รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์

ก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 225 total views, no views today

225 total views, no views today

DETAIL

(ภาษาไทย) เศรษฐกิจดิจทัล 4.0 และการเพิ่มผลิตภาพในการแข่งขัน

วันนี้ขอนำผลการประชุม AIB ที่อาจารย์ได้เข้ามาร่วมประชุมทางวิชาการ 2-5 มิถุนายน 2560 ที่ ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับอามิเรตส์ Topic 1 : Places and Spaces in the Information Age Type : Panel Discussion Discussant : John Cantwell, Rutgers University Lucia Piscitello, Politecnico di Milano Ram Mudambi, Temple University Erkko Autio, Imperial College Business School ภายใต้เศรษฐกิจยุคใหม่ที่เรียกว่าเศรษฐกิจยุคดิจัล (digital economy) จะนำพาให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมไปสู่ยุคที่เรียกว่า 4.0 ซึ่งภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมจะต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วให้ทันต่อยุค 4.0 เพราะความเป็นธุรกิจและอุตสาหกรรม 4.0 มันจะทำให้เกิดการทำธุรกิจที่ข้ามพื้นที่ได้ทั่วโลกที่ส่งผลกระทบเป็น global […]

198 total views, no views today

DETAIL

(ภาษาไทย) วงจรสร้าง-วัดผล-เรียนรู้ (Build-Measure-Learn Cycle)

วงจรสร้าง-วัดผล-เรียนรู้ (Build-Measure-Learn Cycle) ยุค 4.0 เป็นยุคที่ต้องเน้นนวัตกรรม วันนี้อาจารย์ขอนำเสนอวงจรการคิดนวัตกรรมที่เรียกว่า BML Cycle (Build-Measure-Learn Cycle) เป็นวงจรที่เน้นการสร้างนวัตกรรม โดยมี 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ สร้าง (Build) วัดผลสำเร็จ (Measure) และเรียนรู้เพื่อต่อยอด (Learn) 1. ฺฺBuild หรือสร้าง ด้วยการจะต้องเริ่มจากการคิดไอเดียใหม่ (Ideas) ด้วยการนำมาออกแบบมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product) ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ 2. Measure หรือวัดผลสำเร็จ ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล (Data) เกี่ยวกับผลของการนำนวัตกรรมใหม่ไปใข้ โดยเก็บทั้งระหว่างและหลัง 3. Learn หรือการเรียนรู้ ด้วยการที่คนที่พัฒนานวัตกรรมจะต้องเรียนรู้ผลงานที่ผ่านมาและคิดต่อยอดพัฒนาเป็น Idea ใหม่ ทำวน loop แบบนี้ไปตลอด พลังสร้างสรรค์นวัตกรรมจะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนกับตัวเรา ทำให้เราเป็นคนยุค 4.0 ที่คิดพัฒนานวัตกรรมได้เก่ง 178 total views, no views today

178 total views, no views today

DETAIL

(ภาษาไทย) ปรัชญาของการบริหารที่ยึดหลักธรรมและประโยชน์สุขของประชาชน (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)

ปรัชญาของการบริหารที่ยึดหลักธรรมและประโยชน์สุขของประชาชน (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) วันนี้ ๕ พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ และดำรงพระอิสริยยศเป็น “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช” ดังนั้นรัฐบาลไทยและพสกนิกร จึงได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม จัดงานพระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตรหรือรัฐพิธีฉัตรมงคล หรืออาจเรียกว่าพระราชพิธีฉัตรมงคล ซึ่งกระทำในวันบรมราชาภิเษก ถวายเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ” กล่าวได้ว่าพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ได้สะท้อนให้เห็นปรัชญาการบริหารในทางรัฐประศาสนศาสตร์อย่างชัดเจน คือ ปรัชญาของการบริหารที่ยึดหลักธรรมและประโยชน์สุขของประชาชนไปพร้อมกัน คำว่าปรัชญา (Philosophy) เป็นเรื่องของความจริงแท้ (ultimate truth) ซึ่งเป็นอากาลิโก ไม่จำกัดด้วยกาลเวลา ไม่มีความล้าสมัย ดังนั้น […]

