ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา

(ภาษาไทย) สภาพแวดล้อมของการดำเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศด้านสังคม และวัฒนธรรม

สภาพแวดล้อมด้านสังคม และวัฒนธรรม (Social and Cultural Environment) เป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ เนื่องจากแต่ละประเทศมีโครงสร้างทางสังคม และพื้นฐานด้านวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะประเทศที่อยู่ต่างภูมิภาคกัน สภาพของสังคมและวัฒนธรรมยิ่งมีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจน สภาพแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) 1.1 โครงสร้างทางสังคม (Social Structure) หมายถึง องค์กรพื้นฐานทางสังคมที่มีโครงสร้างทางสังคมประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน หากอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมจะพิจารณาถึงโครงสร้างทางสังคมใน 2 ด้าน (ณักษ์ กุลิสร์, 2554: 91-96) คือ 1.1.1 ปัจเจกบุคคลและการรวมตัวเป็นกลุ่ม (Individuals and Groups) ในสังคมตะวันตกปัจเจกบุคคลจะกำหนดพื้นฐานขององค์กรทางสังคมและองค์กรทางเศรษฐกิจ การทำธุรกิจตามระบบค่านิยมของสังคมตะวันตกโดยทั่วไปจะเน้นการประสบความสำเร็จของปัจเจกบุคคล โดยไม่คำนึงว่าทำงานให้กับใคร แต่เน้นว่าเป็นการทำงานแบบใด การมุ่งเน้นในเรื่องของปัจเจกบุคคลตามแนวคิดของชาติตะวันตกในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศก่อให้เกิดผลด้านบวก คือ การยอมรับความสามารถของแต่ละบุคคลและส่งเสริมการเป็นเจ้าของธุรกิจเอง ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการผลิตสินค้าและการทำธุรกิจแนวใหม่ อย่างไรก็ตาม การเน้นในเรื่องของปัจเจกบุคคลอาจทำให้เกิดความยุ่งยากในการสร้างทีมงานภายในองค์กร เพราะบุคคลจะมีการแข่งขันซึ่งกันและกันเพื่อตนเอง ทำให้เกิดอุปสรรคด้านความร่วมมือ ในทางตรงข้าม กลุ่ม หมายถึง ทีมงานหรือองค์กรธุรกิจซึ่งแต่ละคนนั้นขึ้นอยู่ ตัวอย่างที่เด่นชัดของโครงสร้างทางสังคมในลักษณะนี้ คือ ประเทศญี่ปุ่น ค่านิยมของวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นก็คือการยึดติดกับการเป็นสมาชิกของกลุ่ม […]

1,085 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา
DETAIL

(ภาษาไทย) สภาพแวดล้อมของการดำเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศด้านสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ

สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economics Environment) เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งต่อการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของธุรกิจระหว่างประเทศได้ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ธุรกิจระหว่างประเทศจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ก่อนที่จะเข้าไปลงทุน และสามารถปรับกลยุทธ์การดำเนินงานให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ เพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ในที่นี้จะนำเสนอปัจจัยของสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ 2 ปัจจัย คือ 1) ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ และ 2) มิติของดัชนีการวัดเสรีทางเศรษฐกิจ ดังนี้ ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ ประเทศต่าง ๆ ใช้ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจในการประเมินระดับของศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศที่จะไปลงทุน (สุจินดา เจียมศรีพงษ์, 2554: 76-82) โดยพิจารณารายละเอียด ดังนี้ 1.1 รายได้ประชาชาติเบื้องต้น (Gross National Income – GNI) คือ ผลรวมของรายได้รวมของประเทศในระยะเวลา 1 ปี เป็นมูลค่าส่วนที่วัดในรูปของรายได้ที่ได้จากการสร้างผลผลิตภายในประเทศ และผลผลิตระหว่างประเทศของบริษัทของชาติ GNI เป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่นิยมใช้มากที่สุด ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยจำนวนประชากรในประเทศนั้น ๆ อัตราการเติบโต (Growth Rate) ค่าครองชีพในท้องถิ่น (Local Cost of Living) และเศรษฐกิจยั่งยืน […]

292 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา
DETAIL

(ภาษาไทย) สภาพแวดล้อมของการดำเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศด้านการเมืองและกฎหมาย

