รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์

ธรรมาภิบาลตามหลักพระพุทธศาสนา

ธรรมาภิบาลตามหลักพระพุทธศาสนา ถ้าพิจารณาถึงหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) แล้ว กล่าวได้ว่าถือได้ว่าเป็นหลักการที่สำคัญของการปกครองและการบริหารภาครัฐมานานแล้ว ที่ถูกใช้เป็นแนวทางในการจัดระเบียบ เพื่อให้สังคมของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนของทั้งประเทศ ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข และตั้งอยู่ในความถูกต้องเป็นธรรม  ซึ่งคำว่าธรรมาภิบาล มาจาก คำว่า “ธรรม” และ “อภิบาล” โดย ธรรม คือ คุณความดี ความถูกต้อง ดังนั้นการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่บนฐานแห่งธรรม ก็คือ การปฏิบัติอยู่บนฐานของคุณความดี และความถูกต้องนั่นเอง ส่วนอภิบาล คือ การบํารุงรักษา การปกครอง ซึ่งถ้ามองจากรากฐานของศัพท์แล้ว สรุปได้ว่าคำว่า  “หลักธรรมาภิบาล” ก็คือ การปกครองที่อยู่บนฐานของคุณความดี และความถูกต้องนั่นเอง  ซึ่งถ้าเป็นการบริหารภาครัฐ ธรรมาภิบาล ก็คือ การปกครองและการบริหารที่อยู่บนฐานของคุณความดี และความถูกต้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน นั่นเอง และเมื่อปฏิบัติบนฐานแห่งธรรมแล้ว  ผลที่เกิดขึ้นคือ ธรรมย่อมอภิบาลหรือบำรุงรักษาคุ้มครองสิ่งทั้งปวง นั่นหมายถึงความสงบสุข ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความร่มเย็น และประโยชน์สุขย่อมเกิดขึ้นแก่ประชาชน ดังเช่นคำตรัสขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ตรัสไว้ว่า         “ ธมฺโม หเว รกฺขติ […]

962 total views, 3 views today

DETAIL

แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Maps)

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 266 total views, no views today

266 total views, no views today

DETAIL

(ภาษาไทย) กระบวนการของการมีส่วนร่วมของประชาชน

กระบวนการของการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามแนวคิดของ Cohen and Uphoff: 1977 เห้นว่าการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) การมีส่วนร่วมในขั้นตอนนี้จะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ ที่เริ่มตั้งแต่การระบุปัญหา การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา การวิเคราะห์หาสาเหตุ ตลอดจนการตัดสินใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนและโครงการที่จะนำมาใช้ปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (Implementation) หลังจากที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่อปัญหาหรือแผน โครงการที่จะนำมาปฏิบัติแล้ว จะเป็นการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการนำแผน โครงการไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งในขั้นตอนนี้อาจมีการแบ่งออกเป็นคณะทำงานในด้านต่างๆ และกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน ขั้นตอนที่ 3 การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ (Benefits) เป็นการมีส่วนร่วมที่ทำให้ประชาชนรับประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากผลผลิตที่เกิดขึ้น ซึ่งประโยชน์ที่เกิดขึ้นอาจเป็นประโยชน์ทางตรงหรือประโยชน์ทางอ้อม หรืออาจจะเป็นประโยชน์ในเชิงปริมาณหรือในเชิงคุณภาพก็ได้ อย่างไรก็ตามในพิจารณาเรื่องการรับประโยชน์จำเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน์โดยเน้นความเสมอภาคและความเป็นธรรมด้วย ขั้นตอนที่ 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลนั้น เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมโดยให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อเรื่องที่ตนเองได้รับผลกระทบจากนโยบาย แผน แผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ของภาครัฐ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจที่เกิดขึ้น เพื่อที่ภาครัฐจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 250 total views, no views […]