185 total views, no views today

DETAIL

(ภาษาไทย) แนวคิดการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result-based Management)

แนวคิดการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result-based Management) ภายใต้พาราไดม์ของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM : New Public Management) ของรัฐประศาสนศาสตร์ในปัจจุบัน กล่าวได้ว่าจะให้ความสำคัญต่อผลสัมฤทธิ์ (result) ที่เกิดขึ้นจากการบริหารงานมากขึ้น ดังเช่นที่ เดวิด ออสบอร์น และ เท็ด แกเบรอร์ (David Osborne and Ted Gaebler) ที่ได้ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มที่สำคัญอย่างหนึ่งของระบบราชการ ที่จะต้องปรับตัว ก็คือ ระบบราชการจะต้องเป็นระบบที่ให้ความสำคัญต่อผลของการปฏิบัติงานมากกว่าสนใจถึงปัจจัยนำเข้าทางการบริหารงานและขั้นตอนการทำงาน ซึ่งนักวิชาการทั้งสองเรียกว่า A Results-oriented Government (Osborne and Gaebler : 1992) ซึ่งเป็นการบริหารงานภาครัฐที่จะต้องให้ความสำคัญต่อผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น โดยที่ผลสัมฤทธิ์จากการบริหารงานเกิดขึ้นจากการที่องค์การจะต้องบริหารงานให้ได้ผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ตามที่องค์กรต้องการ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งผลสัมฤทธิ์ประกอบไปด้วยผลผลิตและผลลัพธ์นั่นเอง ผลสัมฤทธิ์ (result) = ผลผลิต (output) + ผลลัพธ์ (outcome) โดยที่ผลผลิตเป็นผลงานที่มุ่งหวังให้เกิดขึ้นในระยะสั้น ส่วนผลลัพธ์เป็นผลงานสุดท้ายที่มุ่งหวังให้เกิดขึ้นในระยะยาวหลังจากที่เกิดผลผลิตแล้ว เช่น […]

331 total views, no views today

DETAIL

(ภาษาไทย) การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) กับเครื่องมือ Balanced Scorecard

การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) กับเครื่องมือ Balanced Scorecard ถ้าจะกล่าวถึงแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์และเครื่องมือของการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่โดดเด่นมากที่สุด คงหนีไม่พ้นในผลงานสำคัญของ Robert S. Kaplan and David P. Norton ซึ่งได้ชี้ให้เห็นว่า องค์การสมัยใหม่จะต้องมีลักษณะของการเป็นองค์การเชิงกลยุทธ์ (Strategy-Focused Organization) และได้มีการเชื่อมโยงระหว่างการจัดการเชิงกลยุทธ์กับเครื่องมือ Balanced Scorecard จากผลงานในบทความและหนังสือที่สำคัญใน 5 เรื่อง คือ 1.Kaplan, Robert S; Norton, D. P. (1992). “The Balanced Scorecard – Measures That Drive Performance”. Harvard Business Review (January–February): 71–79. 2.Kaplan, Robert S; Norton, D. P. (1993). “Putting the […]

386 total views, no views today

DETAIL

(ภาษาไทย) แนวคิดการจัดองค์การแบบหน่วยงานอิสระ (Autonomous Organization)

