รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ

(ภาษาไทย) แผนชุมชน

303 total views, no views today

303 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ | รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
DETAIL

(ภาษาไทย) การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

283 total views, no views today

283 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ | รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
DETAIL

(ภาษาไทย) ชนบทไทย

1,361 total views, 2 views today

1,361 total views, 2 views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ | รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
DETAIL

(ภาษาไทย) ชนบทไทย

696 total views, 3 views today

696 total views, 3 views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ | รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
DETAIL

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibility (CSR) หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ซึ่งคือการดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งเเวดล้อมทั้งในระดับไกลและใกล้ อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (http://www.csrcom.com/csr.php เข้าถึงเมื่อ 14 มีนาคม 2559) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) จึงหมายถึงการดำเนินการต่างๆ ภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงการดำเนินการ หรือกิจกรรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งปัจจุบันองค์กรต่างๆ ทั้งองค์กรภาครัฐ และองค์กรธุรกิจเอกชน รวมถึงสถาบันการเงิน และสถาบันการศึกษาต่างได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดประชุมผู้แทนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องนี้ บางสถาบันการศึกษาถึงกับเสนอว่าสถาบันการศึกษาควรรับผิดชอบต่อบัณฑิตที่ผลิตออกไปป้อนสังคม โดยมีการติดตามการทำงานของบัณฑิต กรณีที่นายจ้างของบัณฑิตมีข้อคิดเห็นว่าบัณฑิตยังบกพร่องในเรื่องใด สถาบันการศึกษาควรนำบัณฑิตนั้นกลับมาเสริมเพิ่มเติมส่วนที่ขาดให้สมบูรณ์ขึ้น ในประเทศมาเลเซียก็ได้มีการดำเนินการในเรื่องนี้กันอย่างอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะธนาคารต่างๆ ได้มีการดำเนินกิจกรรม CSR อย่างหลากหลาย ดังปรากฏผลงานวิจัยของ Mohamad Yazis Ali Basah, Safwan Hamdy, Mazlynda Md Yusuf, Khairil […]

237 total views, 1 views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ | รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
DETAIL

ผลิตภาพของงานในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานป่วย

ผลิตภาพของงานในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานป่วย   บุคคลทั่วไปเมื่อเกิดการเจ็บป่วยขึ้นกรณีที่ป่วยมากแพทย์ก็จะสั่งให้หยุดงานเป็นจำนวนวันตามขนาดของ อาการป่วย หากป่วยไม่มากนักแม้แพทย์จะพิจารณาว่าไม่จำเป็นต้องหยุดงาน คนป่วยเหล่านั้นก็มักจะหยุดงาน ลาป่วย หรือลาพักผ่อนเพื่อที่จะได้พักผ่อนอยู่กับบ้านจนกว่าจะหายดี หรือบรรเทาความเจ็บป่วยลงแล้วจึงกลับไปทำงาน แต่มีบางกรณีที่คนป่วยบางรายยังคงมาปฏิบัติงานตามปกติโดยอาจมีเหตุผลความจำเป็นที่แตกต่างกันออกไปบ้างได้แก่ ปัจจัยความสัมพันธ์กับงาน ความต้องการงาน ความปลอดภัยในงาน ความสามารถในการทดแทนได้ และความกดดันเรื่องเวลา ซึ่งการมาทำงานของคนป่วยเหล่านั้นมีอิทธิพลต่อผลิตภาพของงาน นั่นคือการมาทำงานของคนป่วยส่งผลกระทบต่อผลผลิต หรือประสิทธิภาพของงานนั่นเอง โดยเฉพาะงานวิชาการในมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งเรื่องนี้มีปรากฏในผลงานวิจัยของ Siti Moan, Mumtaz AhmadMohamad Naqiuddin Md Mansor และ Rohana Mat Som[1] ซึ่งได้ดำเนินการวิจัยเรื่อง คนป่วยแต่มาทำงานมีอิทธิพลต่อผลิตภาพงานวิชาการในมหาวิทยาลัยของรัฐ (Present but Sick at Workplace Influence Work Productivity of Academics in Public Universities) สรุปได้ดังนี้ ภูมิหลัง/ความเป็นมา           คนป่วยแต่มาทำงาน จะถูกมองว่าเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งของคนที่ชอบมาทำงาน ซึ่งมักจะปรากฏให้เห็นได้บ่อยๆ ในองค์การทั่วไป รวมทั้งในสถาบันการศึกษาชั้นสูง ซึ่งคนเหล่านี้ถึงแม้จะมาปรากฏตัวในที่ทำงานแต่ก็จะไม่แตกต่างจากการขาดงานนั่นเอง […]

220 total views, 1 views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ | รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
DETAIL
TOP