รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์

ผลการสำรวจขององค์การสหประชาชาติ ปี ค.ศ.2018 จาก E–Government Development Index (EGDI)

         จากการสำรวจขององค์การสหประชาชาติปีล่าสุด คือ ปี ค.ศ.2018 โดยพิจารณาจาก E–Government Development Index (EGDI)  โดยเกณฑ์มาตรฐานที่องค์การสหประชาชาตินำมาในการประเมินการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ (United Nations, 2018 : p. xx)  คือปัจจัยด้านการพัฒนาของโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ (Telecommunication Infrastructure Index หรือ TII) ปัจจัยด้านการพัฒนาด้านทุนมนุษย์ของประเทศ (Human Capital Index หรือ HCI)  และปัจจัยด้านการให้บริการออนไลน์ของภาครัฐ (Online Service Index หรือ OSI) ซึ่งผลการประเมินค่า EGDI พบว่า 10 ลำดับแรกของประเทศที่มีระดับการเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามลำดับ ดังนี้ (1) ประเทศเดนมาร์ก ได้คะแนน 0.9150 (2) ประเทศออสเตรเลีย ได้คะแนน 0.9053 (3) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ […]

303 total views, no views today

DETAIL

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลมาใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐของประเทศไทย

      ถ้าจะกล่าวถึงการนำการนำเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลมาใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐของประเทศไทยแล้ว กล่าวได้ว่าประเทศไทยได้กำหนดภูมิทัศน์ดิจิทัล หรือทิศทางการพัฒนาและเป้าหมายออกเป็น 4 ระยะ ในรูปแผนแม่บทการเปลี่ยนแปลง (Transformation Plan) เพื่อไปสู่วิสัยทัศน์การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) ที่ประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ระยะที่ 1 Digital Foundation (ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน) การบริหารจัดการของรัฐจะถูกปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นระบบ มีการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษมากขึ้น เกิดการใช้ทรัพยากรดิจิทัลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เริ่มบูรณาการข้อมูลและทรัพยากรร่วมกัน นำไปสู่การเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (connected government) และการมีชุดข้อมูลและระบบบริการพื้นฐานภาครัฐ (government service platform) ที่มีมาตรฐาน สามารถเข้าถึง แลกเปลี่ยน เชื่อมโยง และใช้งานร่วมกันได้        ระยะที่ 2 Digital Thailand I: Full Inclusion (ระยะเวลา 5 […]

309 total views, no views today

DETAIL

กระบวนการของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลมาเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐ

         Pedro Robledo ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Business Process Management & Digital Transformation) เห็นว่ากระบวนการหรือวงจรของการเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลมาเปลี่ยนแปลงองค์การไปสู่การเป็นองค์การดิจิทัลนั้น จะประกอบไปด้วย 3 ระยะ คือ ระยะของการนิยามและการออกแบบดิจิทัล (definition) ระยะการนำดิจิทัลไปปฏิบัติ (implementation) และระยะการประเมินผลการนำดิจิทัลไปใช้ (evaluation) โดยมี 5 ขั้นตอนที่สำคัญ คือ (1) ขั้นการกำหนดยุทธศาสตร์การนำนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้ (strategic digital innovation) (2) ขั้นการออกแบบกระบวนงานหลักให้เป็นแบบดิจิทัล (key processes modeling) โดยในสองขั้นตอนแรกจะเกี่ยวข้องการกำหนดจุดยืนใหม่ขององค์การในการที่จะเป็นองค์การดิจิทัลซึ่ง Robledo เห็นว่าเป็นระยะของการนิยามขององค์การตนเองให้ชัดเจน โดยจะต้องมองภาพของรูปแบบธุรกิจ องค์การ และกระบวนการแบบองค์รวมแบบดิจิทัล (3) ขั้นการนำกระบวนการแบบดิจิทัลไปปฏิบัติ (key processes implementation) โดยในขั้นตอนนี้จะต้องทำให้องค์การ ข้อมูลและสารสนเทศ กระบวนการ และหัวข้อที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่บนฐานของการบริหารจัดการและการทำงานแบบดิจิทัล (4) ขั้นการเรียนรู้และวิเคราะห์ผลของการนำไปปฏิบัติ (learning & advanced […]