สภาพแวดล้อมด้านการเมืองและกฎหมาย (Politics and Laws Environment) ที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศนั้น นับว่าเป็นปัจจัยแวดล้อมที่สำคัญที่ส่งผลต่อการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ ส่วนใหญ่ธุรกิจที่เข้าไปดำเนินงานในต่างประเทศมักต้องทำตามกฎระเบียบข้อบังคับที่กำหนดโดยประเทศเจ้าบ้าน (Host Country) และมักไม่สามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงความเป็นไปทางการเมืองและกฎหมายได้ อย่างไรก็ตาม การมีความรู้ความเข้าใจในระบบการเมืองและกฎหมายของประเทศที่จะไปลงทุนด้วยนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง สภาพแวดล้อมด้านการเมือง (Politics Environment) การเมืองไม่สามารถแยกออกจากปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เป็นต้น การเมืองมักเกี่ยวข้องกับความร่วมมือและความขัดแย้ง และการเมืองเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนทางตรงต่างประเทศ ธุรกิจต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางการเมืองของประเทศที่ตนไปลงทุน Howell (2001 อ้างใน สมชนก (คุ้มพันธุ์) ภาสกรจรัส, 2008: 95) ระบุว่า ความเสี่ยงทางการเมืองเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นที่นักลงทุนหรือกลุ่มนักลงทุนจะต้องสูญเสียเงินลงทุนในต่างประเทศอันเนื่องมาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ในรัฐบาลหรือสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ ความเสี่ยงนี้สามารถวัดค่าได้ออกมาต่าง ๆ กันตามแต่ทฤษฎีหรือวิธีการคาดคะเน นอกจากนี้ระดับความเสี่ยงนี้ยังอาจมีความไม่เท่าเทียมกัน นั่นคือความเสี่ยงนั้นอาจส่งผลกระทบต่อนักลงทุนต่างชาติทุกราย ต่ออุตสาหกรรมบางประเภท ต่อบางบริษัท หรือต่อโครงการลงทุนหนึ่ง ๆ ก็ได้ ความเสี่ยงทางการเมืองนี้สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ […]

279 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา
DETAIL

(ภาษาไทย) การตัดสินใจเบื้องต้นในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ

การตัดสินใจเบื้องต้นที่สำคัญ 3 ประการที่กิจการจะต้องไตร่ตรองในการขยายกิจการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ คือ 1) การเลือกตลาดหรือประเทศที่ควรจะเข้าไปลงทุน 2) ช่วงเวลาการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ และ 3) ระดับของการลงทุนและกลยุทธ์ความผูกพัน (ณักษ์ กุลิสร์, 2554) รายละเอียดดังนี้ การเลือกตลาดหรือประเทศที่ควรจะเข้าไปลงทุน ควรประเมินความเป็นไปได้ของตลาดในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ โดยพิจารณาถึงความสมดุลในเรื่องของผลประโยชน์ ต้นทุน ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจในระยะยาวของการดำเนินธุรกิจในประเทศนั้น ซึ่งมีอิทธิพลต่อการดึงดูดการลงทุนของประเทศนั้น ความเป็นไปได้ของตลาดดังกล่าวจะพิจารณาในหลายด้าน คือ 1) ด้านขนาดของตลาดจากลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ 2) ด้านความมั่นคงของอำนาจการซื้อของผู้บริโภคประเทศนั้น และ 3) ด้านแนวโน้มในอนาคตของความมั่งคั่งของผู้บริโภค ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ตัวอย่าง บางตลาดมีขนาดใหญ่มากหากวัดจากจำนวนประชากร เช่น ประเทศจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย แต่หากพิจารณาที่มาตรฐานการครองชีพ และการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศนั้นแล้วจะพบว่า โดยพื้นฐานประเทศจีนและประเทศอินเดียเป็นประเทศที่ค่อนข้างยากจน แต่มีอัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ซึ่งก่อให้เกิดการลงทุนในประเทศอย่างมาก ในทางตรงข้ามการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจที่เชื่องช้าในประเทศอินโดนีเซียส่งผลให้มีการลงทุนในประเทศค่อนข้างน้อย จะเห็นได้ว่าอัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในอนาคตถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญของการค้าเสรี และความสามารถในการเจริญเติบโตของประเทศ อย่างไรก็ตาม ต้นทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศจะค่อนข้างต่ำในประเทศที่มีเสถียรภาพทางด้านการเมือง ซึ่งใช้ระบอบประชาธิปไตย และมีระบบเศรษฐกิจที่ก้าวหน้า ซึ่งจะมีโอกาสมากกว่าประเทศที่กำลังพัฒนาหรือประเทศที่ด้อยพัฒนา หรือประเทศที่ไม่มีเสถียรภาพทางด้านการเมือง หากกำหนดให้ปัจจัยอื่น ๆ […]

240 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา
DETAIL

บูรณาการท่องเที่ยวรับ Thailand 4.0

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 189 total views, no views today

189 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา
DETAIL

เป้าหมาย Thailand 4.0

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 218 total views, no views today

218 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา
DETAIL

ลักษณะของการบริการ

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 344 total views, no views today

344 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา
DETAIL

ข้อควรคำนึงในการจัดโต๊ะอาหารและการจัดเตรียมบาร์

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 678 total views, no views today

678 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา
DETAIL
TOP