รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ

(ภาษาไทย) แผนชุมชน

แผนชุมชน           การวางแผน (planning) คือการตัดสินใจล่วงหน้า ในการกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและแนวทางในการปฏิบัติในอนาคต โดยจะต้องทำการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในอดีต และในปัจจุบัน และยังจะต้องทำการประเมินสภาวะแวดล้อมในอนาคต ทั้งภายในและภายนอกองค์การด้วย เพื่อให้สามารถกำหนดแนวปฏิบัตี่จะสามารถนำไปสู่ความสำเร็จที่กำหนดไว้ได้ [1] ความสำคัญของการวางแผน ช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นต่อองค์การ ช่วยให้องค์การมีเป้าหมายและแนวทางที่ชัดเจน ช่วยให้เกิดการประสานงานของฝ่ายต่างๆ ช่วยให้การควบคุมทำได้ง่ายและเห็นผล ประโยชน์ของแผน แผนมีประโยชน์มากมายหลายประการ โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้ 1) เป็นเครื่องชี้นำ/แนวทางการดำเนินงาน 2) เป็นสิ่งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายในช่วงเวลาหนึ่ง 3) เป็นเครื่องมือในการประสานงาน 4) เป็นเครื่องมือที่ช่วยเตรียมความพร้อม 5) ช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความมั่นใจ 6) เป็นเครื่องมือในการควบคุม 7) ช่วยให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ             แผนชุมชน เป็นกิจกรรมพัฒนาที่เกิดขึ้นจากคน ในชุมชนที่มีการรวมตัวกันจัดทำขึ้นมา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเอง ให้เป็นไปตามที่ต้องการและสามารถแก้ปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ร่วมกันได้             กระบวนการจัดทำแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม การประเมินศักยภาพของชุมชน การกำหนดวิสัยทัศน์ แนวทางและจุดมุ่งหมาย   ในการพัฒนาชุมชน การกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชน การกำหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมการพัฒนาชุมชน การเปิดเวทีประชาพิจารณ์แผนชุมชน             1. การประเมินศักยภาพของชุมชน […]

304 total views, 1 views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ | รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
DETAIL

(ภาษาไทย) การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

การมีส่วนร่วมของประชาชน ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนได้เข้าไปแลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็น หรือเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การร่วมประชุม/วางแผน การร่วมดำเนินการ การร่วมรับประโยชน์ และการร่วมติดตามตรวจสอบดำเนินงาน หรือดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับรัฐ ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน ความสำคัญต่อประชาชน ช่วยให้ประชาชนได้เรียนรู้  ถึงการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ ว่ามีวิธีการอย่างไร ขั้นตอนใดบ้าง และเหตุผลของการดำเนินการดังกล่าว ช่วยให้ประชาชนได้รับการพัฒนา  เมื่อได้เรียนรู้และร่วมดำเนินการก็ทำให้เกิดทักษะ ซึ่งเท่ากับช่วยพัฒนาประชาชนไปด้วย ให้ความสำคัญกับคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา  ประชาชนคือเป้าหมายหรือศูนย์กลางของการพัฒนา หรือกลุ่มเป้าหมายของการดำเนินโครงการกิจกรรมต่างๆ ของรัฐ ดังนั้น เมื่อประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ ได้ร่วมปฏิบัติจนเกิดทักษะ นั่นคือการให้ความำคัญกับประชาชนซึ่งเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ทางสังคม การมีส่วนร่วมจากหลายฝ่ายทั้งภาคราชการและประชาชน ทำให้เกิดการสร้างสรรค์ การดำเนินการต่างๆ มีโอกาสประสบความสำเร็จได้ดีมากขึ้น ผลดีก็จะเกิดแก่ประชาชน ชุมชน และสังคมนั่นเอง ความสำคัญต่อการบริหารงานภาครัฐ  ช่วยให้งานสำเร็จมากและเสียค่าใช้จ่ายน้อย จากที่ได้กล่าวมาแล้ว เมื่อประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะต่างๆ เช่น ร่วมแรงดำเนินกิจกรรม หรือร่วมสมทบปัจจัย ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการ    ก็จะช่วยให้งานสำเร็จได้มากขึ้น ในขณะเดียวกันภาครัฐก็เสียค่าใช้จ่ายน้อยลงด้วย เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความใกล้ชิดกับประชาชน จากการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะต่างๆ ทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีโอกาสได้ร่วมงาน หรือทำงานใกล้ชิดปรชาชนมากขึ้น […]

283 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ | รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
DETAIL

