้งด้านบวกและด้านลบจากการใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทำงาน รู้สึกว่าการกระทำและตนเองมีคุณค่า รู้สึกสนุกสนานกับงานที่ทำ มีความมุ่งมั่น มานะพยายามที่จะทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย” จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การทำงานอย่างมีความสุขนั้นเป็นความรู้สึกของพนักงานที่สนุกสนานเมื่อได้ทำงาน มีความพึงพอใจในงานที่ทำ รักงาน รักหน้าที่การงาน รักอาชีพ รักองค์กร […]

253 total views, 1 views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย | รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
DETAIL

(ภาษาไทย) การจัดทำงบประมาณของประเทศไทย

194 total views, 1 views today

194 total views, 1 views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย | รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
DETAIL

(ภาษาไทย) กระบวนการงบประมาณและการบริหารงบประมาณ

228 total views, no views today

228 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย | รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
DETAIL
TOP