ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา

กรอบดัชนีชี้วัดคุณภาพมาตรฐานการจัดการ Home Stay

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 223 total views, no views today

223 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา
DETAIL

(ภาษาไทย) หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศได้นำระบบหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Passport: e-Passport) มาใช้ตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2548 หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหนังสือเดินทางที่มีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) ซึ่ง ICAO ได้กำหนดเป้าหมายและมาตรฐานสำคัญที่มุ่งให้ประเทศสมาชิกดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารการเดินทางของแต่ละประเทศให้เป็นผลสำเร็จ ดังนี้ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) เป็นต้นไป หนังสือเดินทางที่ประเทศสมาชิกออกให้ประชาชนของตนจะต้องเป็นหนังสือเดินทางแบบอ่านได้ด้วยเครื่องทั้งหมด 2) หนังสือเดินทางชนิดที่ไม่สามารถอ่านได้ด้วยเครื่องที่ยังไม่หมดอายุจะต้องหมดอายุ และถูกยกเลิกการใช้งานภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) นอกจากนั้น ICAO ได้เริ่มต้นกระบวนการ “Vision 2020” ซึ่งเป็นการหารือกันเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และมาตรการเพื่อให้มีการควบคุมการผ่านแดนและการบริหารจัดการข้อมูลบุคคลของผู้ถือหนังสือเดินทางที่มีความปลอดภัยและเป็นรูปแบบเดียวกันในหมู่ประเทศสมาชิก โดยใช้ประโยชน์จากการใช้งานของ หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีประเทศสมาชิกออกใช้เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์จะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ ICAO นำมาใช้ดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางระหว่างประเทศในอนาคต ปัจจุบันมีประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่ใช้หนังสือเดินทางแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วหลายประเทศ ได้แก่ […]

179 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา
DETAIL

(ภาษาไทย) วัฒนธรรมของราชอาณาจักรกัมพูชา

เอกลักษณ์ของราชอาณาจักรกัมพูชามีพื้นฐานมาจากศาสนาทั้งศาสนาพุทธและศาสนาฮินดู รวมทั้งได้รับอิทธิพลจากอินเดีย ทั้งทางด้านภาษาและศิลปะผ่านทางแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจากการค้าทางทะเลทางไกลกับอินเดียและจีนจนเกิดอาณาจักรฟูนันขึ้นเป็นครั้งแรก ศาสนา ประเทศกัมพูชากำหนดให้ศาสนาพุทธนิการเถรวาทเป็นศาสนาประจำชาติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มีผู้นับถือศาสนาพุทธมากถึง 95% ของประชาชนทั้งหมด รองลงมา คือ ศาสนาอิสลาม 3% ศาสนาคริสต์ 1.7% ศาสนาพราหมณ์และฮินดู 0.3% ภาษา ประเทศกัมพูชาใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาราชการ ส่วนภาษาที่ใช้โดยทั่วไป ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเวียดนาม ภาษาไทย และภาษาจีน ปัจจุบันชาวกัมพูชารุ่นใหม่สามารถใช้ภาษาเหล่านี้ได้ดีมาก โดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยวภาษาเขมรเป็นภาษาที่ได้รับอิทธิพลมาจากภาษาสันสกฤต และภาษาบาลี ผ่านทางศาสนาพุทธและฮินดู ภาษาเขมรจัดเป็นภาษาโบราณภาษาหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อภาษาไทย เช่น คำราชาศัพท์ของไทย ภาษาเขมรเป็นภาษาที่แตกต่างจากภาษาในประเทศเพื่อนบ้านอย่างภาษาไทย ภาษาลาว และภาษาเวียดนาม เนื่องจากภาษาเขมรไม่มีเสียงวรรณยุกต์ ภาษาเขมรเขียนด้วยอักษรเขมรและเลขเขมร ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเลขไทย และเป็นที่นิยมมากกว่าการใช้เลขอารบิก การแต่งกาย ประเทศกัมพูชามีชื่อเสียงในเรื่องผ้าไหมและผ้าฝ้าย การแต่งการประจำชาติ ชาวกัมพูชาจะนุ่งผ้าซัมปอต (Sompot) ซึ่งเป็นผ้าทอมือทั้งผ้าฝ้ายและผ้าไหม ข้าราชการผู้ใหญ่จะนุ่งผ้าโฮล (ผ้ามัดหมี่)กับเสื้อมีกระดุมสีทอง ในงานพิธีจะนุ่งผ้าโจงกระเบน เวลาไปวัดจะนุ่งผ้าม่วง ส่วนการแต่งกายโดยปกติ ผู้ชายจะใส่เสื้อคอกลมผ่าหน้า นุ่งโสร่งสีสันต่างๆ มีผ้าขาวม้าคาดพุงหรือคล้องไหล่ ผู้หญิงนุ่งผ้าถุงลายตั้งมีเชิงตามขวางสองชั้น […]