แนวคิดการจัดองค์การแบบหน่วยงานอิสระ (Autonomous Organization) การจัดองค์การแบบหน่วยงานที่เน้นความเป็นอิสระ (Autonomous Organization) เป็นแนวคิดของการจัดรูปแบบการทำงานขององค์การให้สามารถบริหารงานได้อย่างเป็นอิสระจากกฎระเบียบต่างๆ ที่ใช้อยู่ โดยต้องการให้การดำเนินงานขององค์การมีอิสระในการตัดสินใจด้วยตนเองในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเงิน ด้านการจัดการ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว โดยเน้นให้องค์การสามารถพึ่งพาตนเองเป็นหลักสำคัญ ด้วยเหตุนี้อาจถูกเรียกในอีกชื่อหนึ่งว่า Decentralized Autonomous Organization ซึ่งเป็นรูปแบบองค์การที่ได้รับการกระจายอำนาจอย่างมาก ทำให้สามารถตัดสินใจได้อย่างเป็นอิสระ เช่น การจัดตั้งในรูปแบบองค์การมหาชน การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ เป็นต้น นอกจากการจัดตั้งเป็นองค์การอิสระแล้ว อาจถูกจัดตั้งในรูปแบบของหน่วยงานอิสระหรือหน่วยงานพิเศษก็ได้ เช่น ตัวอย่างในกรณีของประเทศอังกฤษ ในสมัยของอดีตนายกรัฐมนตรีแท็ตเชอร์ ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นมาเรียกว่า หน่วยประสิทธิภาพ (Efficiency Unit) โดยได้ทำการแต่งตั้งนายดีเร๊ก เรเน่อร์ (Sir Derek Rayner) ซึ่งเป็นผู้จัดการใหญ่ของบริษัท มาร์กแอนด์สเปนเซอร์ (Marks and Spencer) มาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านประสิทธิภาพการบริหาร (Prime Minister’s Adviser on Administrative Efficiency) ซึ่งตำแหน่งนี้มีฐานะเป็นหัวหน้าหน่วยประสิทธิภาพด้วย โดย เรเนอร์ […]

202 total views, no views today

DETAIL

(ภาษาไทย) บัญญัติ 10 ประการสู่ความสำเร็จโดย แจ็ค หม่า นักธุรกิจออนไลน์แห่ง Alibaba

บัญญัติ 10 ประการสู่ความสำเร็จโดย แจ็ค หม่า นักธุรกิจออนไลน์แห่ง Alibaba 1. ทำความเคยชินกับการถูก”ปฏิเสธ” หม่าเล่าให้ฟังว่าเขาโดนปฏิเสธเวลาไปสมัครงานถึง 30 ครั้ง เขาเคยไปสมัครเป็นตำรวจก็ไม่สำเร็จ มีคนสมัครเป็นตำรวจอยู่ 5 คน มี 4 คนที่ได้รับเข้าทำงานและตัวเขาเองถูกปฏิเสธ แม้กระทั้งตอนที่ KFC เข้ามาในประเทศจีน หม่าก็ไปสมัครซึ่งมีคนสมัครงานถึง 24 คน และมี 23 คนที่ถูกตอบรับ 1 คนที่ไม่ได้ถูกตอบรับก็คือ หม่า รวมไปถึงสมัยก่อน หม่าเคยสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย Harvard แต่ก็ถูกปฏิเสธถึง 10 ครั้งด้วยกัน 2. อย่าละทิ้งความฝัน เราควรจะฝันถึงความสำเร็จอยู่เรื่อยๆ เพราะว่าวันหนึ่งความฝันนั้นอาจเป็นจริงก็ได้ เหมือนในนิทาน อาลีบาบากับโจรสี่สิบคน แค่คุณท่องคาถา “เซซามีจงเปิด” คุณก็สามารถจะเข้าไปในถ้ำซึ่งเต็มไปด้วยสมบัติ 3. ใส่ใจในวัฒนธรรม หม่าบอกว่าตัวประกอบหลักของบริษัทก็คือวัฒนธรรม เทคโนโลยีเปรียบเสมือนเครื่องมือ แต่หลักการจริงๆของเราแล้วเรามีพนักงานจาก 18 คน เพิ่มมาเป็น 2 […]

211 total views, no views today

DETAIL
TOP