281 total views, no views today

DETAIL

เทคโนโลยีดิจิทัลกับแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การ

ในการที่องค์การใดองค์การหนึ่งจะนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนำมาใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การนั้น จำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มต้นจากความต้องการและความคาดหวังจากมุมมองของลูกค้าหรือผู้รับบริการเพื่อมุ่งสร้างคุณค่าใหม่ที่เป็นเลิศ (best value proposition) ให้แก่ผู้รับบริการโดยเฉพาะการสร้างนวัตกรรมการให้บริการให้เกิดขึ้น ซึ่งองค์การจะต้องนำความต้องการและความคาดหวังจากมุมมองของลูกค้าหรือผู้รับบริการมาออกแบบการคิด (design thinking) ด้วยการเอาใจใส่ (empathize) ในความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการด้วยการเรียนรู้และประเมินผลอยู่เสมอ และนำมาระบุหัวข้อที่จะทำการเปลี่ยนแปลง(define) จากนั้นก็มาวางแนวคิดของการเปลี่ยนแปลง (ideate หรือ changing concept) และนำมาทำเป็นต้นแบบนวัตกรรมที่อยู่บนฐานของเทคโนโลยีดิจิทัล (prototype) และเริ่มนำต้นแบบไปทดลองใช้ (test) ซึ่งกระบวนการของการออกแบบการคิดหรือที่เรียกว่า design thinking นั้น จำเป็นจะต้องออกแบบโครงสร้างการทำงานให้มีความคล่องตัวสูง (agile organization) ที่เน้นการคิดเร็ว ทำเร็ว และประเมินผลเรียนรู้เร็ว เพื่อปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการและความคาดหวังจากมุมมองของลูกค้าหรือผู้รับบริการอยู่เสมอ ทั้งนี้องค์การจะต้องสร้างวัฒนธรรมองค์การแบบดิจิทัล (organizational digital culture) ให้เกิดขึ้น โดยจะต้องระบุปัจจัยสำคัญที่จะนำไปใช้ในการขับเคลื่อนดิจิทัล (identify digital drivers) และกำหนดตัวผู้นำที่จะทำหน้าที่ขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ (leverage digital ambassadors) มีการสื่อสารกับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง (communicate via influencers) และมุ่งไปเปลี่ยนแปลงที่ธุรกิจหลักหรือพันธกิจหลักขององค์การโดยตรง (involve business natives) […]

298 total views, no views today

DETAIL

เงื่อนไขความสำเร็จของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

เงื่อนไขความสำเร็จของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามแนวคิดของ Irvin and Stansbury เออร์วิน และสแตนบูรี่ (Irvin and Stansbury) ที่เห็นว่าเงื่อนไขการเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานภาครัฐ มีเงื่อนไขอยู่ 2 ประการที่สำคัญ คือ ประการแรก เงื่อนไขของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และประการที่สอง เงื่อนไขที่ไม่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน          ประการแรก  เงื่อนไขของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ให้พิจารณาจากเครื่องชี้วัดค่าใช้จ่ายต่ำ และเครื่องชี้วัดผลประโยชน์สูง ดังนี้           เครื่องชี้วัดค่าใช้จ่ายต่ำ             – ประชาชนพร้อมที่จะอาสาร่วมกับโครงการที่มีผลประโยชน์ต่อชุมชนทั้งหมด             – ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นคนสำคัญไม่อยู่ห่างไกลกันตามสภาพภูมิศาสตร์ ผู้มีส่วนร่วมสามารถเข้าประชุมได้ง่าย             – ประชาชนมีรายได้เพียงพอที่จะเข้าประชุมโดยไม่มีผลเสียต่อความสามารถในการให้สิ่งต่าง ๆ แก่ครอบครัวของตน             – ชุมชนมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ฉะนั้นกลุ่มก็ต้องการตัวแทนที่ น้อยลง กลุ่มที่เล็กลงช่วยให้การตัดสินใจทำได้เร็วขึ้น             – เรื่องที่พิจารณาไม่ต้องการตัวแทนที่จะรอบรู้อย่างรวดเร็วในเรื่องสารสนเทศด้านเทคนิคที่ซับซ้อน             เครื่องชี้วัดผลประโยชน์สูง             – ประเด็นถูกกีดขวางและการเข้าร่วมของประชาชนเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อทำลายสิ่งกีดขวาง             – […]

270 total views, no views today

DETAIL

แนวคิดชุมชนนิยม (Communitarianism)

