รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI)

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือที่เรียกว่า Artificial Intelligence (AI) เป็นการสร้างความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต อยู่ในความสนใจของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิศวกรรม ปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์จะมีแนวคิดในรูปที่เน้นเหตุผลเป็นหลัก เป็นความพยายามใหม่อันน่าตื่นเต้นที่จะทำให้คอมพิวเตอร์คิดได้โดยมีเครื่องจักรที่มีสติปัญญาอย่างครบถ้วนและแท้จริงเหมือนความคิดมนุษย์ และสามารถกระทำในสิ่งที่มนุษย์ทำได้ดีกว่าในขณะนั้น เช่น        – การทำให้สามารถสื่อสารได้ด้วยภาษาที่มนุษย์ใช้ในภาษาต่างๆ แปลงข้อความเป็นภาษา ซึ่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ได้มีการพัฒนาผู้ประกาศข่าวปัญญาประดิษฐ์คนแรกของโลกที่สามารถพูดได้หลายภาษา เป็นต้น          – การพัฒนาให้มีประสาทรับสัมผัสคล้ายมนุษย์ ด้วยการให้คอมพิวเตอร์รับภาพได้โดยอุปกรณ์รับสัมผัส แล้วนำภาพไป ประมวลผล หรือทำให้เคลื่อนไหวได้คล้ายมนุษย์ เช่น หุ่นยนต์ช่วยงานต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการผลิตสินค้าในโรงงาน หรือการสำรวจพื้นที่ที่ยากลำบากที่คนยากต่อการทำได้ เป็นต้น      – การออกแบบทำให้เรียนรู้ได้ โดยสามารถตรวจจับรูปแบบการเกิดของเหตุการณ์ใด ๆ แล้วปรับตัวสู่สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ เช่น การตรวจแผ่นดินไหว เป็นต้น      กล่าวโดยสรุป ปัญญาประดิษฐ์จะมีการพัฒนาระบบให้มี 4 ลักษณะ คือ ระบบ ที่คิดเหมือนมนุษย์ (Systems that think like humans) ระบบที่กระทำเหมือนมนุษย์ […]

316 total views, 1 views today

DETAIL

การให้บริการสาธารณะแบบเปิดและการเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงาน (Open and Connected Services)

การให้บริการสาธารณะแบบเปิดและการเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงาน (Open and Connected Services)        ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีของความทันสมัยที่เข้าหาประชาชน ทำให้ประชาชนมีวิถีชีวิตที่อยู่กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น ดูแผนที่ Google Maps ตอบ Line เพื่อน โพลต์ข้อความผ่าน Facebook ค้นหาข้อมูลผ่าน Google เข้าถึงบริการแอปพลิเคชันที่ตนต้องการ โทรศัพท์คุยงานกับเพื่อนร่วมงาน เปิดดู Clip VDO ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เป็นต้น โดยทั้งหมดแทบทำในเวลาที่ใกล้เคียงกัน ในอนาคตต่อไปจะเกิดการใช้ระบบอัจฉริยะ (Smart Everything) จะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากนี้ไปจะเป็นยุคของการใช้เทคโนโลยีและแอปพลิเคชันอัจฉริยะต่างๆ ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และด้านอื่นๆ มากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ระดับประชาชน เช่น การใช้ชีวิตประจำวันในบ้าน การเดินทาง การดูแลสุขภาพ การใช้พลังงาน เป็นต้น ไปจนถึงระดับอุตสาหกรรม เช่น การเกษตร การผลิตสินค้าในโรงงาน หรือแม้กระทั่งเรื่องการเฝ้าระวังภัยพิบัติ การดูแลสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ อีกมากมายในอนาคต ซึ่งจึงทำให้การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนจะใช้วิธีการตั้งรับไม่ได้อีกต่อไปแล้วที่แต่ละหน่วยงานภาครัฐต่างคนต่างดำเนินงานแบบเดิม แต่บริการสธารณะจะต้องทำให้เป็นระบบเปิดและระบบที่เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหรือที่เรียกว่า Open and […]

225 total views, 1 views today

DETAIL

การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านระบบออนไลน์ (e-Participation)

การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านระบบออนไลน์ (e-Participation)        การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านระบบออนไลน์ หรือที่เรียกว่า E-participation โดยองค์การสหประชาติได้นิยามความหมายของคำว่า E-participation ไว้ว่าหมายถึง “กระบวนการของการให้พลเมืองของประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย การตัดสินใจ การออกแบบและการส่งต่อบริการสาธารณะ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของประชาชน (United Nations, 2018, p. 112) โดยองค์การสหประชาชาติได้พัฒนา E-Participation Index (EPI) ขึ้นมา ประกอบไปด้วย 3 ตัวบ่งชี้ คือ (1) e-information ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ (2) e-consultation ซึ่งเกี่ยวข้องกับการมีระบบการให้คำปรึกษาออนไลน์ และ (3) e-decision-making ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปิดให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบบริการสาธารณะ (United Nations, 2018, p. 112) และจากรายงานผลการสำรวจขององค์การสหประชาชาติในรายงานเรื่อง “UN E-Government Survey 2018” ในปี ค.ศ.2018 พบว่า 10 ประเทศของโลกที่ได้ผลการประเมินที่มี e-Participation Index อยู่ในระดับสูง […]

237 total views, no views today

DETAIL

การมีส่วนร่วมในการบริการสาธารณะบนฐานของแนวคิดธรรมาภิบาล

การมีส่วนร่วมในการบริการสาธารณะบนฐานของแนวคิดธรรมาภิบาล        กล่าวได้ว่าหลักธรรมาภิบาล (good governance) ยังคงเป็นทิศทางและแนวโน้มของการบริหารภาครัฐและการบริการสาธารณะต่อไป โดยกล่าวได้ว่า ธรรมาภิบาล ก็ยังถือว่าเป็นหลักการพื้นฐานที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการบริหารภาครัฐในทุกด้านในปัจจุบันและอนาคต ธรรมาภิบาลเป็นหลักการของการปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแลกิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม ซึ่งแนวคิดนี้ได้ถูกนำเสนอโดยองค์การสหประชาชาติ โดยหน่วยงาน ESCAP (The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สหประชาชาติจัดตั้งขึ้นมาเพื่อการพัฒนาในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค ได้ให้ความหมายของคำว่าหลักธรรมาภิบาล (Governance or Good Governance) ว่าหมายถึงกระบวนการของตัดสินใจและกระบวนของการนำผลการตัดสินใจไปสู่การปฏิบัติ โดยที่ให้ความสำคัญต่อการนำฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการเข้ามาร่วมในการตัดสินใจและการนำผลการตัดสินใจไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปเป้าหมายที่ตัดสินใจไว้ ซึ่ง ESCAP มองว่าหลักธรรมาภิบาล มีองค์ประกอบที่ประกอบด้วย 8 หลักการคือ หลักการมีส่วนร่วม (participatory) หลักนิติธรรม (rule of law) หลักความโปร่งใส (transparency) หลักการตอบสนอง (responsiveness) […]

249 total views, 1 views today

DETAIL

เทคโนโลยีดิจิทัลกับแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การ

เทคโนโลยีดิจิทัลกับแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การ          ในการที่องค์การใดองค์การหนึ่งจะนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนำมาใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การนั้น จำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มต้นจากความต้องการและความคาดหวังจากมุมมองของลูกค้าหรือผู้รับบริการเพื่อมุ่งสร้างคุณค่าใหม่ที่เป็นเลิศ (best value proposition) ให้แก่ผู้รับบริการโดยเฉพาะการสร้างนวัตกรรมการให้บริการให้เกิดขึ้น ซึ่งองค์การจะต้องนำความต้องการและความคาดหวังจากมุมมองของลูกค้าหรือผู้รับบริการมาออกแบบการคิด (design thinking) ด้วยการเอาใจใส่ (empathize) ในความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการด้วยการเรียนรู้และประเมินผลอยู่เสมอ และนำมาระบุหัวข้อที่จะทำการเปลี่ยนแปลง(define) จากนั้นก็มาวางแนวคิดของการเปลี่ยนแปลง (idea changing concept) และนำมาทำเป็นต้นแบบนวัตกรรมที่อยู่บนฐานของเทคโนโลยีดิจิทัล (prototype) และเริ่มนำต้นแบบไปทดลองใช้ (test) ซึ่งกระบวนการของการออกแบบการคิดหรือที่เรียกว่า design thinking นั้น จำเป็นจะต้องออกแบบโครงสร้างการทำงานให้มีความคล่องตัวสูง (agile organization) ที่เน้นการคิดเร็ว ทำเร็ว และประเมินผลเรียนรู้เร็ว เพื่อปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการและความคาดหวังจากมุมมองของลูกค้าหรือผู้รับบริการอยู่เสมอ ทั้งนี้องค์การจะต้องสร้างวัฒนธรรมองค์การแบบดิจิทัล (organizational digital culture) ให้เกิดขึ้น โดยจะต้องระบุปัจจัยสำคัญที่จะนำไปใช้ในการขับเคลื่อนดิจิทัล (identify digital drivers) และกำหนดตัวผู้นำที่จะทำหน้าที่ขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ (leverage digital ambassadors) มีการสื่อสารกับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง (communicate via influencers) และมุ่งไปเปลี่ยนแปลงที่ธุรกิจหลักหรือพันธกิจหลักขององค์การ 847 total views, […]