198 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา
DETAIL

(ภาษาไทย) ทุนวัฒนธรรม

ทุนวัฒนธรรมเป็นทุนที่ใช้ไปในการผลิตสินค้าและบริการที่มีนัยทางวัฒนธรรม เรียกว่า ทุนวัฒนธรรม (Cultural Capital) ทุนวัฒนธรรมจะเติบใหญ่กล้าแข็งได้ก็แต่โดยการเติบโตของอุตสาหกรรมสินค้าวัฒนธรรม (Cultural Products) ซึ่งสินค้าวัฒนธรรม หมายถึง สินค้าและบริการที่วัฒนธรรมฝังตัวในสินค้าหรือบริการนั้น เรียกว่า Cultural Embodiment หรือ Embodied Culture ด้วยเห็นว่าลูกค้าจะมิได้รับมาเพียงตัวสินค้าที่สนองความสุขความพอใจในการบริโภคเท่านั้น หากยังได้ “วัฒนธรรม” ที่ฝังอยู่ในตัวสินค้านั้นด้วย สินค้าหรือบริการแต่ละประเภทมีนัยเกี่ยวพันถึงวัฒนธรรมที่มีระดับความเข้มข้นไม่เท่ากัน สินค้าหรือบริการบางประเภทอาจมีนัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมไม่ชัดเจน แต่บางประเภทมีความชัดเจนยิ่ง การก่อเกิดและเติบโตของทุนทางวัฒนธรรมมีเหตุปัจจัย 4 ประการ ได้แก่ กระบวนการแปรวัฒนธรรมเป็นสินค้า (Commodification or Commoditization of Culture) ทุนวัฒนธรรมก่อเกิดและเติบโตขึ้นได้เพราะกระบวนการนี้สัมพันธ์กับกระบวนการสร้างอุปสงค์ หรือความต้องการซื้อสินค้าวัฒนธรรมต่าง ๆ กระบวนการสร้างอุปสงค์อาจเกิดจากปัจจัยภายในประเทศ จากการที่ผู้คนต้องการสินค้าวัฒนธรรมประเภทใหม่ขึ้นมาทดแทนสินค้าวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม หรือจากผลกระทบที่ได้รับจากระบบทุนนิยมและนโยบายเสรีนิยมทางเศรษฐกิจหรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการสากลานุวัตรของวัฒนธรรมชาติมหาอำนาจซึ่งเติบโตพร้อมกับระบบจักรวรรดินิยม กระแสโลกานุวัตร และกระบวนการโทรทัศนานุวัตร กระบวนการพาณิชยานุวัตร (Commercialization of Culture) ทุนวัฒนธรรมก่อเกิดและเติบโตขึ้นได้เพราะกระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าวัฒนธรรม เพราะนอกจากผลิตตามอุปสงค์หรือความต้องการแล้ว ข้อสำคัญคือการผลิตเพื่อขาย ไม่ใช่ผลิตเพื่อกินเพื่อใช้ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การสร้างยี่ห้อและกล่อมเกลาให้ผู้บริโภคมีความภักดีต่อยี่ห้อ และการจับตลาดได้ถูกจุด ทำให้ทุนวัฒนธรรมเติบโตยิ่งขึ้น […]

