รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม

(ภาษาไทย) องค์ความรู้ด้านการจัดการโครงการก่อสร้าง

312 total views, 1 views today

312 total views, 1 views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม | รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
DETAIL

องค์ความรู้ด้านการจัดการโครงการ

องค์ความรู้ด้านการจัดการโครงการ (Project Management Body of Knowledge: PMBOK) เป็นการอธิบายความรู้และแนวปฏิบัติในรูปของกระบวนการที่แบ่งออกเป็น 9 ด้าน (PMI, 2000 : p6)  คือ ภาพที่ 1  ภาพรวมขององค์ความรู้ในกระบวนการจัดการโครงการ ที่มา: Project Management Institute (PMI). (2003). Construction Extention to A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) – 2000 Edition. Pennsylvania: PMI Publishing. การจัดการเชิงบูรณาการ (Integration Management) เป็นการจัดการเชิงบูรณาการในกระบวนการทำงานหลัก เพื่อประสานองค์ความรู้การจัดการโครงการในด้านต่างๆ ตลอดวงจรชีวิตของโครงการ เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าองค์ประกอบของโครงการทุกขั้นตอนจะมีการประสานงานกันเป็นอย่างดี นับตั้งแต่การวางแผนพัฒนาโครงการ (Project plan development) […]

718 total views, 1 views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม | รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
DETAIL

(ภาษาไทย) การจัดการความรู้ในงานก่อสร้าง

243 total views, 1 views today

243 total views, 1 views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม | รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
DETAIL

(ภาษาไทย) ความรู้กับการจัดการความรู้

235 total views, 1 views today

235 total views, 1 views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม | รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
DETAIL

(ภาษาไทย) แรงจูงใจของคนงานก่อสร้าง

1,936 total views, 5 views today

1,936 total views, 5 views today

By รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม | รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
DETAIL
TOP