847 total views, 6 views today

DETAIL

ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัลต่อภาครัฐ

เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัลมีความสำคัญต่อการบริหารภาครัฐในหลายประการ ได้แก่ ช่วยสนับสนุนหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) กล่าวได้ว่าทิศทางของการบริหารจัดการภาครัฐในปัจจุบันและอนาคตได้รับอิทธิพลจากพาราไดม์ที่เรียกว่าการกำกับดูแล (Governance) ซึ่งนักวิชาการที่สำคัญอย่างเช่น นิโคลัส เฮนรี่ (Nicholas Henry) ที่เห็นว่าการบริหารการปกครองที่ดีเป็นพาราไดม์ปัจจุบันของรัฐประศาสนศาสตร์ นอกจากนี้แล้วแนวคิดเรื่องการบริหารการปกครองที่ดี ก็ได้รับการยอมรับจากองค์กรสากลที่สำคัญต่างๆ เช่น ธนาคารโลก (World Bank) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund) องค์การสหประชาชาติ (United nation) เป็นต้น ซึ่งแนวคิดนี้ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการของภาครัฐในประเทศต่างๆ ที่จะต้องให้มีความโปร่งใสของข้อมูลและสารสนเทศ และดัชนีเรื่องข้อมูลและสารสนเทศก็ได้ถูกนำไปใช้เป็นตัวชี้วัดในการจัดอันดับของประเทศในด้านต่างๆ อีกด้วย เช่น การจัดอันดับของประเทศเรื่องการเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ขององค์การสหประชาชาติ โดยได้มีการนำเรื่องข้อมูลและสารสนเทศมาจัดทำเป็นตัวชี้วัดหลายตัว เช่นE-Government Development Index (EGDI), Telecommunication Infrastructure Index(TII), Online Service Index (OSI), E-Participation Index (EPI) เป็นต้น* หรือการที่องค์การความโปร่งใสสากล (Transparency International) ก็ได้มีการนำไปใช้ในการประเมินการรับรู้ต่อการทุจริตคอรัปชั่นของประเทศต่างๆ […]

913 total views, 4 views today

DETAIL

ปัจจัยความสำเร็จของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลมาใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐ

สำหรับการมองปัจจัยความสำเร็จของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การนั้น  Nicholas D. Evans ผู้แต่งหนังสือเรื่อง Mastering Digital Business แลได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งผู้นำ 100 คนแรกของโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นผู้ก่อตั้งหน่วยงานที่เรียกว่า Innovators360 โดยเป็นหน่วยงานที่เน้นการจัดการนวัตกรรม การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเปลี่ยนแปลงองค์การ และเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีมในระดับโลก ได้เห็นว่าการบริหารการเปลี่ยนแปลงแบบดิจิทัลให้ประสบผลสำเร็จจะต้องให้ความสำคัญต่อองค์ประกอบหลักที่สำคัญ 4 ประการ คือ การมีกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ด้านดิจิทัลที่ชัดเจน  การปรับให้เป็นคนดิจิทัล (digital worker) และสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงกระบวนการและการบริหารจัดการให้เป็นดิจิทัล และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงองค์การอย่างเต็มที่ 400 total views, 1 views today

400 total views, 1 views today

DETAIL
TOP