รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล

พัฒนาการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรไทย

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 437 total views, no views today

437 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล | รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล
DETAIL

(ภาษาไทย) การเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์

การเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์   การเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์เกิดขึ้นตามการเติบโตทางเศรษฐกิจที่จำเป็นต้องมีการเดินทางเพื่อเจรจาและประชุมธุรกิจ (Business Travel) ซึ่งช่วยสร้างรายได้ให้แก่ประเทศต่างๆ เป็นจำนวนมาก นอกเหนือจากการเดินทางเพื่อการพักผ่อน (Leisure Travel) ที่เป็นตลาดหลักของการท่องเที่ยว   สถานการณ์การเดินทางเพื่อธุรกิจของโลก การเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้โครงสร้างการเดินทางธุรกิจของโลกเปลี่ยนแปลงไป เอเซียแปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตรวดเร็วที่สุดในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ และกลายเป็นภูมิภาคที่สำคัญของโลกในธุรกิจไมซ์  รายงานสถานการณ์และแนวโน้มธุรกิจการเดินทางธุรกิจของโลก (GBTA BTI Outlook – Annual Global Report & Forecast) ระบุว่า การใช้จ่ายเพื่อการเดินทางธุรกิจทั่วโลก (Global Business Travel) ใน พ.ศ.2556 มีมูลค่าประมาณ 1.12 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน และยังคงมีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต แม้ว่าทั่วโลกกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมือง ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลัง ค.ศ.2013 ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวใน ค.ศ. 2014 มีการเติบโตร้อยละ 8.2 และต่อเนื่องไปยัง ค.ศ.2015-2017 ในอัตราร้อยละ 7.6 7.2 และ […]

310 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล | รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล
DETAIL

(ภาษาไทย) สถานการณ์การท่องเที่ยวเมียนมาร์

สถานการณ์การท่องเที่ยวเมียนมาร์   สถานการณ์การท่องเที่ยวของเมียนมาร์ประกอบด้วยสาระสำคัญหลายด้าน ได้แก่ การพัฒนาการท่องเที่ยว แผนแม่บททางการท่องเที่ยว ผลกระทบจากการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและตรวจลงตราของประเทศเมียนมาร์  แหล่งท่องเที่ยวและบริการสิ่งอำนวยความสะดวกในเมียนมาร์ และการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทยกับเมียนมาร์   การพัฒนาการท่องเที่ยว ในปี พ.ศ. 2531 สภาฟื้นฟูกฎระเบียบของชาติหรือสลอร์ค (State Law and Order Restoration Council: SLORC) ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นสภาแห่งสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ (State Peace and Development Councile:  SPDC) ได้ปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจจากพุทธสังคมนิยมมาเป็นกึ่งเสรีตามแนวทุนนิยม และประกาศนโยบายขยายและส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยการร่างกฎหมายการท่องเที่ยวเมียนมาร์ (Myanmar Tourism Law) ขึ้นในพ.ศ. 2533 และจัดตั้งกระทรวงการโรงแรมและการท่องเที่ยว (Ministry of Hotels and Tourism) ขึ้นในพ.ศ. 2535 กระทรวงการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนและเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติให้มาลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ในลักษณะหุ้นส่วนร่วมลงทุน (Joint Venture Partnership) และการลงทุนโดยตรง (Foreign direct […]

195 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล | รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล
DETAIL

Slow tourism

Slow Tourism ปัจจุบันแนวโน้มของการท่องเที่ยวเปลี่ยนจากการท่องเที่ยว 7 วันไป 4 ประเทศมาเป็นการท่องเที่ยวหนึ่งครั้งหนึ่งประเทศ โดยเน้นการเจาะลึกเข้าไปเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นแนวโน้มที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง การท่องเที่ยวที่ไร้ความเร่งรีบหรือที่ไร้ความเร่งรีบถือว่าเป็นแนวโน้มใหม่ของการท่องเที่ยว ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน์ทำให้ภาวะสังคมของประชาชนในเมืองต้องใช้ความเร่งรีบทุกวัน ตั้งแต่เช้าที่ต้องเดินทางและใช้ชีวิตอยู่บนถนนเป็นเวลาหลายชั่วโมง ทำงานอย่างเร่งรีบในที่ทำงาน  จนเกิดภาวะไม่สมดุลระหว่างงาน ครอบครัว และการพักผ่อน หรือเกิดโรคเร่งรีบ (Hurry Sickness) หรือภาวะอดอยากเวลา (Time Famine) เป็นแนวโน้มของอนาคตของประชาชนในเมืองใหญ่ จึงจำเป็นต้องเดินทางไปพักผ่อน เพื่อหาความสงบ ความรื่นรมย์ และความสุขในชีวิต (Matos, 2004: 95; การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2552) การท่องเที่ยวที่ไร้ความเร่งรีบ (Slow tourism) มีแนวคิดพื้นฐานที่ว่าพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่ไปอย่างช้า ๆ จะทำให้นักท่องเที่ยวสามารถพินิจพิเคราะห์สถานที่ระหว่างทาง ที่มีสิ่งสวยงามให้ชมมากมาย ซึ่งถ้าเร่งรีบอาจมองข้ามหรือมองไม่เห็น โดยแหล่งท่องเที่ยวควรมีการจัดการนำเสนอ การชักชวน การจัดโปรแกรม กิจกรรม และเส้นทางที่เหมาะสม เช่น การเดินศึกษาธรรมชาติ การขี่จักรยานในชนบท การเดินเที่ยวในชุมชนเก่าแก่ในเมืองที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ การมีปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชนหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมของคนในชุมชน เป็นต้น การท่องเที่ยวที่ไร้ความเร่งรีบนับเป็นกลุ่มตลาดเป้าหมายใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการประสบการณ์ใหม่ การท่องเที่ยวที่ไร้ความเร่งรีบ (Slow […]

257 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล | รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล
DETAIL

(ภาษาไทย) มารู้จักสปากันเถอะ

มารู้จักสปากันเถอะ สปาเป็นบริการส่งเสริมสุขภาพซึ่งเป็นหนึ่งในหลายธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย เนื่องจากธุรกิจสอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบันที่มีความใส่ใจในสุขภาพและรูปลักษณ์ของตนเองมากขึ้น สปา (Spa) หมายถึง การบำบัดด้วยน้ำ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยวิธีธรรมชาติ โดยมีการใช้น้ำเป็นองค์ประกอบ ร่วมกับบริการอื่น ๆ เพื่อสร้างภาวะสมดุลของร่างกาย ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันการเจ็บป่วย และพักผ่อนคลายเครียด จุดกำเนิดของคำว่าสปามีหลายที่มาและหลายความหมาย การอาบน้ำเป็นวิธีหนึ่งในการบำบัดรักษาของชาวโรมัน สปาประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ 10 ประการ ได้แก่ น้ำ การบำรุง การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย การสัมผัส การบูรณาการ ศาสตร์ด้านความงาม สภาพแวดล้อม การแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมในสังคม และเวลาและจังหวะ องค์การสปาระหว่างประเทศได้แบ่งประเภทของสปาออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ Destination Spa, Resort/Hotel Spa, Day Spa, Medical Spa, Mineral Spring Spa, Club Spa และ Cruise Ship Spa การให้บริการในสปาส่วนใหญ่เป็นการให้บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ด้วยการจัดเป็นรายการทรีทเม้นท์ต่างๆ […]

204 total views, no views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล | รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล
DETAIL
TOP