227 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา
DETAIL

(ภาษาไทย) วิวัฒนาการของการท่องเที่ยวไทย

การท่องเที่ยวของไทยสมัยกรุงสุโขทัยถึง พ.ศ. 2500 สมัยกรุงสุโขทัย มีพ่อค้าต่างเมืองนิยมเดินทางมาค้าขาย เพราะกรุงสุโขทัยเป็นเมืองท่าเสรี ทั้งยังป็นศูนย์กลางการเดินเรือ เนื่องจากได้รับการยกเว้นภาษีจังกอบ และได้เมืองทวายและตะนาวศรีซึ่งป็นทางออกทะเลฝั่งมหาสมุทรอินเดียเป็นเมืองขึ้น ทำให้มีความสะดวกในการเดินทางไปเชื่อมสัมพันธไมตรีกับเกาะลังกาในการศึกษาพุทธศาสนา พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงโปรดการเดินทางไกลไปหัวเมืองต่างๆเพื่อการเจริญพระราชไมตรีและขยายการค้าขายให้กว้างขวางขึ้น นอกจากนี้กรุงสุโขทัยมีการปกครองแบบบิดาปกครองบุตร ทำให้ผู้คนมีเสรีภาพในการเดินทาง ประกอบกับผู้คนมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทำให้มีการเดินทางไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาและร่วมงานเทศกาลต่างๆ ในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทมีการสร้างวัดและพระพุทธรูปจำนวนมาก และพระพุทธรูปในสมัยนี้จัดได้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศไทยในยุคสมัยของพระองค์ถือเป็นยุคทองของศิลปะแบบสุโขทัย ดังนั้นการเดินทางในยุคนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางศาสนา ท่องเที่ยว และการศึกษาทั่วทั้งสุโขทัย ล้านช้าง ล้านนา ไทยใหญ่ เชื่อมโยงเส้นทางได้ถึงนครศรีธรรมราช และข้ามไปเกาะลังกา สมัยกรุงศรีอยุธยา มีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช ทำให้เสรีภาพของผู้คนลดลง และมีการแบ่งชนชั้นใรระบบศักดินา การเดินทางและกิจกรรมส่วนใหญ่จึงเป็นของเจ้านายและขุนนาง อย่างไรก็ตามกรุงศรีอยุธยามีความเจริญสูงสุดในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. 2199-2231) จากการเปิดประเทศโดยส่งโกษาปานเป็นราชฑูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส จึงทำให้มีชาวต่างชาติเข้ามารับราชการหลายคน มีการสอนทำอาหารฝรั่งในเมืองไทย มีการดัดแปลงวัตถุดิบในการประกอบอาหารแบบไทย รวมทั้งขนมที่ทำมาจากไข่ ในสมัยนี้เริ่มมีการเปิดกิจการร้านอาหารบ้างซึ่งชาวต่างชาติเป็นเจ้าของ ส่วนคนไทยเริ่มค้าขายแบบหาบเร่บ้างตามหมู่บ้านแต่ยังมีไม่มาก เพราะยังนิยมรับราชการมากกว่าการค้าขาย ผลจากการเข้ามาของชาวต่างชาติ ก่อให้เกิดการผสมผสานวัฒนธรรมของตะวันตก นอกจากนี้ยังปรากฎหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวของไทย เช่น บันทึกที่เขียนขึ้นโดยคณะฑูตฝรั่งเศสเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และจดหมายเหตุของจีนที่บันทึกเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับอาณาจักรเสียน (หมายถึง สุโขทัย) และหลงหู (หมายถึง กรุงศรีอยุธยา) ตั้งแต่สมัยราชวงศ์พระร่วงและราชวงศ์อู่ทอง สมัยธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงฟื้นฟูประเทศด้วยนโยบายการค้าขายกับชาวต่างประเทศ […]