250 total views, no views today

DETAIL

(ภาษาไทย) องค์การสมัยใหม่

องค์การสมัยใหม่ ความสนใจต่อเรื่องขององค์การได้ถูกให้ความสำคัญมาจนถึงยุคปัจจุบันที่เป็นยุคของการจัดการสมัยใหม่ที่เน้นความยืดหยุ่นและคล่องตัวต่อการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมมากขึ้น ได้แก่ การจัดองค์การแบบหน่วยธุรกิจกลยุทธ์ (SBU : Strategic Business Unit) การจัดองค์การตามศูนย์ความรับผิดชอบ (Responsibility Center) เช่น ศูนย์กำไร ศูนย์รายได้ ศูนย์ค่าใช้จ่าย เป็นต้น นอกจากนี้ก็มีการจัดองค์การเชิงกลยุทธ์ (Strategy Focused Organization) ตามแนวคิดของแคปลันและนอร์ตัน (Kaplan & Norton) เพื่อตอบสนองต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่ที่เน้นการจัดการแบบมุ่งสมดุล (Balanced Scorecard) การจัดองค์การแบบเสมือนจริง (Virtual Organization) ที่เน้นการรวมกลุ่มขององค์การต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกันเพื่อประโยชน์ของทุกองค์การที่เข้ามามีส่วนร่วม การจัดองค์การแบบเครือข่าย (Network Organization) ที่เน้นการสร้างความร่วมมือกับองค์การภายนอกมากขึ้นการจัดองค์การแบบแชมรอค (Shamrock Organization) ที่เน้นการลดขนาดขององค์การให้มีเท่าที่จำเป็นโดยหันมาเน้นการจ้างจากภายนอก (outsource) มากขึ้น การจัดองค์การแบบปิรามิดกลับหัว (Upward Pyramid Organization) ที่เน้นปรับบทบาทการทำงานใหม่ที่มาให้ความสำคัญต่อลูกค้า โดยให้ทุกระดับทำหน้าที่สนับสนุนอย่างเต็มที่มากกว่าที่จะใช้สายการบังคับบัญชาจากบนลงล่างเหมือนแบบเดิม รวมถึงการมองว่าองค์การในอนาคตจะต้องปรับตัวไปสู่การเป็นองค์การดิจิทอล (Digital Organization) มากขึ้นที่ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการองค์การโดยนำความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เป็นเครื่องมืออย่างเต็มที่ เช่น ผลงานเขียนของ เจมส์ […]

262 total views, no views today

DETAIL

Reinventing Government

แนวคิดของ Reinventing Government กล่าวได้ว่าได้รับอิทธิพลอย่างมากจากผลงานในหนังสือเรื่อง “Reinventing Government” ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1992 ซึ่งเขียนโดย David Osborne และ Ted Gaebler ซึ่งแนวคิดของ Reinventing นี้ได้รับการกล่าวถึงอย่างมากในประเทศ สหรัฐอเมริกา ถึงกับได้รับการกล่าวถึงจากนักวิชาการหลายท่าน ได้แก่ Gabrielian, Holzer และ Nufrio ว่าเป็นพาราไดม์ที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในทางรัฐประศาสนศาสตร์ในช่วงทศวรรษ 1990 โดยสรุปแล้วปรัชญาและความคิดในการเปลี่ยนโฉมภาคราชการ (Reinventing Government) ในหนังสือดังกล่าวนั้นมีดังต่อไปนี้ 1. ต้องการให้ระบบราชการทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงมากกว่าให้ระบบราชการลงมือทำงานเอง (a catalytic government) 2. ต้องการให้ระบบราชการเป็นระบบที่ชุมชนเป็นเจ้าของและเป็นระบบราชการที่มอบอำนาจให้กับประชาชนไปดำเนินการเองมากกว่าที่จะเป็นกลไกที่คอยให้บริการแต่อย่างเดียว (a community-owned government) 3. ต้องการให้ระบบราชการมีลักษณะของการแข่งขันการให้บริการสาธารณะ (a competitive government) 4. ต้องการให้ระบบราชการเป็นระบบที่ขับเคลื่อนด้วยภารกิจมากกว่าขับเคลื่อนด้วย กฎระเบียบ (a mission – driven government) 5. […]

412 total views, no views today

DETAIL

องค์การเชิงกลยุทธ์ (Strategy-focused Organization)

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 188 total views, no views today

188 total views, no views today

DETAIL

SMART Government

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 188 total views, no views today

188 total views, no views today

DETAIL
TOP