(ภาษาไทย) ชนบทไทย

ชนบทไทย  ความหมายของชนบท คำว่า “ชนบท” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542  ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง บ้านนอก เขตแดนที่พ้นจากเมืองหลวงออกไป                ชนบท หมายถึง ส่วนที่อยู่นอกเขตเมืองหรือเขตเทศบาล เป็นเขตแดนที่พ้นจากเมืองหลวง ออกไป มีประชากรที่เลี้ยงชีพด้วยการเกษตรกรรมเป็นสำคัญ มีระเบียบสังคมที่สอดคล้องกับลักษณะชุมชนแบบหมู่บ้าน ตั้งบ้านเรือนเป็นกลุ่มก้อน หรือกระจัดกระจายตามลักษณะภูมิประเทศหรือตามประเพณีนิยม มีความหนาแน่นของประชากรน้อยกว่าในเมือง (http://th.wikipedia.org/wiki เข้าถึงเมื่อ 28 กันยายน 2556) ชนบท หมายถึง บริเวณหรือพื้นที่ที่อยู่นอกเขตสุขาภิบาลหรือเขตเทศบาล (ส่วนวิจัยและพัฒนา สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2538) ชนบท (rural) หมายถึง เขตที่ตั้งอยู่นอกตัวเมือง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามสภาพพื้นที่ตั้งกับประชาชนที่อยู่ในชนบทนั้น    ชนบทแต่ละแห่งย่อมมีความแตกต่างกันไปทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง และความเป็นอยู่ของชาวชนบท สังคมมีขนาดเล็กและล้าหลัง มีลักษณะดังนี้ เป็นชุมชน (Gemeinsoaft), สังคมชาวบ้าน (Folk), สังคมประเพณี (Traditional), สังคมชนบท (Rural), สังคมเกษตร (Agricultural), […]

1,361 total views, 2 views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ | รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
DETAIL

(ภาษาไทย) ชนบทไทย

                         ชนบทไทย  ความหมายของชนบท คำว่า “ชนบท” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542  ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง บ้านนอก เขตแดนที่พ้นจากเมืองหลวงออกไป ชนบท หมายถึง ส่วนที่อยู่นอกเขตเมืองหรือเขตเทศบาล เป็นเขตแดนที่พ้นจากเมืองหลวง ออกไป มีประชากรที่เลี้ยงชีพด้วยการเกษตรกรรมเป็นสำคัญ มีระเบียบสังคมที่สอดคล้องกับลักษณะชุมชนแบบหมู่บ้าน ตั้งบ้านเรือนเป็นกลุ่มก้อน หรือกระจัดกระจายตามลักษณะภูมิประเทศหรือตามประเพณีนิยม มีความหนาแน่นของประชากรน้อยกว่าในเมือง (http://th.wikipedia.org/wiki เข้าถึงเมื่อ 28 กันยายน 2556) ชนบท หมายถึง บริเวณหรือพื้นที่ที่อยู่นอกเขตสุขาภิบาลหรือเขตเทศบาล (ส่วนวิจัยและพัฒนา สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2538) ชนบท (rural) หมายถึง เขตที่ตั้งอยู่นอกตัวเมือง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามสภาพพื้นที่ตั้งกับประชาชนที่อยู่ในชนบทนั้น    ชนบทแต่ละแห่งย่อมมีความแตกต่างกันไปทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง และความเป็นอยู่ของชาวชนบท สังคมมีขนาดเล็กและล้าหลัง มีลักษณะดังนี้ เป็นชุมชน (Gemeinsoaft), สังคมชาวบ้าน (Folk), สังคมประเพณี (Traditional), สังคมชนบท (Rural), สังคมเกษตร (Agricultural), […]

696 total views, 3 views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ | รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
DETAIL

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibility (CSR) หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ซึ่งคือการดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งเเวดล้อมทั้งในระดับไกลและใกล้ อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (http://www.csrcom.com/csr.php เข้าถึงเมื่อ 14 มีนาคม 2559) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) จึงหมายถึงการดำเนินการต่างๆ ภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงการดำเนินการ หรือกิจกรรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งปัจจุบันองค์กรต่างๆ ทั้งองค์กรภาครัฐ และองค์กรธุรกิจเอกชน รวมถึงสถาบันการเงิน และสถาบันการศึกษาต่างได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดประชุมผู้แทนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องนี้ ซึ่งผู้แทนจากแต่ละสถาบันก็ได้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย บางสถาบันการศึกษาถึงกับเสนอว่าสถาบันการศึกษาควรรับผิดชอบต่อบัณฑิตที่ผลิตออกไปป้อนสังคม โดยมีการติดตามการทำงานของบัณฑิต กรณีที่นายจ้างของบัณฑิตมีข้อคิดเห็นว่าบัณฑิตยังบกพร่องในเรื่องใด สถาบันการศึกษาควรนำบัณฑิตนั้นกลับมาเสริมเพิ่มเติมส่วนที่ขาดให้สมบูรณ์ขึ้น ในประเทศมาเลเซียก็ได้มีการดำเนินการในเรื่องนี้กันอย่างอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะธนาคารต่างๆ ได้มีการดำเนินกิจกรรม CSR อย่างหลากหลาย ดังปรากฏผลงานวิจัยของ Mohamad Yazis Ali Basah, Safwan Hamdy, Mazlynda Md Yusuf, […]

237 total views, 1 views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ | รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
DETAIL

ผลิตภาพของงานในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานป่วย

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 220 total views, 1 views today

220 total views, 1 views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ | รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
DETAIL
TOP