643 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา
DETAIL

(ภาษาไทย) เทคนิคการสะกดคำในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

เทคนิคการสะกดคำระบบ ICAO Phonetic Alphabet และ Airline Code นิยมใช้ในการสะกดคำโดยเฉพาะการสื่อสารทางโทรศัพท์ในการบินพลเรือน สายการบิน บริษัทนำเที่ยว และธุรกิจโรงแรม เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการสะกดคำ Alphabet    ICAO Phonetic Alphabet     Airline Code A                      Alpha                                             Able B […]

210 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา
DETAIL

(ภาษาไทย) องค์ประกอบของนวัตกรรมการบริการ

การสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการให้ประสบผลสำเร็จย่อมขึ้นอยู่กับการให้บริการที่เป็นเลิศ ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้ พนักงาน (Staff) พนักงานเป็นผู้มีคุณค่าที่สุดในธุรกิจบริการ เป็นผู้สร้างความแตกต่างให้ธุรกิจโดยการสร้างมูลค่าเพิ่มต่าง ๆ ในธุรกิจ เพราะรูปแบบธุรกิจบริการจะใช้เครื่องจักรและเครื่องมือเป็นเพียงสิ่งที่ช่วยเสริมงานเท่านั้น จึงจำเป็นต้องคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติมาทำงาน ฝึกฝน และพัฒนาความรับผิดชอบในงานที่สูงขึ้น และการดูแลให้พนักงานรักองค์กรและพัฒนาควบคู่กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง  องค์กรที่ประสบความสำเร็จก็ให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอันดับแรกเช่นกัน  ตัวอย่าง ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซีพีออล กล่าวว่า การที่ซีพีประสบความสำเร็จนั้น ทรัพยากรบุคคลคือพนักงานเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด เป็นหัวใจของธุรกิจ  และผู้บริหารระดับสูงของเอ็มเคสุกี้ กล่าวว่า การให้บริการของเอ็มเคจะให้ความสำคัญในการเลือกบุคลากร โดยบุคลากรต้องมีความอดทนและขยัน โดยจะเลือกผู้ที่ไม่เคยทำงานด้านนี้มาก่อน เพราะเชื่อว่าจะฝึกฝนได้ง่ายกว่า เป็นต้น โปรแกรมซอฟต์แวร์ (Software) ซอฟต์แวร์ คือ เครื่องมือที่ใช้ช่วยในการทำงานของพนักงาน เช่น ค้นหาข้อมูลลูกค้า แสดงข้อมูลเพื่อตอบคำถามของลูกค้า นำเสนอบริการใหม่ ๆ ที่ตอบสนองบริการให้ประทับใจลูกค้าในแต่ละบุคคล ใช้บริหารระบบงานโดยรวม สามารถแสดงถึงขั้นตอนต่าง ๆ ว่าจุดใดให้บริการเร็วหรือช้า จุดใดใช้คนมากหรือน้อย ต้นทุนในแต่ละขั้นตอนเป็นเท่าใด รายได้ที่เกิดขึ้นโดยรวมเป็นเท่าใด โปรแกรมซอฟต์แวร์สามารถช่วยทำงานให้รวดเร็วและง่าย  ในการบริหารจัดการสามารถใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลตามเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้ได้ทันที  ตัวอย่าง บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้นำกระบวนการธุรกิจทั้งหมดมาใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการ เช่น […]

203 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา
DETAIL

Research in 2014: Agrotourism

มีเนื้อหาเฉพาะภาษาอังกฤษ กรุณาเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ 191 total views, no views today

191 total views, no views today

By ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา
DETAIL
TOP