รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล

Cruise Tourism2 การท่องเที่ยวเรือสำราญ: ปัญหาและอุปสรรค

ปัญหาและอุปสรรคการเป็นท่าเรือสำราญในกลุ่มท่องเที่ยวอันดามัน ประเทศไทยได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2560 โดยให้ความสำคัญกับกลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวเรือสำราญ (Cruise Tourism) ประกอบกับนโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 เห็นชอบสั่งการให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนการพัฒนาท่าเทียบเรือทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในการพัฒนาและการเตรียมความพร้อมรองรับแผนงานและยุทธศาสตร์ของสามเหลี่ยมเศรษฐกิจที่จะพัฒนาไปสู่อาเซียน และพัฒนาจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล โดยกำหนดให้พัฒนาประเทศไทยเป็น Cruise and Yacht Destination (บุญเสริม ขันแก้ว, 2558) การท่องเที่ยวเรือสำราญ (Cruse Tourism) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษของนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มที่ทำรายได้สูงให้แก่หลายประเทศในโลก ข้อมูลสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวเรือสำราญตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 ถึง 2014 มีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปีและมีแนวโน้มเพิ่มสูงต่อเนื่องต่อไป ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 มีนักท่องเที่ยวจำนวน 17.8 ล้านคนทั่วโลก จนกระทั่งปี ค.ศ. 2014 มีจำนวน 22.9 ล้านคน (Cruise Lines International Association, 2015: […]

2,299 total views, 6 views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล | รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล
DETAIL

Health Tourism and Lanna Spa

  Cultural Heritage and Health Tourism: A Case Study of Lanna Spa   Author Associate Professor Dr. Ranee Esichaikul Sukhothai Thammathirat Open University Chaengwattana Road, Bangpood, Pakkret, Nonthaburi,Thailand 11120 Tel +66 89 499 1032 E-Mail: esichai@gmail.com   Associate Professor Dr. Rochaporn Chansawang Sukhothai Thammathirat Open University Chaengwattana Road, Bangpood, Pakkret, Nonthaburi,Thailand 11120 Tel +66 85 […]

874 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล | รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล
DETAIL

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism)

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 262,123 total views, no views today

262,123 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล | รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล
DETAIL

แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการ

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 2,664 total views, 3 views today

2,664 total views, 3 views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล | รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล
DETAIL

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 250 total views, no views today

250 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล | รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล
DETAIL

แนวทางการกระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่ในองค์กร

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 237 total views, no views today

237 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล | รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล
DETAIL

นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation)

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 353 total views, no views today

353 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล | รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล
DETAIL

วิกฤติที่อาจเกิดกับนักท่องเที่ยว

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 218 total views, no views today

218 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล | รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล
DETAIL
TOP