รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์

ธรรมาภิบาลในมุมมองของหลักพระพุทธศาสนา

ธรรมาภิบาลในมุมมองของหลักพระพุทธศาสนา ถ้าพิจารณาถึงหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) แล้ว กล่าวได้ว่าถือได้ว่าเป็นหลักการที่สำคัญของการปกครองและการบริหารภาครัฐมานานแล้ว ที่ถูกใช้เป็นแนวทางในการจัดระเบียบ เพื่อให้สังคมของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนของทั้งประเทศ ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และตั้งอยู่ในความถูกต้องเป็นธรรม ซึ่งคำว่าธรรมาภิบาล มาจาก คำว่า “ธรรม” และ “อภิบาล” โดย ธรรม คือ คุณความดี ความถูกต้อง ดังนั้นการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่บนฐานแห่งธรรม ก็คือ การปฏิบัติอยู่บนฐานของคุณความดี และความถูกต้องนั่นเอง ส่วนอภิบาล คือ การบํารุงรักษา การปกครอง ซึ่งถ้ามองจากรากฐานของศัพท์แล้ว สรุปได้ว่าคำว่า “หลักธรรมาภิบาล” ก็คือ การปกครองที่อยู่บนฐานของคุณความดี และความถูกต้องนั่นเอง ซึ่งถ้าเป็นการบริหารภาครัฐ ธรรมาภิบาล ก็คือ การปกครองและการบริหารที่อยู่บนฐานของคุณความดี และความถูกต้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน นั่นเอง และเมื่อปฏิบัติบนฐานแห่งธรรมแล้ว ผลที่เกิดขึ้นคือ ธรรมย่อมอภิบาลหรือบำรุงรักษาคุ้มครองสิ่งทั้งปวง นั่นหมายถึงความสงบสุข ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความร่มเย็น และประโยชน์สุขย่อมเกิดขึ้นแก่ประชาชน ดังเช่นคำตรัสขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ตรัสไว้ว่า “ ธมฺโม หเว รกฺขติ […]

232 total views, no views today

DETAIL
TOP