แนวคิดชุมชนนิยม  (Communitarianism)      เป็นแนวคิดที่มีรากฐานมาจากปรัชญาหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยอมรับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีของมนุษย์และการคงอยู่ร่วมกันในสังคม ที่เน้นให้ความสำคัญต่อการสร้างศีลธรรมและคุณธรรม (civic virtue)  หรือความเป็นพลเมืองที่ดี (good  citizenship)  การรู้จักเคารพสิทธิของตนเองและบุคคลอื่น  การเรียนรู้ที่จะดูแลปกครองตนเองและการดูแลบุคคลอื่นบนพื้นฐานของความเป็นส่วนรวม (collectivism)  ที่ต้องการให้มีการรวมกลุ่มเป็นหมู่คณะและใช้พลังในเชิงสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม   โดยแนวความคิดนี้ต้องการลดบทบาทของระบบราชการที่มีลักษณะของการชี้นำและผูกขาดการให้บริการสาธารณะ  มาเน้นให้ความสำคัญต่อการเพิ่มอำนาจ (empowerment) ของประชาชนให้เข้ามารวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือชุมชน ประสานงาน ช่วยเหลือเกื้อกูลและร่วมมือกันอย่างอิสระและไม่เป็นทางการ เพื่อเรียนรู้และดูแลรับผิดชอบตนเอง รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมโดยรวม  ซึ่งการรวมตัวกันของประชาชนอย่างสมัครใจ (volunteerism) ดังกล่าวนี้ ได้ส่งผลให้เกิดองค์การประเภทอาสาสมัครที่ไม่มุ่งหวังกำไร(non-profit  organization) หรือ องค์กรประชาสังคม (civil  society organization) อันเป็นเสมือน  ” ภาคที่สาม ” (third  sector) ที่ไม่ใช่ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน เช่น กลุ่มชมรม สมาคม มูลนิธิ สถาบัน และประชาคม  อันจะช่วยสนับสนุนและเป็นกลไกเชื่อมโยงระหว่างรัฐและประชาชน 228 total views, no views today

228 total views, no views today

DETAIL

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy)

แนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory  Democracy) หรืออาจถูกเรียกในอีกชื่อหนึ่งว่า “ประชาธิปไตยทางตรง” (Direct Democracy) เป็นแนวคิดที่ถูกนำเสนมาตั้งแต่ต้นคริสศตวรรษที่ 1960 แนวคิดนี้ตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมืองโดยตรงและดูแลปกครองตนเอง  ประชาธิปไตยมีรากฐานมาจากภาษากรีก คือ  demos + kratos ซึ่งเมื่อนำมารวมเข้าด้วยกันแล้ว คือ การส่งเสริมให้อำนาจอยู่กับประชาชน (the people are in power) แนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนี้มองว่า การมีส่วนร่วมแบบดั้งเดิมนั้นเป็นการมีส่วนร่วมผ่านระบบตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งจำกัดแค่การมีส่วนร่วมในการลงคะแนนเสียงเท่านั้น  และปล่อยให้การปกครองเป็นเรื่องของนักการเมือง แนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมต้องการสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่เข้ามามีผลกระทบต่อตนเอง ในผลงานวิจัยเรื่อง Theory in Practice: Applying Participatory Democracy Theory to Public Land Planning โดยMargaret A. Moote, Mitchel P. MCclaran และ Donna K. Chickering ซึ่งพบว่าหน่วยงานภาครัฐที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากวิธีการทำงานแบบเดิม มาใช้วิธีการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่เน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการการวางแผน การแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ข้อมูลระหว่างกัน การให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง การให้ประชาชนมีอำนาจในการตัดสินใจมากขึ้นโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางปฏิบัติ […]

236 total views, no views today

DETAIL

การประเมินธรรมาภิบาลของธนาคารโลก

ในภาคปฏิบัติระดับสากลก็พบว่าองค์การสากลได้ให้ความสำคัญต่อการประเมินระดับธรรมาภิบาลของประเทศต่างๆ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เช่น ธนาคารโลก ได้มีการประเมินระดับธรรมาภิบาลของประเทศต่างๆ (Worldwide Governance Indicators) หรือเรียกย่อว่า WGI โดยเริ่มครั้งแรกมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 และมีการสำรวจในทุก 2 ปี จาก 200 กว่าประเทศทั่วโลก มีการประเมินโดยใช้ปัจจัยที่สำคัญ 6 ปัจจัย คือ (http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home สืบค้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560)   (1) ช่องทางการร้องเรียนและภาระรับผิดชอบ (Voice and Accountability)  (2) เสถียรภาพทางการเมืองและการไม่มีความรุนแรง (Political Stability and Absence of Violence)  (3) ประสิทธิผลของการบริหารงานของรัฐบาล (Government Effectiveness)   (4) คุณภาพของการใช้กฎหมาย (Regulatory Quality)   (5) การให้ความสำคัญต่อหลักนิติธรรม (Rule of Law) […]

257 total views, no views today

DETAIL
TOP