รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์

รัฐบาลอิเลคทรอนิกส์ (e-Government)

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 253 total views, no views today

253 total views, no views today

DETAIL

การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 299 total views, no views today

299 total views, no views today

DETAIL

การจัดองค์การแบบแชมรอค (Shamrock Organization)

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 530 total views, no views today

530 total views, no views today

DETAIL
TOP